Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Soorten schuldeisers

Soorten schuldeisers

Soorten schuldeisers?

In het geval het faillissement of WSNP van uw debiteur wordt uitgesproken, dient u de vordering ter verificatie in te dienen bij de curator respectievelijk de bewindvoerder. Zij zullen uw vordering, mits deze goed is onderbouwd met schriftelijke stukken, erkennen en plaatsen op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers. Er zijn verschillende soorten schuldeisers in een faillissement. In grote lijnen zijn er slechts drie soorten schuldeisers te weten concurrente schuldeisers, preferente schuldeisers en achtergestelde schuldeisers (achtergestelde lening). Eerst krijgen de preferente schuldeisers uitbetaald, daarna zijn de concurrente schuldeisers aan de beurt en als laatste de achtergestelde schuldeisers. Daarnaast bestaan er nog bijzondere schuldeisers.

Bel voor vrijblijvend advies met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of stel uw vraag via het webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

Concurrente schuldeisers

Dit zijn de “normale” handelscrediteuren, dus crediteuren waar geen zekerheden tegenover zijn gesteld. Het betreft bijvoorbeeld vorderingen van leveranciers, waarbij de diensten reeds zijn verricht of de zaken reeds zijn geleverd en verkocht.

Preferente schuldeisers

Er zijn drie soorten schuldeisers die als preferent worden gezien:
-Werknemers met achterstallig salaris;
-UWV;
-Belastingdienst voor niet betaalde omzetbelasting, loon/inkomsten belasting, WAZ.
Voor al deze schuldeisers geldt dat de preferentie voortvloeit uit de wet.

Bijzondere schuldeisers

Er zijn naast concurrente schuldeisers, preferente schuldeisers en achtergestelde schuldeisers nog een aantal schuldeisers die uizonderingen vormen:
-Hypotheekverstrekkers waarbij de onroerende zaak (bedrijfspand of woonhuis) als zekerheid is gesteld.
-Schuldeisers met een rechtsgeldig pandrecht welke strekt tot zekerheid van betaling van de verstrekte lening. Bijvoorbeeld een door de bank verstrekt rekening- courant krediet. In dat geval zal meestal worden overgegaan tot verpanding van inventaris, (betaalde) voorraad en debiteuren. Degene die een hypotheekrecht en een pandrecht hebben worden separatisten genoemd. De hypotheek- en pandrechthouder kunnen hun rechten uitoefenen als ware er geen faillissement, ook in het gerechtelijk traject.
-Dwangschuldeisers zoals leveranciers van gas, licht, en verhuurders. Deze dienen, wanneer de onderneming wordt voortgezet, in de regel voor 100% te worden voldaan. Zonder betaling zal worden ontruimd of afgesloten en loopt het voortbestaan van de onderneming gevaar.
-Schuldeisers die onder eigendomsvoorbehoud hebben geleverd. Wordt er niet betaald, dan krijgen deze schuldeisers hun eigendom terug, ze zijn immers eigenaar gebleven. Ook leasebedrijven vallen meestal binnen deze categorie.

Gevolgen voor schuldeisers

Het belangrijkste gevolg voor schuldeisers is, dat zij zelf geen actie meer kunnen ondernemen om betaling van hun vordering te verkrijgen. Zij moeten afwachten of zij, na afwikkeling van het faillissement, enige uitkering van de curator ontvangen. Tijdens het faillissement kunnen geen nieuwe beslagen worden gelegd. Het door een crediteur zelf reeds gelegd beslag komt met het uitspreken van het faillissement van rechtswege te vervallen. Het faillissement is immers een algemeen faillissementsbeslag op het gehele vermogen van de failliet.

Einde faillissement

Aan het einde van een faillissement is er vaak onvoldoende geld om uw vordering volledig te voldoen. Het gedeelte van de vordering dat niet aan de schuldeiser wordt uitgekeerd, vormt een restvordering. Is de gefailleerde een natuurlijk persoon, dan kan de schuldeiser na het faillissement opnieuw proberen om betaling van zijn vordering te verkrijgen. In de praktijk schrijven veel schuldeisers hun restvordering af na het einde van een faillissement. Dit is zonde omdat de vordering via een incassobureau gewoonweg kan worden geïnd, mits de zaak niet is verjaard.

Vrijblijvend advies schuldeisers

Onze faillissementsrecht advocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over uw positie als schudeiser direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten