Advocaatkosten beperken, mag dit?

Rechtsbijstandsverzekeraars zijn al geruime tijd in opspraak. Rechtsbijstandverzekeraar DAS trachtte bijvoorbeeld de vrije advocaatkeuze uit te kleden. Ditmaal is rechtsbijstandverzekeraar ARAG in opspraak.

Zij wilde de vergoeding voor (externe) advocaatkosten beperken, maar werd hiervoor op de vingers getikt door de Rechtbank Midden – Nederland. De meeste verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden gewijzigd en hebben bedongen dat externe advocaten slechts een vergoeding krijgen van enkele duizenden euro’s voor hun werkzaamheden.

Weigering vergoeding externe advocaatkosten door ARAG!

ARAG Rechtsbijstand is door de Rechtbank Midden – Nederland bij uitspraak van 18 april 2018 veroordeeld om trouwe klanten – die al bijna 20 jaar verzekerd waren(!) – rechtshulp te bieden conform de polisvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst. Ten onrechte weigerde zij gebruikelijke en normale (externe) advocaatkosten te vergoeden.

Advocaatkosten beperken bij uitbesteding zaak

Bij eiseres was een gynaecologische operatie uitgevoerd. Na deze behandeling kreeg eiseres klachten en heeft zij zich tot haar rechtsbijstandverzekeraar gewend. ARAG heeft de zaak van eiseres in behandeling genomen en overgedragen aan een externe advocaat. In de polisvoorwaarden is opgenomen dat ARAG de kosten van een externe advocaat vergoed en dat deze kostenvergoeding niet aan een limiet is gebonden, mits de kosten normale en gebruikelijke kosten betreffen.

Lastige klant?

Arag weigerde om meer dan de gebruikelijke advocaatkosten te vergoeden, omdat eiseres met iedere behandelaar van haar dossier in conflict zou komen, waardoor de kosten met betrekking tot de lopende gerechtelijke procedure de pan uit zouden rijzen. Kort gezegd werd eiseres door ARAG verweten een zeer lastige cliënte te zijn, waardoor extreme kosten zouden worden gemaakt.

Of toch een kritische klant!?

De Rechtbank Midden – Nederland oordeelde dat het feit dat eiseres inderdaad mogelijk een kritische cliënte betreft die zich intensief bezig houdt met de behandeling van haar zaak, maar dat dit onvoldoende grond is om daaraan consequenties te verbinden voor de verdere financiering van de rechtshulp. ARAG is dan ook gehouden om verdere advocaatkosten van eiseres te vergoeden. Deze uitspraak in conform de EU jurisprudentie die het limiteren van advocaatkosten niet toestaat.

Conflict met uw rechtsbijstandverzkeraar?

Heeft u vragen over uw rechtsbijstandverzekering of bent u in een geschil verwikkeld met uw rechtsbijstandverzekeraar? Wij voorzien u graag vrijblijvend van advies.

U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 073 -615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

mr. C.J.R. (Charlotte) Verhagen

1-ECLI:NL:RBMNE:2018: 1908

Voor het sluiten van een rechtsgeldige koopovereenkomst van een woning gelden bijzondere eisen. Eén van deze eisen is het ‘schriftelijkheidsvereiste’. Is het mogelijk om via Whatsapp aan deze eis te voldoen? Met andere woorden: kunt u een woning kopen via Whatsapp? In een recente uitspraak geeft de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht antwoord.[1]

De eisen aan een koopovereenkomst van een woning

In artikel 7:2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is bepaald dat een koopovereenkomst van een woning schriftelijk moet zijn. Daarnaast moet de opgemaakte overeenkomst aan de koper ter hand worden gesteld. Vervolgens heeft de koper drie dagen de tijd om de koopovereenkomst te ontbinden. Behoudens een eventueel financieel voorbehoud of een andere ontbindingsgrond, is de koopovereenkomst hierna definitief.

De situatie

In dit geval heeft de koper in het najaar van 2017 een bezichtiging gehad van een woning. De verkoper heeft op 15 januari 2018 aangegeven de woning te willen verkopen voor een bedrag van € 649.000,-. Op 25 februari 2018 hebben partijen overeenstemming bereikt over de koopprijs. De verkoper heeft toen een conceptversie van de koopovereenkomst aan de koper gestuurd. De koper heeft de overeenkomst op enkele punten gewijzigd en vervolgens ondertekend aan de verkoper terug gestuurd.

Op 7 maart 2018 heeft de koper een WhatsApp-bericht gestuurd aan de verkoper: “Hallo, heb je de overeenkomst gelezen en getekend? Of heb je nog vragen?” De verkoper heeft hierop gereageerd: “Haha ongeduldige. Hij is gelezen en prima volgens wat we hebben besproken opgetekend. Morgen heb jij hem in bezit met onze handtekening.”

