Algemene voorwaarden

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Algemene voorwaarden – RechtNet Advocaten B.V.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

RechtNet Advocaten is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarbij meerdere advocaten werkzaam zijn, die zich ten doel stellen om kwalitatief hoogstaande juridische diensten te verlenen. Dit met name op het gebied van het privaatrecht (specialist op het gebied van het incasseren van openstaande vorderingen), insolventierecht, bestuursrecht en strafrecht, alles in de ruimste zin des woords. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende en vervolg)opdrachten van RechtNet Advocaten.

Artikel 2Opdracht

  1. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven en aanvaard door RechtNet Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke en stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek worden uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. De opdrachtgever vrijwaart RechtNet Advocaten tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

Artikel 3Honorarium en verschotten

  1. De kosten van uitvoering van opdracht door RechtNet Advocaten omvatten het eigenlijke honorarium en indien van toepassing de zogenaamde verschotten.
  2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.
  3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door RechtNet Advocaten periodiek vast te stellen basistarief, welk tarief wordt vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is RechtNet Advocaten bevoegd om ook tijdens de duur van de opdracht, het hiervoor genoemde basistarief te wijzigen.
  4. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht van RechtNet Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels etc.). Voorts bestaan de verschotten uit de kantoorkosten die forfaitair worden berekend op 6% van het honorarium.
  5. Voor het incasseren van onbetwiste openstaande vorderingen door RechtNet Advocaten gelden andere regels. Openstaande vorderingen worden geïncasseerd op basis van het ‘No Win, No Fee’-principe. Indien RechtNet Advocaten er niet in slaagt de openstaande vordering te incasseren, zal er geen honorarium aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de vordering inclusief rente, kosten, boetes en/of de wettelijke verhoging wordt voldaan, wordt de zaak zo afgewikkeld dat opdrachtgever de hoofdsom overhoudt na BTW-restitutie.
  6. Indien RechtNet Advocaten er niet in slaagt de openstaande vordering te incasseren door feiten en/of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever of binnen de risicosfeer van opdrachtgever liggen (bv. het niet reageren van de opdrachtgever op een herhaald verzoek of het annuleren van de incasso door de opdrachtgever), dan is RechtNet Advocaten gerechtigd om de rente en buitengerechtelijke kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen, met een minimum van € 100,00 excl. BTW.
  7. Tussentijdse betalingen strekken op grond van art. 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de rente en het restant op de hoofdsom. Dit behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. 
  8. Indien er gedurende het incassotraject betalingen worden ontvangen, is RechtNet Advocaten gerechtigd om de minimale dossierkosten ad € 35,00 exclusief BTW in rekening te brengen, onverlet hetgeen in lid 7 is bepaald. Alle betalingen die aan opdrachtgever of -nemer worden verricht – na datum opdrachtbevestiging -strekken in mindering op het openstaande bedrag. Hetzelfde geldt voor verrekeningen op een vordering dan wel een vordering in reconventie die wordt erken c.q. in rechte komt vast te staan.     
  9. In het geval RechtNet Advocaten de opdracht heeft gekregen om een dagvaardingsprocedure te starten, dan mag zij er ook op vertrouwen dat de opdrachtgever het vonnis wenst uit te winnen. Indien hier geen sprake van is, dan heeft RechtNet Advocaten het recht om de in het vonnis toegewezen rente, buitengerechtelijke kosten en eventuele salaris gemachtigde/raadsman in rekening te brengen. Indien niet het volledige bedrag (hoofdsom, rente en alle overige kosten) wordt toegewezen, is RechtNet Advocaten gerechtigd om 10% excl. BTW over het toegewezen bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 100,00 excl. BTW. Hetzelfde tarief mag worden geheven in het geval een particuliere debiteur een vordering voldoet binnen de 14 dagen termijn van een WIK-aanmaning. 

