Belanghebbende in het bestuursrecht?

Om mee te mogen doen in een in een bestuursrechtelijke procedure dient u ‘belanghebbende’ te zijn. Wat valt hieronder?

Een opmerkelijke uitspraak over het begrip belanghebbende is die van de rechtbank Midden-Nederland. De zaak gaat over de eigenaar van een groot landgoed die als belanghebbende bezwaar maakte tegen een ontheffing welke was gegeven op grond van art. 75 van de Flora- en faunawet. De eigenaar werd niet ontvankelijk verklaard omdat hij geen belanghebbende zou zijn. Hiertegen tekende de eigenaar bezwaar aan. De situatie waarvoor de ontheffing was verleend, deed zich voor op grote afstand van het woning op het landgoed. Bepleit was dat de eigenaar van het landgoed belanghebbende zou zijn omdat werd voldaan aan het zichtcriterium. Immers als je aan de andere kant van de woning op het landgoed wandelde, had je zicht op het naburige perceel. Volgens de rechtbank ging die vlieger niet op.
Toch werd de eigenaar van het landgoed als belanghebbende aangemerkt. De rechtbank overwoog dat moet worden bezien of het redelijkerwijs te verwachten is dat van de handelingen waarop een besluit betrekking heeft, invloed zal uitgaan op de woon- en leefomgeving van diegene die woont en leeft in de nabijheid van de plaats waarop dit besluit betrekking heeft. Het betrof een besluit in het kader van de Flora- en faunawet. Bij dergelijke besluiten gaat het om de bescherming van soorten planten en dieren en niet om de bescherming van bepaalde gebieden. In dit geval is niet vol te houden dat de woon- en leefomgeving van eiser zich uitstrekt tot zijn hele landgoed. Toch was de eigenaar van het landgoed belanghebbende. Naast zicht spelen namelijk ook andere elementen een rol bij de beantwoording van de vraag of er ‘invloed op de woon- en leefomgeving’ is, zoals de nabijheid tot en de uitstraling van de diersoorten en de voor de Flora- en faunawet relevante voorgenomen ingrepen in het plangebied.

 

Advocaat mr. R. Visser