Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Dagvaarden

Dagvaarden

Dagvaarden

Het dagvaarden is het uitbrengen van een dagvaarding en de gevolgen die hieraan verbonden zijn. Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust. Diverse vereisten voor het dagvaarden zijn wettelijk geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dan wel Wetboek van Strafvordering. Eerst volgt uitleg over het dagvaarden in de civiele procedure daarna het dagvaarden in de strafprocedure.

Bel met uw vragen vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of mail uw vraag via het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Inhoud dagvaarding

De tekst van de dagvaarding vermeldt gedetailleerd wat iemand eist/vordert, een onderbouwing van de eis/vordering, de bewijzen waarover men beschikt, en eventueel waarom men juist de gedaagde partij gaat dagvaarden. Wanneer er in de buitengerechtelijke fase verweer gevoerd is, moet dit ook in de dagvaarding worden verwerkt. Bij het dagvaarden dient in de te betekenen dagvaarding ook de volledige voornamen en achternaam, woonplaats of de gekozen woonplaats in Nederland worden gemeld.

Betekenen is dagvaarden

De dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder door middel van een exploot aan de gedaagde partij betekend (dat wil zeggen bezorgd op het goede adres), zodat er geen twijfel is dat de gedaagde de dagvaarding heeft ontvangen. Als er geen bekende woon- of verblijfplaats bekend is binnen de Europese Unie dient de gedaagde partij te worden opgeroepen per openbaar exploot. Dit houdt in dat er een oproepadvertentie in een regionale krant dient te worden geplaatst. Er dienen bij een openbare oproep tenminste 3 maanden te zijn tussen de dag van de betekening en de roldatum van de betreffende zitting (artikel 115 lid 2 Rv.). Voor een niet-openbare oproep is dit tenminste 7 dagen. De kosten voor het oproepen per openbaar exploot zijn beduidend hoger dan een normake oproep. Dit heeft te maken met de dure advertentiekosten.
Een belangrijke vereiste is ook dat het uitgebracht exploot van dagvaarding de datum van de daadwerkelijke betekening vermeldt omdat anders niet kan worden beoordeeld of de geldende termijnen in acht zijn genomen.

Vertegenwoordiging bij de rechtzaak

Afhankelijk van het soort rechtszaak zal de gedaagde in persoon of bij gemachtigde dan wel vertegenwoordigd door een advocaat moeten verschijnen en vervolgens op de dagvaarding moeten reageren.Wanneer de gedaagde partij op een juiste wijze per dagvaarding is opgeroepen en niet op de zitting is verschenen, ook niet door tussenkomst van een advocaat, wordt de gedaagde partij bij verstek veroordeeld. Wanneer de gedaagde partij en/of zijn advocaat wel verschijnt, mag de gedaagde partij in de regel schriftelijk verweer voeren middels een conclusie van antwoord. Hierna volgt meestal een mondelinge behandeling van de zaak genaamd comparitie.

Doel comparitie

Een comparitie heeft een drieledig doel. Het eerste doel is dat de zittingsrechter informatie kan inwinnen bij partijen. Het tweede doel is het beproeven of partijen openstaan voor een regeling in der minne. Wanneer de rechter voldoende informatie heeft ingewonnen en partijen niet openstaan voor een regeling in der minne, kan de rechter bewijsopdrachten verstrekken aan partijen. Dit is het derde doel van de comparitie.

Strafprocedure

Wanneer iemand van een strafbaar feit wordt verdacht (verdachte is), en de officier van justitie besluit om die persoon daarvoor voor de rechter te brengen, zal de officier van justitie een dagvaarding opmaken conform de eisen van het Wetboek van Strafvordering. Door die dagvaarding wordt de zaak ter zitting aanhangig gemaakt. De dagvaarding is een formele oproep om op een bepaalde dag en tijd (oproepfunctie) voor een in de dagvaarding genoemde rechter te verschijnen. De dagvaarding wordt aan de verdachte betekend. Dat wil zeggen, door een bevoegde ambtenaar uitgereikt, welke ambtenaar van die uitreiking een akte opmaakt: een akte van betekening.

Tenlastelegging

Bij dagvaarden, bevat de dagvaarding ook de tenlastelegging, een beschrijving van het tenlastegelegde feit. Daarmee is de omvang van het strafrechtelijk geschil bepaald. Dat geschil gaat over de inhoud van de tenlastelegging.De officier moet in de tenlastelegging enerzijds zo concreet en duidelijk mogelijk omschrijven waar het om gaat, zodat de verdachte en zijn raadsman daarop hun verdediging kunnen baseren. Anderzijds zal de officier proberen zo veel mogelijk te voorkomen dat tijdens het proces blijkt dat de feiten toch net iets anders zijn dan hij in de tenlastelegging omschreef. Vanuit dat standpunt is een zekere vaagheid (een slag om de arm) nuttig en nodig. Ten slotte moeten de rechter, de raadsman en de verdachte in de tekst van de tenlastelegging de formele strafbepaling kunnen terugvinden waarvan de officier meent dat die is geschonden. Die bepaling moet aan het eind nog eens expliciet worden vermeld.

Vertegenwoordiging op de strafrechtzaak

De verdachte mag zichzelf verdedigen of zich laten bijstaan door een raadsman. Uit onderzoek is gebleken dat verdachten die zich laten bijstaan door een raadsman beduidend lagere straffen opgelegd krijgen. Indien de verdachte op een een juiste manier is opgeroepen per dagvaarding en de zaak op de terechtzitting behandeld, volgt er altijd een vonnis. Afhankelijk van de rechter wordt er direct na de behandeling van de zaak vonnis gewezen of binnen twee weken.

Vrijblijvend advies over dagvaarden

Onze procesrecht advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met telefoonnummer 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

U kunt uw vraag ook stellen via ons online webformulier of een chatsessie aangaan met één van onze ervaren advocaten.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten