Op 16 april 2016 heeft minister S.A. Blok van Wonen en Rijksdienst het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor bouwwerken’ ingediend. Het is de bedoeling dat de kwaliteitsborging voor bouwwerken op 1 januari 2017 in werking treedt. De kwaliteitsborging voor bouwwerken uit het wetsvoorstel brengt voor zowel de aannemer, als de opdrachtgever gevolgen met zich mee. De aansprakelijkheid van gebreken zal onder andere veranderen en tevens worden er verplichtingen in het leven geroepen voor de aannemer.

Verandering in de aansprakelijkheid conform het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor bouwwerken’

Op dit moment kan de aannemer slechts aansprakelijk worden gehouden voor gebreken, die ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet ontdekt hadden kunnen worden door de opdrachtgever. De opdrachtgever dient dit vervolgens te bewijzen om de aannemer aansprakelijk te kunnen houden. Deze bewijslast zal door de nieuwe wet worden omgekeerd, doordat het begrip ‘gebrek’ wordt gewijzigd. Het begrip zal worden geformuleerd als een gebrek dat niet is ontdekt bij de oplevering van het bouwwerk. De aannemer kan slechts onder zijn aansprakelijkheid uitkomen, indien hij aan kan tonen dat het gebrek niet aan hem is toe te rekenen.

Een voorbeeld hiervan is als volgt. Op het moment dat er een gebrek ontdekt wordt aan een dak, zal de opdrachtgever vooralsnog moeten aantonen dat hij het gebrek niet had kunnen ontdekken ten tijde van de oplevering. Als de opdrachtgever hierin slaagt, kan hij de aannemer met succes aansprakelijk stellen. In de nieuwe situatie wordt de aannemer aansprakelijk gehouden voor het gebrek aan het dak, tenzij hij kan aantonen dat het gebrek niet aan hem is toe te rekenen. In dit laatste geval kan gedacht worden aan overmacht.

Deze wetswijziging is ten opzichte van de particuliere opdrachtgever van dwingend recht. Dit houdt in dat er niet ten nadele van de particuliere opdrachtgever kan worden afgeweken. Ten aanzien van de zakelijke opdrachtgever kan hiervan alleen worden afgeweken, indien het uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen. Een verwijzing naar de algemene voorwaarden is niet voldoende. De wet prevaleert in dat geval boven de algemene voorwaarde!

Informatieplichten voor de aannemer conform het wetsvoorstel ‘Kwaliteitsborging voor bouwwerken’

Er zal een informatieplicht voorafgaand aan de overeenkomst in het leven worden geroepen. De aannemer dient de opdrachtgever te informeren op welke wijze hij verzekerd is, dan wel een andere financiële zekerheid kan bieden. Indien deze verplichting niet wordt nagekomen, kan dit in sommige gevallen verstrekkende gevolgen hebben. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de vernietiging van de overeenkomst op grond van dwaling.

Daarnaast zal de aannemer een informatieplicht omtrent het opschortingsrecht van de opdrachtgever krijgen. De opdrachtgever mag in dat geval de betaling van maximaal 5% van de aanneemsom opschorten, door deze in depot te storten bij de notaris. Dit wordt ook wel depotstelling genoemd. De aannemer dient de opdrachtgever over deze mogelijkheid te informeren. De aannemer dient vervolgens aan te tonen dat hij aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, waarna het bedrag in beginsel ook wordt uitgekeerd. Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen uitkering, kan het depot worden gehandhaafd. De opdrachtgever dient hiervoor wel gegronde redenen te hebben, bijvoorbeeld indien er sprake is van gebreken aan het bouwwerk, die niet zijn hersteld.

Tot slot moeten aannemers die werken met een vervangende bankgarantie, in de plaats van depotstelling zoals hiervoor uitgelegd, er voor zorg dragen bankgarantie dezelfde zekerheid biedt als de depotstelling. Dit geldt enkel bij de overeenkomst met de particuliere opdrachtgever en hiervan mag bij de zakelijke opdrachtgever worden afgeweken.

Conclusie

Kortom, de opdrachtgever heeft in de nieuwe situatie een sterkere positie gekregen in tegenstelling tot de aannemer die eerder aansprakelijk zal worden gehouden bij gebreken. Daarnaast wordt er een actievere rol verwacht van de aannemer en bij niet naleving kan dit voor de aannemer verstrekkende gevolgen hebben. Al met al een echte kwaliteitsborging voor bouwwerken.

Indien u vragen heeft naar aanleiding van dit bericht ‘Wetsvoorstel Kwaliteitsborging bij bouwwerken’, neem dan vrijblijvend contact op met één van de ervaren advocaten of juristen van RechtNet Advocaten. U kunt RechtNet Advocaten bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via het e-mailadres info@rechtnet.nl

de heer M.W.G. (Mark) Koopmans
Jurist