Vergunning nodig voor het bouwen van een tuinhuisje of niet?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich in de uitspraak van 15 mei 2013, nr. 201210588 gebogen over de vraag wat onder ‘hetzelfde perceel’ moet worden verstaan in de zin van artikel 1 lid 1, bijlage II Bor. De aanleiding was een aanschrijving van burgemeester en wethouders van Bladel. De gemeente had aangeschreven tot verwijdering van een tuinhuisje omdat het niet op hetzelfde perceel zou staan als de woning.

Het  tuinhuisje stond op een reststrook die de gemeente had verkocht aan de eigenaar van het tuinhuisje. De reststrook had de bestemming ‘Tuin’, waar geen bebouwing was toegestaan. De gemeente meende dat het tuinhuisje zich niet op hetzelfde perceel bevond omdat sprake was van 2 kadastrale percelen. Voor het bouwen van het tuinhuisje zou daarom een vergunning nodig zijn als bedoeld in art. 1, lid 1 van de bij het Bor behorende Bijlage II. Daarin is namelijk bepaald dat een bijbehorend bouwwerk  zich op hetzelfde perceel moet bevinden als het hoofdgebouw. De rechtbank ging mee in deze visie.

De Raad van State oordeelde echter anders. In het Bor en de daarbij behorende bijlagen ontbreekt een definitie van wat onder het begrip perceel moet worden verstaan. Vanwege de feitelijke actuele situatie moeten de percelen als een geheel worden aangemerkt, aldus de Afdeling. Het tuinhuisje en het hoofdgebouw staan daarom op het hetzelfde perceel als bedoeld in art. 1, lid 1 van de bij het Bor behorende Bijlage II. Uit deze uitspraak volgt ook dat bij strijdigheid van een
bestemmingsplan met het Bor, de laatste voorgaat. Een tuinhuisje mag derhalve worden gebouwd zonder vergunning.

Voor vragen omtrent het bouwen van een tuinhuisje neem vrijblijvend contact op met één van 0nze bestuursrecht specialisten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Advocaat mr. R. Visser