Doorzetten aansprakelijkheid bestuurder gaat sneller

In hoeverre kan een bestuurder van een rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld voor een onrechtmatige daad tegenover een schuldeiser? Die vraag kwam onlangs aan de orde bij de Hoge Raad. Op 17 februari deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak over het doorzetten van aansprakelijkheid van één van de bestuurders naar de verantwoordelijke bestuurders van die rechtspersoon.
De zaak gaat over een Zuid-Afrikaanse fruitexporteur, die druiven levert aan een Nederlands bedrijf dat wordt bestuurd door twee broers. De ene broer is verantwoordelijk voor de financiële en strategische gang van zaken. De andere broer ziet toe op de gang van zaken op de werkvloer.

Onrechtmatige daad

Vanwege fraude met douanerechten dient de fruitexporteur in 2005 een vordering tot schadevergoeding van bijna één miljoen euro in bij het bedrijf. Het blijkt echter niet mogelijk om de schadevergoeding te incasseren. Dit omdat kort daarvoor de activa zijn onttrokken aan het bedrijf. Daarop spant de fruitexporteur een rechtszaak aan en worden het Nederlandse bedrijf en één van de broers als bestuurder aansprakelijk gesteld op grond van onrechtmatige daad. In cassatie vindt het Zuid-Afrikaanse bedrijf dat ook de andere broer op basis van artikel 2:11 BW hoofdelijk aansprakelijk gesteld moet worden op grond van onrechtmatige daad.

Aansprakelijkheid bestuurder

In deze zaak staan de wetsartikelen 2:11 BW (aansprakelijkheid van een rechtspersoon) en artikel 6:162 (onrechtmatige daad) centraal.
Artikel 2:11 BW luidt als volgt: ‘De aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon rust tevens hoofdelijk op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is.’
Artikel 6:162 stelt: ‘Er is sprake van een onrechtmatige daad als er (I): inbreuk wordt gemaakt op een recht, (II): strijd is met een wettelijke verplichting of (III): wordt gehandeld in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid.’

Verwijt

Volgens de uitspraak van de Hoge Raad is artikel 2:11 BW van toepassing in alle gevallen waarin een rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk is op grond van de wet. Dus ook in het geval dat er sprake is van een onrechtmatige daad. Voor de aansprakelijkheid van een bestuurder van een rechtspersoon geldt dus niet de aanvullende eis, dat die bestuurder persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt. Wel kan de bestuurder van een rechtspersoon aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW voorkomen. Dit door aan te tonen dat hem persoonlijk geen ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Conclusie

De uitspraak van de Hoge Raad lijkt erop gericht om te voorkomen, dat een natuurlijke persoon zich achter de rechtspersoonlijkheid van een bedrijf kan verschuilen. Dit is met name belangrijk als schuldeisers benadeeld dreigen te worden als gevolg van slecht of onbehoorlijk bestuur.

Vrijblijvend advies over aansprakelijkheid bestuurder?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.

Beroep op psychische overmacht mogelijk bij jaarrekening niet deponeren?

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 19 oktober 2016 een opmerkelijke zaak behandeld. Het betreft de jaarrekening niet deponeren dan wel niet tijdig deponeren. In dit artikel wordt kort op dit onderwerp ingegaan. Voor veel ondernemers is het bekend dat de B.V. en de N.V. verplicht zijn om hun jaarrekeningen openbaar te maken. Voor de B.V. geldt dat de jaarrekening uiterlijk binnen dertien maanden na het boekjaar gedeponeerd moet worden. Dit geschied bij de Kamer van Koophandel.  Deze deponeringsplicht komt in mijn praktijk meestal ten sprake in het kader van eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

Vermoeden onbehoorlijk bestuur

Artikel 2:248 lid 2 BW bepaalt namelijk dat door het niet tijdig deponeren van de jaarrekening, het vermoeden kan ontstaan dat er sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’. Dit speelt in faillissementssituaties. Wanneer de bestuurder de jaarrekening niet (tijdig) heeft gedeponeerd, dan wordt vermoed dat het faillissement te wijten is aan de bestuurder. Dit kan grote gevolgen hebben voor bestuurders. De kans bestaat namelijk dat zij in privé voor de faillissementsschulden moeten opdraaien.

Jaarrekening niet deponeren is tevens een economisch delict

Wat minder bekend is, althans onderbelicht blijft, is het feit dat het niet deponeren van de jaarrekeningen ook een economisch delict is. Op grond van artikel 1, sub 4 van de Wet op de economische delicten, is het niet tijdig deponeren van de jaarrekening een overtreding. Een ovetreding die bestraft wordt met een boete, taakstraf of hechtenis.

Houdt beroep op psychische overmacht stand?