Artikel 4 – Betaling

  1. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal één kalenderkwartaal gedeclareerd.
    2. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen. Reclamaties over een factuur dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum schriftelijk in het bezit van RechtNet Advocaten te zijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt ingestemd te hebben met de declaratie.
  2. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het declaratiebedrag een gekapitaliseerde rente van 15% per jaar verschuldigd.
  3. Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, zijn buitengerechtelijke kosten verschuldigd van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 200,00.
  4. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan RechtNet Advocaten haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten. Indien tot opschorting wordt overgegaan, zal dit zoveel mogelijk met opdrachtgever worden gecommuniceerd. RechtNet Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
  5. Indien de opdrachtgever een consument is, worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. RechtNet Advocaten zal bij het niet betalen van een vordering de consument aanmanen en een betaaltermijn gunnen van veertien dagen. In de aanmaning staat opgenomen wat de gevolgen zijn van het niet tijdig betalen. In het bijzonder de hoogte van de incassokosten die dan verschuldigd zijn.
  6. Voor zover tijdige betaling uitblijft, is RechtNet Advocaten tevens gerechtigd om het faillissement van opdrachtgever aan te vragen. In het voorkomende geval na overleg met de Deken. De kosten hiervoor bedragen minimaal € 1.670,00 en mogen separaat aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 
  7. De opdrachtgever kan de zaak te allen tijde tussentijds beëindigen. Mocht er reeds een (voorschot-)nota zijn verzonden na een gegeven opdracht, blijft 60% van de waarde van de nota’s verschuldigd.

Artikel 5 – Voorschotregeling

RechtNet Advocaten kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen, indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Het vooruitbetaalde voorschot wordt telkens verrekend bij het opstellen van de (eind-)nota’s.

Artikel 6 – Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

  1. RechtNet Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium.
  2. Indien de uitvoering van de opdracht met zich meebrengt dat door RechtNet Advocaten, in overleg met de opdrachtgever, een buiten Nederland gevestigde persoon die niet deel uitmaakt van RechtNet Advocaten wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten, is RechtNet Advocaten niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

  

Artikel 7 – Bewaartermijn dossier

Na het sluiten van de dossiers worden deze zo spoedig mogelijk naar de opdrachtgever teruggezonden. RechtNet Advocaten bewaart alle stukken in haar digitale archief voor de duur van zeven jaren. Na verloop van die termijn worden de dossiers vernietigd. 

Artikel 8 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst met RechtNet Advocaten is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. In het laatste geval is behoudens andersluidend wettelijk voorschrift de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd om van de geschillen omtrent aan RechtNet Advocaten verstrekte opdrachten kennis te nemen.

Artikel 9 – Wet Wwft

De opdrachtgever is ermee bekend en aanvaardt dat ons kantoor op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, hierna te noemen Wwft, alsmede de daarbij behorende besluiten en regelingen, verplicht is om de in die regelgeving omschreven ongebruikelijke transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten. De opdrachtgever is ermee bekend dat ons kantoor krachtens Wwft verplicht is hem/haar te identificeren. De opdrachtgever dient hieraan telkens en volledige medewerking te verlenen op de in de Wwft voorgeschreven wijze. RechtNet Advocaten zal de vereiste gegevens vastleggen en bewaren.

De opdrachtgever accepteert dat de informatieplicht uit hoofde van de Wwft prevaleert boven de geheimhoudingsplicht van RechtNet Advocaten en doet afstand van ieder recht om RechtNet Advocaten strafrechtelijk, civielrechtelijk of anderszins aan te spreken uit hoofde van het handelen van RechtNet Advocaten in overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen.

Artikel 10 – Wijzingen adres, burgerlijke staat en/of huwelijksgoederenregime

De opdrachtgever is verplicht adreswijzingen, alsmede wijzingen in burgerlijke staat en/of huwelijksgoederenregime, binnen veertien dagen schriftelijk aan RechtNet Advocaten mede te delen. Hetzelfde geldt voor toetredingen tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP), het verkeren in staat van faillissement dan wel het onder bewind of curatele te worden gesteld.

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen