Betekening en executie

Betekening en executie?

Nadat er door een partij een veroordelend vonns is behaald welke uitvoerbaar bij voorraad is verklaard of waar geen beroep meer tegen mogelijk is, zal de partij dit vonnis aan de wederpartij moeten laten betekenen. Het betekenen oftewel betekening is de officiële bekendmaking van een exploot door de deurwaarder. De betekening geschiedt door de overhandiging van de stukken door de deurwaarder aan de geadresseerde. Wanneer de geadresseerde niet aanwezig is of de deur niet opent, zal de deurwaarder het exploot in een gesloten envelop doen met daarop aanduidingen dat het een ambtelijk stuk betreft dat directe inzage behoeft, en het in de brievenbus deponeren. Mocht deze betekening ook niet lukken, dan zal de deurwaarder het via de post laten bezorgen. Als er geen bekende woon- of verblijfplaats bekend is, zal de betekening per openbaar exploot plaatsvinden. Dit houdt in het plaatsen van een advertentie in een regionale krant. Dit is kostbare vorm van betekening.Na betekening volgt executie

Bel voor vrijblijvend advies met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of stel uw vraag via het webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Aanvang termijnen

Na een juiste betekening van het vonnis vangt de termijn voor verzet aan. De termijn voor het instellen van hoger beroep of cassatie gaat lopen de dag nadat er vonnis is gewezen. Wanneer u wenst te ageren tegen het veroordelend vonnis dient u derhalve snel te handelen en een procesrecht advocaat van RechtNet in de arm te nemen voor deskundig advies.

Normale executie

Wanneer de wederpartij niet vrijwillig aan het vonnis voldoet na betekening hiervan, kan de eiser dit vonnis ten uitvoer laten leggen, hetgeen executie heet. Een deurwaarder zal de debiteur eerst schriftelijk en persoonlijk benaderen. Wanneer ook aanmaningen van de deurwaarder geen effect sorteren, vindt de echte executie plaats. Er kan beslag worden gelegd op alle vermogenbestanddelen van de debiteur. Normaal wordt executoriaal beslag gelegd op goederen (dit kunnen zijn, roerende zaken, onroerende zaken, vorderingsrechten zoals salaris enz.) van de debiteur, waarna (in geval van roerende en onroerende zaken) een openbare verkoop kan volgen. De eiser neemt via de deurwaarder verhaal uit de opbrengst, en zal de rest -als er wat overblijft- aan de debiteur uitkeren.

Parate executie

Soms is het mogelijk om tot executie over te gaan zonder een uitspraak van een rechter. Dit geldt voor bepaalde categorieën schuldeisers, die aan hun vordering bepaalde rechten verbonden zien. In dit geval spreken we van parate executie. Voorbeelden zijn:
-Belastingvorderingen.
-Vorderingen op basis van een pand- of hypotheekrecht. Een pandakte alsmede een hypotheekakte zijn ook executoriale titels zodat direct tot betekening en executie kan worden overgegaan.

Executiegeschil

Als de geëxecuteerde het niet eens is met de tenuitvoerlegging van een vonnis kan hij zich wenden tot de rechtbank en een executiegeschil opstarten, daar wordt de zaak dan inhoudelijk nog eens beoordeeld. Er wordt alleen gekeken of de tenuitvoerlegging niet ongegrond of onrechtmatig is. Daar kan in sommige gevallen sprake van zijn. Meestal is hier sprake van als de geëxecuteerde al aan het vonnis heeft voldaan of dat de executant zich door de executie schuldig maakt aan misbruik van recht. Hiervan is sprake als het vonnis berust op een feitelijke- of juridische misslag of indien doorzetting van de executie tot een noodtoestand kan leiden. Dit speelt met name bij ontruimingen van woningen.

Vrijblijvend advies over betekening en executie?

Onze procesrechtadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over problemen omtrent de betekening en excutie van het vonnis direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

Ook kunt u uw vraag online stellen via ons webformulier of een chatsessie met één ervaren advocaat aangaan.