Het CBR legt standaard een alcoholslot op aan automobilisten die met een alcoholpercentage van 1,3 promille hebben gereden. Veel strafrechters vinden dat hierbij maatwerk ontbreekt. (bron: rechtspraak.nl) Zo wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de overtreder.

Zo wordt niet gekeken naar de hoogte van het inkomen van de overtreder en welke functie iemand heeft. Zo kan een vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld zijn werk niet meer doen omdat er geen alcoholslot in een vrachtauto wordt ingebouwd, alhoewel dit technisch wel mogelijk is.

Ook zei een strafrechter in Alkmaar dat hij er moeite mee heeft dat er twee overheidsinstanties los van elkaar straffen over hetzelfde feit!

TE HOGE KOSTEN

De kosten voor een alcoholslot bedragen tussen de € 3.500,00 en € 4.500,00. Deze dient de overtreder te voldoen, bij gebreke waarvan hij niet meer mag autorijden. Voordat er met de auto kan worden gereden dient er eerst goed te worden geblazen in het slot. De auto rijdt alleen als er minder dan 0,2 promille wordt geblazen. Er zijn sinds december 2011 in totaal  6.673 alcoholslotprogramma’s opgelegd. Slechts 2.700 overtreders rijden met een alcoholslot rond. Naar alle waarschijnlijkheid is het voor de meeste overtreders te duur om een alcoholslot te laten inbouwen. Zo wordt als het ware het rijbewijs voor onbepaalde tijd ingevorderd.

Alcoholslot definitief van de baan!

Minister Ard van de Steur heeft op 18/2/2016 een brief geschreven aan de Tweede Kamer dat het alcoholslotprogramma niet meer zal worden opgelegd. De rechter zal naar verwachting nu eerder én langer een ontzegging van de rijbevoegdheid opleggen.

Heeft u een vraag bel dan met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of vul het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina in!

mr. C.A.M.H. Vink

 

 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich in de uitspraak van 15 mei 2013, nr. 201210588 gebogen over de vraag wat onder ‘hetzelfde perceel’ moet worden verstaan in de zin van artikel 1 lid 1, bijlage II Bor. De aanleiding was een aanschrijving van burgemeester en wethouders van Bladel. De gemeente had aangeschreven tot verwijdering van een tuinhuisje omdat het niet op hetzelfde perceel zou staan als de woning.

Het  tuinhuisje stond op een reststrook die de gemeente had verkocht aan de eigenaar van het tuinhuisje. De reststrook had de bestemming ‘Tuin’, waar geen bebouwing was toegestaan. De gemeente meende dat het tuinhuisje zich niet op hetzelfde perceel bevond omdat sprake was van 2 kadastrale percelen. Voor het bouwen van het tuinhuisje zou daarom een vergunning nodig zijn als bedoeld in art. 1, lid 1 van de bij het Bor behorende Bijlage II. Daarin is namelijk bepaald dat een bijbehorend bouwwerk  zich op hetzelfde perceel moet bevinden als het hoofdgebouw. De rechtbank ging mee in deze visie.

De Raad van State oordeelde echter anders. In het Bor en de daarbij behorende bijlagen ontbreekt een definitie van wat onder het begrip perceel moet worden verstaan. Vanwege de feitelijke actuele situatie moeten de percelen als een geheel worden aangemerkt, aldus de Afdeling. Het tuinhuisje en het hoofdgebouw staan daarom op het hetzelfde perceel als bedoeld in art. 1, lid 1 van de bij het Bor behorende Bijlage II. Uit deze uitspraak volgt ook dat bij strijdigheid van een
bestemmingsplan met het Bor, de laatste voorgaat. Een tuinhuisje mag derhalve worden gebouwd zonder vergunning.

Voor vragen omtrent het bouwen van een tuinhuisje neem vrijblijvend contact op met één van 0nze bestuursrecht specialisten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Advocaat mr. R. Visser

 

 

Procedures van garagisten tegen de RDW leiden zelden tot succes. Een tijdje geleden is het advocaat mr. Robin Visser gelukt om bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, een zaak te winnen. Robin Visser is de vaste advocaat aan wie de BOVAG zaken tegen de RDW doorverwijst.

Strenge RDW-inspecteur

Wat was het geval? Een garagist in het Noorden van het land moest zijn APK-erkenning inleveren. De RDW-inspecteur had namelijk bij een reguliere controle (herschouwing) van de APK-administratie ‘geconstateerd’ dat de keurmeester zijn strikt persoonlijke pincode had afgegeven aan de receptionist van het bedrijf. Tijdens een periodieke controle had de inspecteur aan de keurmeester gevraagd gegevens uit de computerprogramma’s op te vragen. Toen de keurmeester de programmatuur niet opgestart kreeg, trok de inspecteur de conclusie, dat hij zijn pincode was vergeten. Waarschijnlijk vond de RDW-inspecteur dat raar omdat het bedrijf toch echt regelmatig APK’s afmeldde. De keurmeester zei nog dat hij de pincode op een geheime plaats had opgeslagen, maar de RDW-inspecteur was niet te vermurwen. Volgens hem werden de APK-keuringen door de receptionist afgemeld en dat was wat hij vastlegde in zijn rapport.

Twijfels omrent rapport RDW-inspecteur

Waarschijnlijk was de RDW-inspecteur op het verkeerd been gezet doordat het werkplaatsprogramma is gekoppeld aan de afmeldprogramma’s van de RDW. Het is daarmee niet nodig de pincode voor het afmeldprogramma steeds opnieuw in te voeren. Normaal gesproken zijn rapporten van inspecteurs heilig als het gaat om de daarin vastgelegde feiten. Maar de Raad van State oordeelde dit keer dat er reden was te twijfelen aan de conclusies van het rapport van de RDW-inspecteur. De RDW had de aan de sancties ten grondslag gelegde overtredingen niet aannemelijk gemaakt, zo oordeelde de Raad van State.

mr. Robin Visser
advocaat

Om mee te mogen doen in een in een bestuursrechtelijke procedure dient u ‘belanghebbende’ te zijn. Wat valt hieronder?

Een opmerkelijke uitspraak over het begrip belanghebbende is die van de rechtbank Midden-Nederland. De zaak gaat over de eigenaar van een groot landgoed die als belanghebbende bezwaar maakte tegen een ontheffing welke was gegeven op grond van art. 75 van de Flora- en faunawet. De eigenaar werd niet ontvankelijk verklaard omdat hij geen belanghebbende zou zijn. Hiertegen tekende de eigenaar bezwaar aan. De situatie waarvoor de ontheffing was verleend, deed zich voor op grote afstand van het woning op het landgoed. Bepleit was dat de eigenaar van het landgoed belanghebbende zou zijn omdat werd voldaan aan het zichtcriterium. Immers als je aan de andere kant van de woning op het landgoed wandelde, had je zicht op het naburige perceel. Volgens de rechtbank ging die vlieger niet op.
Toch werd de eigenaar van het landgoed als belanghebbende aangemerkt. De rechtbank overwoog dat moet worden bezien of het redelijkerwijs te verwachten is dat van de handelingen waarop een besluit betrekking heeft, invloed zal uitgaan op de woon- en leefomgeving van diegene die woont en leeft in de nabijheid van de plaats waarop dit besluit betrekking heeft. Het betrof een besluit in het kader van de Flora- en faunawet. Bij dergelijke besluiten gaat het om de bescherming van soorten planten en dieren en niet om de bescherming van bepaalde gebieden. In dit geval is niet vol te houden dat de woon- en leefomgeving van eiser zich uitstrekt tot zijn hele landgoed. Toch was de eigenaar van het landgoed belanghebbende. Naast zicht spelen namelijk ook andere elementen een rol bij de beantwoording van de vraag of er ‘invloed op de woon- en leefomgeving’ is, zoals de nabijheid tot en de uitstraling van de diersoorten en de voor de Flora- en faunawet relevante voorgenomen ingrepen in het plangebied.

 

Advocaat mr. R. Visser