Op 9 maart 2018 heeft de verkoper gebeld met de koper en gezegd dat de koop toch niet doorgaat. De koper kan zich hierin niet vinden. Hij vindt dat er een perfecte overeenkomst tot stand is gekomen. Na een korte discussie heeft de koper beslag gelegd op de woning. Hierna is de koper tot dagvaarding overgegaan.

Woning kopen via Whatsapp: het oordeel van de Voorzieningenrechter

De Voorzieningenrechter is duidelijk. Een koopovereenkomst is een schriftelijke akte, waarvoor op grond van artikel 156, eerste lid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) het voorschrift van ondertekening geldt.

Het WhatsApp-bericht maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst en is ook geen ondertekening van deze overeenkomst. Het houdt hoogstens een toezegging tot ondertekening in. De Voorzieningenrechter is daarom van mening dat niet aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 7:2 BW is voldaan. U kunt dus geen woning kopen via Whatsapp. De koper kan geen nakoming van de koopovereenkomst vorderen. [2] De Voorzieningenrechter wijst de vorderingen van de koper af.

RechtNet Advocaten

In de praktijk ontstaat er met regelmaat discussie over de (ver)koop van een woning en de daarbij geldende eisen. Met name het schriftelijkheidsvereiste is van groot belang. RechtNet Advocaten kan u helpen bij het opstellen en controleren van uw koopovereenkomst. Ook kunnen zij nakoming van de koopovereenkomst vorderen of de koopovereenkomst voor u ontbinden.

Heeft u meer vragen over dit bericht ‘Kunt u een woning kopen via Whatsapp?’ of over de eisen voor het sluiten van een koopovereenkomst? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten. Het eerste advies (30 min.) is gratis! Onze advocaten kunnen u ook bijstaan in (gerechtelijke) geschillen hierover.

RechtNet Advocaten is te bereiken via telefoonnummer 073-6154311 of per e-mail via info@rechtnet.nl

mr. Casimir Vink

[1] – Vzr. Maastricht 19-04-2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:3816.

[2] – HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU7412.

Een onterechte recensie: Wat nu?

Een negatieve recensie krijgen op een website of blog is voor een bedrijf nooit prettig. Zeker als er sprake is van smaad of laster en de reputatie van een product of goede naam wordt aangetast. Daarom is het goed om te weten welke juridische stappen er mogelijk zijn bij een onterechte recensie.
Een recensie schrijven valt onder de vrijheid van meningsuiting. Klanten hebben dus het recht om te vertellen wat zij van vinden een product dat zij bij een bedrijf hebben gekocht. Een negatieve recensie is in veel gevallen een signaal dat een klant niet tevreden is. De ondernemer doet er dan ook goed aan om te proberen dit probleem op te lossen.

Waarheid

Aan het schrijven van recensies kunnen wel grenzen worden gesteld. Een eerste grens is dat recensies op waarheid gebaseerd moeten zijn. Een klant die aangeeft dat hij grof is behandeld, hoeft dat niet te bewijzen. Het kan zijn dat hij het gedrag van het personeel als grof heeft ervaren. Maar als de klant in zijn recensie aangeeft dat medewerkers hem hebben uitgescholden, dan moet hij daarvoor ook bewijzen kunnen overleggen. Wij van RechtNet Advocaten kunnen u helpen om degene die de recensie heeft geplaatst aan te schrijven dan wel het beheer van het medium waarop de recensie is geplaatst.

Onnodig grof en grievend

In sommige gevallen is het lastig om onderscheid te maken tussen de belevingswereld van klanten en feitelijke onjuistheden. In zo’n geval is het verstandig om de recensie door een professional te laten toetsen. Een tweede grens is dat recensies niet onnodig grof of grievend mogen zijn. Daarbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan doodsbedreigingen, ernstige beschuldigingen of verwijzingen naar bepaalde extreme politieke stromingen.

Smaad en laster

Bij een onterechte recensie komen ook vaak al snel de begrippen smaad en laster om de hoek kijken. Of er wel of geen sprake is van smaad of laster, hangt van een aantal zaken af. In de eerste plaats zal een rechter kijken in hoeverre de opmerkingen betrekking hebben op iemands privéleven. Een tweede factor is in hoeverre de persoon die de aantijgingen maakt, deze ook kan bewijzen. Indien er geen bewijs is, zal de rechter al gauw beslissen dat de beschuldiging niet mag worden gemaakt.

Kort geding

Een snelle manier om beledigende en onware uitspraken van het internet af te laten halen is een kort geding aanspannen. Indien de eiser in het gelijk wordt gesteld, legt de rechter dan vaak een dwangsom op aan de tegenpartij. Een andere mogelijkheid is om aangifte te doen en een strafrechtelijke procedure op te starten. Dat geeft de politie de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een verdachte en deze te vervolgen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Heeft een beroep op redelijkheid en billijkheid zin?

Veel werkgevers hebben er mee te maken: cao’s. Deze cao’s bevatten verplichtingen die de werkgever strikt moet nakomen. Doet een werkgever dit niet, dan is het vaak einde oefening. Heeft een beroep op de redelijkheid en billijkheid bij cao-bepalingen dan nog zin? Het gerechtshof Den Haag heeft in een zaak uit mijn praktijk bepaald dat dit soms wel het geval is.

Wat was er nu aan de hand?

Mijn cliënte exploiteert een kinderopvang met ongeveer vijftien werknemers. Op een bepaald moment werd in de cao van de Kinderopvangbranche bepaald dat werknemers recht hadden op een eindejaarsuitkering, maar dat de werkgever bepaalde voorwaarden hieraan mocht stellen. Zo had mijn cliënte een Prestatieregeling opgesteld, waarbij ieder jaar met de werknemers doelen werden vastgesteld. Vervolgens werd aan het eind van het jaar beoordeeld in hoeverre die doelen waren behaald, waarna de werknemer wel of geen (volledige) eindejaarsuitkering kregen.

Prestatieregeling jaarlijks en schriftelijk vastleggen

De cao stelde onder andere de eis dat de Prestatieregeling jaarlijks en schriftelijk moest worden vastgesteld en in samenspraak met de OR, personeelsvereniging (Pvt) of het personeel. Dit op straffe van volledige uitkering. Mijn cliënte had met haar Pvt in 2010 de Prestatieregeling vastgesteld. Deze Prestatieregeling werd vervolgens mondeling verlengd in de jaren daarna, in goed overleg met de werknemers. Helaas stond hiervan niets op papier. De beoordelingsgesprekken vonden wel plaats, dus mijn cliënte voorzag geen problemen.

CAO niet strikt nageleefd

Uiteindelijk beseften twee ex-werknemers dat de cao niet strikt was nageleefd. Met behulp van de vakbond maakten zij in rechte hier aanspraak op. Voor het argument dat het personeel wist dat de Prestatieregeling mondeling van kracht was, waren de ex-werknemers niet gevoelig. Dit gold ook voor de voorspelling dat gedwongen uitbetaling van de eindejaarsuitkering het faillissement van cliënte tot gevolg zou hebben. Een veroordelend vonnis zou precedent scheppen voor alle (ex-)werknemers om met terugwerkende kracht de eindejaarsuitkering op te eisen. Dit kon cliënte niet betalen.
De kantonrechter wees de vorderingen van de ex-werknemers toe, waarna ik voor cliënte hoger beroep heb ingesteld.

Hoe dacht het Gerechtshof over deze kwestie?

Het gerechtshof oordeelde dat, alhoewel de tekst van de cao strikte naleving gebood, dit in casu onredelijk en onbillijk zou zijn. Het gerechtshof overwoog dat mijn cliënte ten tijde van de crisis in de kinderopvangbranche, samen met personeel, veel maatregelen had genomen om een faillissement te voorkomen. Het alsnog toewijzen van de eindejaarsuitkering, louter omdat deze mondeling en niet schriftelijk is overeengekomen, zou tot het faillissement van cliënte leiden. Dit achtte het Gerechtshof naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Dit woog zwaarder dan de verplichting van de cao om jaarlijks de prestatieregeling schriftelijk vast te leggen. De vorderingen van de ex-werknemers werden afgewezen en cliënte kon haar onderneming voortzetten.
Deze uitspraak laat nogmaals zien dat de redelijkheid en billijkheid de kern is van het burgerlijk wetboek. Zelfs bij cao-bepalingen moet een beroep daarop niet worden uitgesloten.

Vrijblijvend advies over de werking van de redelijkheid en billijkheid?

De specialisten van RechtNet Advocaten hebben veel ervaring op het gebied van civiel recht. Zij kunnen u verder helpen. Het inschakelen van een professionele advocaat kan veel voordelen hebben. Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.

Bel voor vrijblijvend advies op nummer 073 – 615 43 11 of mail uw vraag naar info@rechtnet.nl.

 

 

1-Gerechtshof Den Haag 30 mei 2017, zaaknummer 200.177.356/01 (niet gepubliceerd).