Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Betekening en executie

Betekening en executie
Nadat er door een partij een veroordelend vonnis is behaald, welke uitvoerbaar bij voorraad is verklaard of waar geen beroep meer tegen mogelijk is, kan een deurwaarder tot betekening en executie overgaan. De eisende partij zal het vonnis ten eerste door een deurwaarder aan de wederpartij moeten laten betekenen. Het betekenen of de betekening is de officiële bekendmaking van een exploot door de deurwaarder.

De betekening en executie vangt aan door overhandiging van de stukken door de deurwaarder aan de geadresseerde. Wanneer de geadresseerde niet aanwezig is of de deur niet opent, zal de deurwaarder het exploot in een gesloten envelop doen met daarop aanduidingen dat het een ambtelijk stuk betreft dat directe inzage behoeft. Hierna deponeert de deurwaarder het ambtelijk stuk in de brievenbus. Mocht deze betekening niet lukken, dan zal de deurwaarder het via de post laten bezorgen. Als de wederpartij geen bekende woon- en/of verblijfplaats heeft, zal de betekening per openbaar exploot plaatsvinden. Dit betekent dat de deurwaarder een advertentie plaatst in de Digitale Staatscourant. Na betekening van het vonnis kan de deurwaarder overgaan tot executie(maatregelen).

Bel voor vrijblijvend advies over betekening en executie van een vonnis met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of stel uw vraag via het webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Aanvang termijnen

Indien een partij in eerste aanleg bij verstek is veroordeeld, vangt na een juiste betekening van het vonnis in persoon de termijn voor verzet aan. De verzet termijn bedraagt vier weken. Indien er op maandag in persoon wordt betekend moet u uiterlijk vier weken hierna op de maandag verzet hebben aangetekend. Als u te laat bent, kunt u geen verzet meer instellen! Indien een partij in eerste aanleg op tegenspraak is veroordeeld, vangt de termijn voor het instellen van hoger beroep of cassatie aan op de dag nadat er vonnis is gewezen. Wanneer u in actie wenst te komen tegen de betekening en executie van een veroordelend vonnis, dient u derhalve snel te handelen en een procesrecht advocaat van RechtNet Advocaten in de arm te nemen voor deskundig advies.

Normale executie

Wanneer de wederpartij niet vrijwillig aan het vonnis voldoet na betekening hiervan, kan de eiser dit vonnis ten uitvoer laten leggen, hetgeen executie heet. Een deurwaarder zal de debiteur eerst schriftelijk en persoonlijk benaderen. Wanneer ook aanmaningen van de deurwaarder geen effect sorteren, vindt de echte executie plaats. Er kan beslag worden gelegd op alle vermogensbestanddelen van de debiteur. Normaal wordt executoriaal beslag gelegd op goederen (bv. een bankrekening, roerende zaken, onroerende zaken, vorderingsrechten zoals salaris etc.) van de debiteur, waarna (in geval van roerende en onroerende zaken) een openbare verkoop kan volgen. De eisende partij neemt via de deurwaarder verhaal uit de opbrengst, en zal de rest – als er wat overblijft – aan de debiteur uitkeren.

Parate executie

Soms is het mogelijk om tot betekening en executie over te gaan zonder een uitspraak van een rechter. Dit geldt voor bepaalde categorieën schuldeisers, die aan hun vordering bepaalde rechten verbonden zien. In dit geval spreken we van parate executie. Voorbeelden zijn:
– Belastingvorderingen.
– Vorderingen op basis van een pand- of hypotheekrecht. Een pandakte alsmede een hypotheekakte zijn ook executoriale titels zodat direct tot betekening en executie kan worden overgegaan.

Executiegeschil

Als de geëxecuteerde het niet eens is met de betekening en executie van een vonnis kan hij zich wenden tot de rechtbank en een executiegeschil opstarten, daar wordt de zaak inhoudelijk niet nog eens beoordeeld. Er wordt slechts gekeken of de betekening en executie ongegrond of onrechtmatig is. Daar kan in sommige gevallen sprake van zijn. Meestal is hier sprake van als de geëxecuteerde al aan het vonnis heeft voldaan of dat de executant zich door de executie schuldig maakt aan misbruik van recht. Hiervan is sprake als het vonnis berust op een feitelijke- of juridische misslag of indien doorzetting van de executie tot een noodtoestand kan leiden. Dit speelt met name bij ontruimingen van woningen.

Vrijblijvend advies over betekening en executie?

Onze procesrechtadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over problemen omtrent de betekening en excutie van het vonnis direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

U kunt uw vraag over de betekening en executie ook online stellen via ons webformulier.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten