Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

WSNP

WSNP

WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is bedoeld voor natuurlijke personen die buiten hun schuld (“te goeder trouw”) in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De schuldsanering duurt in beginsel drie jaren met een maximum van vijf jaren. Indien de rechtbank na verloop van die drie jaren oordeelt dat de schuldenaar zich aan zijn uit de WSNP voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, wordt hem na de drie jaren (soms verlengd tot vijf jaren) de zogenaamde schone lei gegeven. De schone lei betekent dat de schulden die bestonden op het moment dat de schuldsanering is uitgesproken niet langer afdwingbaar zijn. Wordt de schone lei niet gegeven, dan blijven de schulden na de schuldsanering bestaan.

Voor vragen over de WSNP bel geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

Buitengerechtelijke schuldsanering

De WSNP is niet te verwarren met een buitengerechtelijke schuldsanering. Van een buitengerechtelijke schuldsanering is sprake als een persoon of een instantie (vaak de gemeentelijke kredietbank, een schuldhulpverleningsinstantie of een advocatenkantoor) de schulden, de uitgaven en de inkomsten van een debiteur op een rijtje zet en probeert met alle schuldeisers een regeling te treffen, het doel is te bereiken dat een debiteur voor al z’n schulden een oplossing vindt en door totale of gedeeltelijke aflossing uiteindelijk weer schuldenvrij is. De controle op zo’n sanering ontbreekt vaak zodat er door schuldeisers met betaling van een lager percentage van de vordering wordt ingestemd zonder dat hiertoe enige noodzaak is. De WSNP wordt vaak voorafgegaan door een buitengerechtelijke sanering waar de meeste schuldeisers dan niet mee instemmen.

De WSNP procedure

Een verzoek om te worden toegelaten tot de WSNP moet, voorzien van een aantal verplichte bijlagen, bij de rechtbank worden ingediend. De rechtbank roept de schuldenaar (degene die in de WSNP wil) over het algemeen op om te verschijnen op een zitting. Op deze WSNP zitting moet de schuldenaar zijn verzoek toelichten en kan de rechter vragen stellen over de situatie van de schuldenaar en over de schulden. Na de WSNP zitting wordt het verzoek beoordeeld. Het kan zijn dat de rechtbank nog nadere stukken opvraagt voordat zij een WSNP verzoek toe- of afwijst.

Toetreding tot de WSNP

Indien de schuldenaar voorafgaand aan de schuldsanering aannemelijk maakt dat:
-hij zijn schulden niet langer kan betalen;
-hij met de schulden die in de afgelopen vijf jaar zijn ontstaan of onbetaald zijn gelaten, te goeder trouw is geweest. Voorbeelden van schulden waarvan het vaak lastig is om aan te tonen dat ze te goeder trouw zijn ontstaan zijn bijvoorbeeld boetes bij het CJIB, grandioze overbesteding (bijvoorbeeld op het moment dat de schuldenaar zijn schulden al niet meer kan afbetalen sluit hij nóg een lening af) of schulden die zijn ontstaan door verslavingen (bijvoorbeeld gok- of drankverslavingen);
-hij de verplichtingen die uit de schuldsanering voortvloeien naar behoren zal nakomen en hij zich in voldoende mate zal inspannen om geld te “sparen” voor de schuldeisers, volgt toetreding tot de schuldsanering.

Bewindvoerder

Wanneer de rechter de toepassing van de schuldsanering uitspreekt, zal de rechter tegelijkertijd een bewindvoerder en een rechter-commissaris aanwijzen. De bewindvoerder bij schuldsanering is vergelijkbaar met een curator in een faillissement. De bewindvoerder die in het kader van de schuldsanering wordt benoemd is geen hulpverlener. Het is iemand die er in opdracht van de rechtbank op toeziet dat de saniet (zo wordt iemand die in de schuldsanering zit genoemd) zijn verplichtingen in het kader van de schuldsanering nakomt. Net als bij een faillissement wordt bij de schuldsanering de naam van de saniet gepubliceerd in de staatscourant.

Verplichtingen saniet

Gedurende de sanering moet de saniet leven van het absolute sociale minimum (het zgn. Vrij Te Laten Bedrag). Al het meerdere dat de saniet verdient wordt op een bankrekening van de bewindvoerder gestort, de boedelrekening. De saniet moet zich inspannen om zo veel mogelijk geld voor zijn schuldeisers te verzamelen. Dit kan dus ook een baanwisseling of verhuizing naar een goedkopere woning inhouden. Uiteraard zal het vermogen van de saniet in door de bewindvoerder worden geliquideerd. Dit houdt in dat dingen die waarde hebben, zoals auto’s, caravans of dure plasmatelevisies, moeten worden verkocht.
De schuldenaar moet de bewindvoerder gevraagd en ongevraagd informeren over alles dat voor de sanering van belang is, bijvoorbeeld een verandering van het inkomen of een verhuizing.

Niet nakomen verplichtingen

Indien de schuldenaar zich niet aan deze verplichtingen houdt kan de rechtbank de schuldsanering op verzoek van de bewindvoerder tussentijds beëindigen. De schuldenaar gaat in dat geval failliet. De rechtbank kan ook weigeren de schone lei te geven. De schuldenaar gaat in dat geval niet failliet maar de schulden blijven wel gewoon bestaan. Tegen een verzoek tot beëindiging van de schuldsanering kan bezwaar worden gemaakt. De faillissementsrecht advocaten van RechtNet Advocaten kunnen u hierin begeleiden.

Vrijblijvend advies over schuldsanering

Onze faillissementsrechtadvocaten zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten