Voor het sluiten van een rechtsgeldige koopovereenkomst van een woning gelden bijzondere eisen. Eén van deze eisen is het ‘schriftelijkheidsvereiste’. Is het mogelijk om via Whatsapp aan deze eis te voldoen? Met andere woorden: kunt u een woning kopen via Whatsapp? In een recente uitspraak geeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht antwoord.[1]

De eisen aan een koopovereenkomst van een woning

In artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat een koopovereenkomst van een woning schriftelijk moet zijn. Daarnaast moet de opgemaakte overeenkomst aan de koper ter hand worden gesteld. Vervolgens heeft de koper drie dagen de tijd om de koopovereenkomst te ontbinden. Behoudens een eventueel financieel voorbehoud of een andere ontbindingsgrond, is de koopovereenkomst hierna definitief.

De situatie

In dit geval heeft de koper in het najaar van 2017 een bezichtiging gehad van een woning. De verkoper heeft op 15 januari 2018 aangegeven de woning te willen verkopen voor een bedrag van € 649.000,-. Op 25 februari 2018 hebben partijen overeenstemming bereikt over de koopprijs. De verkoper heeft toen een conceptversie van de koopovereenkomst aan de koper gestuurd. De koper heeft de overeenkomst op enkele punten gewijzigd en vervolgens ondertekend aan de verkoper terug gestuurd.

Op 7 maart 2018 heeft de koper een WhatsApp-bericht gestuurd aan de verkoper: “Hallo, heb je de overeenkomst gelezen en getekend? Of heb je nog vragen?” De verkoper heeft hierop gereageerd: “Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening.”

Op 9 maart 2018 heeft de verkoper gebeld met de koper en gezegd dat de koop toch niet doorgaat. De koper kan zich hierin niet vinden. Hij vindt dat er een perfecte overeenkomst tot stand is gekomen. Na een korte discussie heeft de koper beslag gelegd op de woning. Hierna is de koper tot dagvaarding overgegaan.

Woning kopen via Whatsapp: het oordeel van de Voorzieningenrechter

De Voorzieningenrechter is duidelijk. Een koopovereenkomst is een schriftelijke akte, waarvoor op grond van artikel 156, eerste lid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) het voorschrift van ondertekening geldt.

Het WhatsApp-bericht maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst en is ook geen ondertekening van deze overeenkomst. Het houdt hoogstens een toezegging tot ondertekening in. De Voorzieningenrechter is daarom van mening dat niet aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW is voldaan. U kunt dus geen woning kopen via Whatsapp. De koper kan geen nakoming van de koopovereenkomst vorderen. [2] De Voorzieningenrechter wijst de vorderingen van de koper af.

RechtNet Advocaten

In de praktijk ontstaat er met regelmaat discussie over de (ver)koop van een woning en de daarbij geldende eisen. Met name het schriftelijkheidsvereiste is van groot belang. RechtNet Advocaten kan u helpen bij het opstellen en controleren van uw koopovereenkomst. Ook kunnen zij nakoming van de koopovereenkomst vorderen of de koopovereenkomst voor u ontbinden.

Heeft u meer vragen over dit bericht ‘Kunt u een woning kopen via Whatsapp?’ of over de eisen voor het sluiten van een koopovereenkomst? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten. Het eerste advies (30 min.) is gratis! Onze advocaten kunnen u ook bijstaan in (gerechtelijke) geschillen hierover.

RechtNet Advocaten is te bereiken via telefoonnummer 073-6154311 of per e-mail via info@rechtnet.nl

mr. Casimir Vink

[1] – Vzr. Maastricht 19-04-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3816.

[2] – HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU7412.

In een koopovereenkomst van een woning wordt vaak standaard een voorbehoud van financiering opgenomen. Als de koper een beroep kan doen op dit beding, wordt de koopovereenkomst kosteloos ontbonden. Soms is dit beroep niet rechtsgeldig. De koper is dan een contractuele boete verschuldigd. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt dat niet zonder meer een beroep kan worden gedaan op het voorbehoud van financiering.[1]

Voorbehoud van financiering (casus)

Partijen hebben een koopovereenkomst gesloten. In de koopovereenkomst staat een beding opgenomen, dat ontbinding na een tekortkoming leidt tot een boete van € 21.500,-. Ontbinding zonder boete is slechts mogelijk als de koper geen financiering kan krijgen voor de koopsom. Koper dient zich volledig in te spannen om de financiering rond te krijgen. Indien dit niet lukt, dient de koper dit goed gedocumenteerd aan te voeren bij de verkoper of de makelaar vóór 27 januari 2014. Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat er bewijsstukken zijn van twee afwijzingen van financiers (documentatieplicht).

Uitvoering van de koopovereenkomst

De koper ontvangt op 20 januari 2014 een afwijzing per e-mail van een financieel adviseur. Zonder enige nadere onderbouwing wordt deze afwijzing aan de verkoper verzonden. Later wordt hier de definitieve afwijzing van de bank aan toegevoegd. De verkoper neemt hier geen genoegen mee. Op 4 maart 2014 voegt de koper hieraan een tweede afwijzing van een bank toe. Op 11 april 2014 wordt de koper door de verkoper in gebreke gesteld. De verkoper maakt hierbij aanspraak op de contractuele boete van € 21.500,-, indien de koper de koopovereenkomst niet binnen 10 dagen nakomt.

Documentatieplicht en inspanningsplicht

De verkoper vordert in de gerechtelijke procedure betaling van de boete. De koper voert verweer, omdat hij een beroep heeft gedaan op het voorbehoud van financiering. Het gerechtshof oordeelt dat het beroep op het financieringsvoorbehoud tijdig en goed gedocumenteerd moet worden. Het hof zoekt hierbij aansluiting bij de documentatieplicht. Deze documentatieplicht is bindend. De verkoper moet kunnen beoordelen of terecht een beroep op het financieringsvoorbehoud wordt gedaan en of dit beroep niet te lichtvaardig is.

Daarnaast heeft de koper een inspanningsplicht. Hij mag niet stilzitten en moet actief proberen een financiering te krijgen. Uit de documentatie moet blijken dat ook hieraan is voldaan. Hierbij is het in dit geval noodzakelijk dat de koper een duidelijk beeld geeft van de financiële (on)mogelijkheden. Zo moeten alle financiële cijfers worden onderbouwd met bewijs. Ook moet worden aangetoond welke financiële cijfers aan potentiële financiers zijn verstrekt. De verkoper moet dit kunnen controleren.

Oordeel van het Hof

In deze zaak heeft het gerechtshof geoordeeld dat de koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, omdat de verkoper niet kon controleren of de koper te lichtvaardig met zijn verplichtingen is omgegaan. De verkoper heeft de koper ook gewezen op deze verplichting. De koper heeft een kans gekregen van de verkoper om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Ook dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. De boete van € 21.500,- is zodoende verschuldigd.

RechtNet Advocaten

Stem als verkoper niet te snel in met een beroep op het financieringsvoorbehoud door de koper. De koper heeft een verstrekkende verplichting. De koper dient zowel aan zijn documentatieplicht en inspanningsplicht te voldoen!

Heeft u als verkoper te maken met een koper die zijn verplichtingen niet nakomt? Neem dan vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten. RechtNet Advocaten kan u van gericht advies voorzien en mogelijk voor u aanspraak maken op de contractuele boete. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via e e-mail: info@rechtnet.nl

mr. Casimir Vink

[1] Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28-02-2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:1695)

Nu de economische recessie voorbij is, trekt ook de woningmarkt weer aan. Veel huizen die te koop staan, worden daarom steeds sneller verkocht. Vaak sluiten de particuliere koper en verkoper eerst een mondeling akkoord over de verkoop van een pand. Is dit volgens de wet wel rechtsgeldig!?

Mondeling akkoord schriftelijk en ondertekend laten bevestigen

Particulieren die een huis willen kopen of verkopen, doen er verstandig aan om altijd een koopovereenkomst op te laten stellen en die door beide partijen te laten ondertekenen.
Want ook als al een mondeling akkoord is bereikt over de inhoud van de koopovereenkomst en één van de partijen weigert om de schriftelijke overeenkomst te ondertekenen, dan is er geen sprake van een rechtsgeldige overeenkomst. Op deze manier kan de koop ongedaan worden gemaakt.

Hoger bod!?

Zelfs als de verkopende partij een niet ondertekende overeenkomst aan de koper toezendt en de verkoop mondeling rond is, kan deze alsnog worden ingetrokken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer iemand anders in de tussentijd een nog beter bod op de woning doet. Dit komt vaker voor dat een verkoper in de tussentijd een hoger bod heeft gekregen van een andere koper.

Schriftelijkheidseis

De Hoge Raad stelt in een uitspraak bij een cassatie op 9 december 2011 dat de schriftelijkheidseis bij de verkoop van een woning van kracht is. Deze is bedoeld om particuliere partijen te beschermen tegen het nemen van overhaaste beslissingen. Deze bepaling heeft echter ook een neveneffect.

Drie dagen bedenktijd

Na het tekenen van de koopovereenkomst gaan de drie dagen bedenktijd in, waar de koper op grond van de wet recht op heeft.
Voor professionele partijen als projectontwikkelaars, overheden of woningcorporaties geldt deze bepaling niet. Indien zij een mondeling akkoord hebben bereikt over de inhoud van een koopovereenkomst, kunnen zij dus géén beroep doen op het eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst. Andere verkopers echter wel.

RechtNet Advocaten

Meer weten over dit onderwerp over het mondeling akkoord bij de verkoop van een woning?
Neem dan contact op met één van de ervaren advocaten van RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-615 43 11.