In het genoemde arrest van 19 oktober jl. ging het ook om een onderneming die verzaakt had de jaarrekeningen (tijdig) te deponeren. De bestuurder verweerde zich echter met een beroep op ‘psychische overmacht’. Concreet zou hij de jaarrekeningen niet gedeponeerd hebben. Hij vond het risico te groot dat criminelen misbruik zouden maken van de gedeponeerde gegevens.

Uitspraak gerechtshof

Alhoewel creatief, ging het gerechtshof (zoals verwacht) niet mee in dit verweer. De bestuurder had namelijk eerder tegen een verbalisant verklaard ‘geen tijd te hebben gehad voor het deponeren’. Verder ging het gerechtshof nog kort in op de aangevoerde ‘angst voor misbruik’. Het gerechtshof legt uit dat het gebruikmaken van een B.V. nu eenmaal de plicht meebrengt om inzage te geven in de financiële positie. Deze plicht geldt ook voor de bestuurder in kwestie. De angst voor misbruik wordt niet als een valide argument beschouwd om af te mogen wijken van die plicht. Dit leverde de onderneming uiteindelijk een boete op van € 900,00. Hiervan was € 300,00 voorwaardelijk.

Vrijblijvend advies?

RechtNet Advocaten kan u adviseren over de gevaren (of mogelijkheden) van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast kan een van onze strafrechtadvocaten u bijstaan in het geval uzelf geconfronteerd wordt met de Wet op de economische delicten in verband met de jaarrekening niet deponeren. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.

Of maak gebruik van ons online webformulier en stel uw vraag!

Artikel 2:394 lid 3 sub j onder lid 1 Burgerlijk Wetboek (=Bw) bepaalt dat een bestuurder van een vennootschap uiterlijk 13 maanden na het gesloten boekjaar de jaarrekening openbaar dient te maken. Dit openbaar maken geschied door deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Het niet tijdig publiceren leidt in een faillissementssituatie tot bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 Bw. Publiceer je jaarrekening tijdig om dit te voorkomen!

Bel voor vrijblijvend advies met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11

Waarvoor ben je aansprakelijk?

Publiceer je jaarrekening niet tijdig dan ben je in beginsel aansprakelijk voor het gehele tekort in de faillissementsboedel. Hier kan ik niet een echt verklaarbare en doordachte rechtvaardigingsgrond voor noemen. Er zijn redelijk wat mensen die kritiek hebben op deze regelggeving. Het ziet er echter niet naar uit dat deze regelgeving op korte termijn zal worden aangepast. Zo is de minister van Veiligheid en Justitie bezig om artikel 2:248 Bw te laten vervangen door een nieuw artikel 106a Faillissementswet met soortgelijke werking die echter nog ruimer is ingericht.

Wanneer is er sprake van een onbelangrijk verzuim?

Indien je kunt aantonen dat het het gaat om een onbelangrijk verzuim dat je je jaarrekening niet tijdig hebt gedeponeerd, ben je als bestuurder niet aansprakelijk voor het gehele boedeltekort. Wanneer is hier sprake van? Volgens de Hoge Raad dient er bij het beoordelen of er sprake is van een onbelangrijk verzuim te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. Meer in het bijzonder de redenen die hebben geleid tot de termijnoverschrijding. Het stellen en bewijzen dient door de bestuurder te geschieden. Het betreft hier een zware bewijslast.

Ontsnappingsmogelijkheid

De Hoge Raad heeft op 1 november 2013 nog een arrest gewezen waarbij een bestuurder werd aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid terwijl hij slechts drie weken als bestuurder werkzaam is geweest. Het ging hier om een holdingmaatschappij en twee dochterbedrijven waarbij de jaarrekeningen niet tijdig waren gedeponeerd. Zijn rol met betrekking tot het tijdig deponeren was derhalve te verwaarlozen. Volgens de Hoge Raad is het hierbij de vraag of het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Niet dient te worden gekeken naar de individuele invulling van zijn taak. Dus komt de Hoge Raad toch tot bestuurdersaansprakelijkheid! De bestuurder had wel een beroep kunnen doen op 2:248 lid BW door aan te tonen dat ter zake van de late publicatie hem geen verwijt kan worden gemaakt.

Vragen over publiceer je jaarrekening tijdig?

Heb je u vragen over het tijdig deponeren van een jaarrekening dan wel ben je als bestuurder aansprakelijk gesteld en wil je hiertegen gedegen verweer voeren, stel dan gerust uw vraag aan één van onze ervaren advocaten. Dit is geheel vrijblijvend!

RechtNet Advocaten is op alle rechtsgebieden kundig! Dus voor al je andere juridische vragen kun je ook bij ons terecht.

Ben je geïnteresseerd in onze diensten? Contacteer ons dan via het webformulier. Dit is gratis.

Of chat met een ervaren advocaat en stel direct je vraag!