Loondoorbetaling

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Loondoorbetaling bij ziekte

Wanneer een werknemer ziek wordt, zijn er diverse regels opgesteld waardoor het loon moet worden doorbetaald. Natuurlijk is hier een aantal regels en uitzonderingen voor. Bent u werkgever en wilt u precies weten wanneer u welk loon moet doorbetalen bij ziekte? Of bent u werknemer en weigert uw werkgever salaris te betalen bij ziekte? In beide gevallen kunt u contact opnemen met RechtNet Advocaten. Wij zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en zorgen er graag voor dat alles loopt zoals het hoort. 

Salaris betalen bij ziekte

Als werkgever moet u salaris bij ziekte doorbetalen. In de meeste gevallen staat hier in de arbeidsovereenkomst of cao een afspraak over. Wanneer dat niet het geval is, geldt de wettelijke regeling. Bij verschillende contracten zijn die als volgt: 

 • Bij een zieke werknemer met een vast contract moet er het eerste jaar 70% van het loon worden doorbetaald. Is dat minder dan het minimumloon, dan moet het minimumloon worden doorbetaald. In het tweede jaar van ziekte mag dit wel minder dan het minimumloon zijn. Wanneer het inkomen van de zieke werknemer dan onder het sociaal minimum valt, kan er een toeslag aangevraagd worden bij het UWV. 
 • Bij een zieke werknemer met een tijdelijk contract moet ook het loon worden doorbetaald. Hierbij moet er gehouden worden aan bovenstaande regeling. Wanneer het contract afloopt tijdens ziekte, heeft de werknemer mogelijk recht op een ziektewetuitkering. 
 • Een uitzendkracht wordt ziek. Wanneer er een uitzendbeding in het contract staat, heeft de werknemer geen recht op loon maar mogelijk wel op ziektewetuitkering bij het UWV. Wanneer het gaat om een uitzendkracht met een detacheringscontract, dan moet de werkgever doorbetalen bij ziekte. Wanneer het tijdelijke contract afloopt, heeft de werknemer mogelijk recht op ziektewetuitkering. Wanneer de werknemer in vaste dienst is als uitzendkracht, moet het uitzendbureau het loon doorbetalen. 
 • Een oproepkracht wordt ziek. In het geval van een min-maxcontract wordt het loon doorbetaald over het minimaal aantal overeengekomen uren op minimaal 70%. Bij een nulurencontract heeft de werknemer recht op loon voor 70% over de afgesproken werkperiode. Wanneer de werkgever de werknemer simpelweg niet meer oproept tijdens ziekte bij een nulurencontract en de werknemer langer dan drie maanden in dienst is, heeft deze recht op doorbetaling van het gemiddeld aantal gewerkte uren.

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Loon bij ziekte: mag een werkgever loon inhouden bij ziekte? 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat werkgevers loon inhouden bij ziekte. In het algemeen geldt er een loondoorbetaling bij ziekte. Toch zijn er een aantal situaties waarbij dit wel geoorloofd is, zoals: 

 • De werkgever mag het loon bij ziekte inhouden wanneer de bedrijfsarts beoordeeld heeft dat de werknemer wel kan werken, maar deze dit weigert. Wanneer de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, kan er een second opinion worden aangevraagd. 
 • Ook mag de werkgever het loon bij ziekte inhouden wanneer de werknemer het genezingsproces belemmert of vertraagt, bijvoorbeeld door geen arts te raadplegen, niet of onvoldoende mee te werken aan het re-integratietraject of passende werkzaamheden te weigeren.
 • Wanneer de arbeidsongeschiktheid door de werknemer zelf is veroorzaakt. Het is goed om te weten dat dit meestal niet geldt voor sportblessures. 

Loon bij ziekte: geldt loondoorbetaling bij ziekte aan het einde van het contract?

Bent u langdurig ziek, terwijl u bijna aan het einde van uw contract zit? Of heeft u een werknemer die langdurig ziek is, met het contracteinde in zicht? Dan wilt u natuurlijk weten of u uw loon bij ziekte krijgt doorbetaald. Of u wilt weten of u loon mag inhouden bij ziekte. Een werkgever mag loon bij ziekte niet inhouden, maar UWV is verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte nadat uw contract is afgelopen. U krijgt dus een Ziektewet-uitkering van UWV vanaf de datum van uitdiensttreding, tot maximaal 2 jaar na de eerste dag van uw ziekte.

Loondoorbetaling bij ziekte van oproepkracht: welke referteperiode? 

Bij loondoorbetaling bij ziekte van een oproepkracht gelden er andere regels dan bij vaste medewerkers. In beginsel geldt loondoorbetaling bij ziekte van de oproepkracht en de vraag welke referteperiode geldt: 12 maanden voorafgaand aan de eerste ziektedag.
Er zijn verschillende soorten overeenkomsten:

 • Bij een vast en regelmatig dienst patroon voor langer dan drie opeenvolgende maanden, kan het betekenen dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van toepassing is;
 • Bij een voorovereenkomst bestaat de loondoorbetalingsverplichting als de werknemer de oproep van de werkgever heeft geaccepteerd en gedurende de periode dat de uitzendkracht voor de werkgever werkt;
 • Bij een oproepovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht hangt de loondoorbetaling bij ziekte van de uitzendkracht o.a. af van het aantal uren dat is overeengekomen in het arbeidscontract;
 • Er zijn per 1 januari 2020 wijzigingen doorgevoerd in de Wet arbeidsmarkt in balans met betrekking tot de loondoorbetaling bij ziekte van de uitzendkracht. 

Loondoorbetaling bij ziekte van de oproepkracht werkt als volgt: is de werknemer ziek op de dagen dat hij / zij zou komen werken, dan bent u verplicht om 70% van het laatst verdiende loon door te betalen. Gedurende de eerste 52 weken van het contract geldt het minimumloon.
Gaat het om de vraag met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte van een oproepkracht met een voorovereenkomst? Dan is een werknemer niet verplicht om te voldoen aan de oproep van de werkgever en hoeft het loon bij ziekte niet te worden doorbetaald.

Loondoorbetaling van een zieke uitzendkracht geldt ook als de oproepkracht gedurende 3 maanden achtereenvolgend minimaal 20 uur per maand of wekelijks heeft gewerkt. 

Bent u uitzendkracht of heeft u een zieke oproepkracht en wilt u advies over de doorbetalingsverplichting bij ziekte? Neem gerust contact met ons op.

Loondoorbetaling bij ziekte in de horeca

Hoe zit het met loondoorbetaling bij ziekte in de horeca? In de CAO van deze branche ligt vast dat de eerste ziektedag een zogenaamde wachtdag is. Dit betekent dat u geen salaris op de eerste dag van ziekte hoeft te betalen. Is de werknemer binnen vier weken nogmaals ziek, dan mag er geen tweede wachtdag worden ingehouden. Dit geldt als één ziekmelding.

Loondoorbetaling bij ziekte in de horeca heeft een aanvulling op de hoogte van het bedrag (70% van het verdiende loon of het minimumloon). Wordt een werknemer tijdens de eerste periode van 52 weken ziek, dan bent u verplicht aanvullend 25% uit te betalen. De loondoorbetaling bij ziekte bedraagt dan 95% van het verdiende loon of minimumloon. Gedurende de tweede periode van 52 weken, bedraagt de doorbetaling van het loon bij ziekte 5%.

Rechnet weet alles van de doorbetalingsverplichting bij ziekte in de iedere branche, dus ook binnen de horeca. We geven u graag advies over loondoorbetaling bij ziekte in de horeca.

Loondoorbetaling bij ziekte 65 plusser: hoe zit dat?

Loonbetaling bij ziekte van een 65 plusser op de werkvloer: hoe zit dat precies? 

Per 1 juli 2023 is het zo dat u een werknemer met AOW-leeftijd nog 6 weken salaris moet betalen bij ziekte. Hier komt bij dat u een werknemer van 65+ na 6 weken mag ontslaan als de medewerker niet binnen deze periode herstelt of als er geen herstel wordt verwacht. 

In principe gelden gedurende 6 weken dezelfde regels als voor andere medewerkers die ziek worden. Loondoorbetaling bij ziekte van een 65 plusser bedraagt dus 70% van het laatstverdiende loon of minimumloon en als er herstel plaatsvindt / wordt verwacht, mag de zieke werknemer niet worden ontslagen. 

Naast loondoorbetaling bij ziekte, heeft een 65 plusser recht op een Ziektewetuitkering. Ook deze duurt maximaal 6 weken. Let op! U dient de Ziektewetuitkering terug te betalen aan het UWV, omdat u voor een AOW-gerechtigde geen premies werknemersverzekeringen betaalt. 

Advies nodig over loondoorbetaling bij ziekte? 

Heeft u advies nodig over doorbetaling bij ziekte? Wilt u als werkgever bijvoorbeeld geen salaris betalen bij ziekte van een werknemer of ontvangt u als werknemer geen loon bij ziekte, terwijl dit wel zou moeten? RechtNet Advocaten staat voor u klaar met de beste arbeidsrecht advocaten. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Veel gestelde vragen

Opschorten van loon bij ziekte mag in principe niet. Het opschorten van loon bij ziekte mag alleen als de werknemer niet meewerkt aan re-integratie / aangepast werk, de genezing belemmert, of de arbeidsongeschiktheid zelf heeft veroorzaakt (m.u.v. sportblessures).

Dit is afhankelijk van de CAO. In sommige CAO’s geldt er een wachtdag, zoals bij loondoorbetaling bij ziekte in de horeca en CAO uitzendbureau. Het is dus verstandig om uw CAO na te kijken om de vraag: moet de werkgever vanaf de eerste ziektedag loon doorbetalen? te beantwoorden. 

In beginsel krijgt iedereen loon bij ziekte. Doorgaans bedraagt het salaris bij ziekte 70% van het laatst verdiende loon of minimumloon. Als u langdurig ziek bent, dan valt het salaris nog steeds onder de Ziektewet of WIA. Uw werkgever is dan niet meer verplicht om loon door te betalen bij ziekte, het UWV neemt het stokje over.

Hoe lang moet de werkgever loon doorbetalen bij ziekte? Voor alle vaste werknemers (die meewerken aan herstel en re-integratie) geldt dat de werkgever gedurende 2 jaar loon moet doorbetalen bij ziekte. Loondoorbetaling bij 65 plussers: hiervoor geldt een periode van maximaal 6 weken.

Het antwoord op de vraag: krijg ik vakantiegeld als ik ziek ben? is eenvoudig te beantwoorden. Als u een Ziektewetuitkering ontvangt, heeft u recht op vakantiegeld. Dit bedraagt 8% van uw bruto-uitkering. Het vakantiegeld wordt maandelijks met de uitkering betaald.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

  Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z