Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Overeenkomst opstellen

Overeenkomst opstellen

Overeenkomst opstellen

Een overeenkomst ontstaat door een aanbod van de ene partij en een aanvaarding hierop door de ander partij. Er is sprake van wilsovereenstemming. Een overeenkomst is een rechtshandeling. Dat wil zeggen dat het recht een bepaald rechtsgevolg verbindt aan het sluiten van een overeenkomst of om te voldoen aan de eisen van de wet. Als gevolg van overeenkomsten ontstaan er voor de ene partij rechten die tegelijkertijd voor de wederpartij verplichtingen of verbintenissen opleveren. Bijvoorbeeld de verplichting om iets te doen, te dulden of na te laten. Een deugdelijke overeenkomst opstellen is vakwerk.

Bel voor het opstellen van een juiste overeenkomst met nummer 073 – 615 43 11

Vorm

De vorm van een overeenkomst kan verschillen. Mondeling gesloten overeenkomsten binden partijen juridisch gezien evengoed als een schriftelijk vastgelegde overeenkomst. Het bewijs hiervan moet meestal geleverd worden door het horen van getuigen, hetgeen een zeer kostbare zaak is. Veel overeenkomsten worden dan ook op papier gezet in verband met de dan eenvoudige bewijsbaarheid van de inhoud van de overeenkomst. Voldoet een overeenkomst of een gedeelte daarvan niet aan de voorwaarden daaraan in de wet gesteld, dan zijn er drie mogelijkheden: vernietigbaarheid, nietigheid en aanpassing.

Niet vernietigbare overeenkomst opstellen

De overeenkomst kan vernietigbaar zijn, dat wil zeggen dat beide partijen, door een uitspraak van de rechter te vragen of door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te sturen, de overeenkomst teniet kunnen doen of op verzoek van één der partijen wordt vervangen door een andere overeenkomst. De gevolgen van de overeenkomst worden dan zoveel mogelijk teruggedraaid, tenzij dit feitelijk onmogelijk of voor één der partijen te bezwaarlijk is. Indien er geen beroep op de vernietigbaarheid van de overeenkomst wordt gedaan, blijft de overeenkomst in stand.

Nietige overeenkomst

Indien de overeenkomst door de wet als nietig wordt bestempeld, is er nooit sprake geweest van een overeenkomst opstellen. Er is derhalve ook geen verklaring of rechterlijke uitspraak nodig om de overeenkomst terug te draaien. De opgestelde overeenkomst heeft nooit bestaan en van nakoming kan dan ook geen sprake zijn. Zelfs niet door afdwinging via de rechter. In het algemeen gesproken zijn nietige overeenkomsten in strijd met de goede zeden, de openbare orde of met een dwingende wetsbepaling.

Aanpassing overeenkomst

Indien de overeenkomst niet voldoet aan de eisen van de wet kan de overeenkomst op vordering van één der partijen in sommige gevallen door de rechter worden aangepast. De rechter let daarbij zoveel mogelijk op de bedoeling van de partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst. Een aanpassing van een overeenkomst door de rechter brengt de nodige onzekerheid met zich mee, als partijen het oordeel van de rechter moeten afwachten.

Duidelijke inhoud overeenkomst

Het is van het grootste belang dat de tekst van de overeenkomst voldoende duidelijk maakt wat partijen nu precies van elkaar willen. De rechter dient ervan te worden overtuigd wat de bedoeling van partijen is geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst c.q. de overeenkomst opstellen. Het is daarbij essentieel dat hetgeen partijen zijn overeengekomen dusdanig duidelijk op papier komt te staan dat dit niet voor meerdere uitleg vatbaar is. Worden bepaalde punten derhalve niet duidelijk geregeld, dan ontstaat er een schemergebied, waarin het moeilijk kan worden om de nakoming van de overeenkomst af te dwingen, met alle nare gevolgen van dien.

Onderhandelingen zijn niet altijd vrijblijvend

Aan het sluiten van de overeenkomst gaan doorgaans onderhandelingen vooraf. In dit stadium is er weliswaar nog geen sprake van een volledige wilsovereenstemming, dus van een overeenkomst, maar de handelingen en uitlatingen van partijen hebben wel invloed op de inhoud van de overeenkomst zoals die nadien tot stand komt.
Bij de onderhandelingen moet een aantal punten scherp in het oog worden gehouden:
-is diegene die zich presenteert als onderhandelaar namens de wederpartij wel gerechtigd om deze overeenkomst te sluiten? De algemene bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan eenvoudig worden gecontroleerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Onder omstandigheden is het raadzaam om een schriftelijke machtiging te vragen waaruit blijkt dat de onderhandelaar bevoegd is tot het onderhandelen/aangaan van de overeenkomst.
-zijn de onderhandelingen nog geheel vrijblijvend of is er inmiddels een situatie ontstaan waaruit beide partijen mogen afleiden dat er in ieder geval een overeenkomst zal worden gesloten? Deze laatste vraag is met name van belang in verband met het afbreken van de onderhandelingen. Onder bepaalde omstandigheden kan men dan niet langer zondermeer van de wederpartij af.

‘Letter of intent’

Speciale aandacht verdient bij het onderhandelen van de zogenaamde letter of intent. Partijen willen hierin een bepaalde bedoeling vastleggen, zonder zich echter al definitief te willen binden. De woordkeus en de constructie van een dergelijke ‘letter of intent’ is van het grootste belang om te voorkomen dat er, misschien onbedoeld, de suggestie wordt gewekt dat er al op onderdelen wilsovereenstemming bestaat. In het algemeen gesproken is het niet aan te raden een dergelijke letter of intent te tekenen zonder tijdig deskundig juridisch advies te hebben ingewonnen. Laat een deugdelijke overeenkomst opstellen!

Vrijblijvend advies overeenkomst opstellen

Onze ondernemingsrecht advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies voor het redigeren van een overeenkomst of overeenkomst opstellen direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

Of maak voor uw vragen gebruik van ons online webformulier.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten