Buitengerechtelijke kosten

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Buitengerechtelijke incassokosten

Wanneer een schuldeiser incassokosten moet maken om een vordering betaald te krijgen, dan mag hij deze onder bepaalde voorwaarden in rekening brengen. Het gaat dan om de kosten die voorafgaand aan een gerechtelijke procedure worden gemaakt. Dit soort kosten worden buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Deze kosten kunnen soms anders worden genoemd, zoals administratie-, bureau-, aanmaan- of incassokosten. Zowel het incassobureau, de deurwaarder, het advocatenkantoor maar ook de schuldeiser zelf brengen deze incassokosten in rekening. 

WIK: Wet normering buitengerechtelijke incassokosten

Op 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) in werking getreden. Deze wet bepaalt dat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht op het moment dat facturen niet worden betaald. Op het moment dat uw debiteur een natuurlijk persoon is, bent u verplicht om minimaal één aanmaning te versturen. Deze aanmaning dient het volgende te bevatten: 

  • De hoogte van de openstaande vorderingen
  • Een termijn van veertien dagen om alsnog over te gaan tot betaling
  • De exacte hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten die verschuldigd wordt wanneer er niet binnen deze termijn over wordt gegaan tot betaling.

Wanneer zijn geen incassokosten toegestaan? 

Normaliter worden er altijd kosten voor een incassobureau in rekening gebracht. Indien een vordering onder de werkingssfeer valt van de Wet op het Consumentenkrediet, mogen hier geen incassokosten over worden gevorderd. Zie de artikelen 41 WCGK en 34 WCK. 

Buitengerechtelijke incassokosten in de algemene voorwaarden

Soms is in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten geregeld. Deze kosten voor een incassobureau worden dan bijvoorbeeld gesteld op een vast bedrag of percentage. Ook al is in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden niets geregeld over de hoogte van de incassokosten, dan kan de schuldeiser toch incassokosten in rekening brengen volgens de WIK. 

Buitengerechtelijke incassokosten berekenen voor bedrijven

In artikel 6:96 lid 4 Burgerlijk Wetboek staat opgenomen wanneer er sprake is van een handelsovereenkomst, de vergoeding voor de buitengerechtelijke kosten in ieder geval € 40,00 bedraagt. Hiervoor behoeft niet te worden aangemaand. Het betreft hier dwingend recht waarvan niet ten nadele van de schuldeiser kan worden afgeweken. Bij een handelsovereenkomst geldt de verplichting om de debiteur een extra betalingstermijn van 14 dagen te gunnen niet. Artikel 6:96 lid 6 Bw is hierbij niet van toepassing.

RechtNet Advocaten is landelijk de beste Incassospecialist!

Wij werken als Incasso Advocaten op
‘No Win, No Fee’-basis

Buitengerechtelijke incassokosten berekenen voor particulieren

Ook aan een particulier mag het minimale bedrag ad € 40,00 aan buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht. De schuldeiser dient dan wel debiteur conform de regels van artikel 6:96 lid 6 Bw aan te schrijven. Hierin is bepaald dat debiteur een wettelijke aanmaning dient te krijgen waarin alsnog een extra betaaltermijn van 14 dagen wordt gegeven. In de aanmaning dient tevens het exacte bedrag aan buitengerechtelijke kosten conform het Besluit normering incassokosten te worden opgenomen. Voldoet de aanmaning niet aan de vereisten, kunnen de kosten niet op debiteur worden verhaald.

Waarover mogen incassokosten berekend worden?

Als een particulier meerdere vorderingen onbetaald laat en hiervoor door een schuldeiser kan worden aangemaand, dan dient dit te geschieden in één aanmaning. De buitengerechtelijke kosten zijn dan ook beduidend lager in verhouding dan die bij bedrijven. Er mag dus niet het minimale bedrag ad €40,00, zoals bij bedrijven, over elke vordering/factuur in rekening worden gebracht. Voor de berekening van de buitengerechtelijke kosten dienen alle vorderingen bij elkaar te worden opgeteld!

BTW en rente over incassokosten

Over de incassokosten mag bij de debiteur alleen BTW in rekening worden gebracht indien de schuldeiser niet BTW-plichtig is. Wanneer de schuldeiser wel BTW-plichtig is, kan de aan het incassobureau verschuldigde BTW worden verrekend. Bij de debiteur mag dan geen BTW in rekening worden gebracht. Wanneer voor de schuldeiser het lage BTW-tarief van 6% geldt zoals bij waterbedrijven, dan kan de schuldeiser de aan het incassobureau verschuldigde BTW eveneens verrekenen. Dus ook dan mag er bij de debiteur geen BTW over de  incassokosten berekend worden. Zie besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, artikel 2 lid 3.

Over de incassokosten mag geen rente worden berekend, tenzij dit in de overeenkomst of algemene voorwaarden expliciet is bedongen. Er mag dan rente in rekening worden gebracht vanaf de dag waarop de schuldeiser de  incassokosten daadwerkelijk heeft betaald.

Wat is het besluit tot vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en waar helpt het BGK berekenen bij?

Het BGK berekenen is een essentieel onderdeel van het incassoproces. Volgens het besluit tot vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten moeten bedrijven de BGK berekenen op een transparante manier. Dit zorgt ervoor dat buitengerechtelijke incassokosten die zakelijk zijn rechtvaardig en volgens de wet worden toegepast. Het BGK berekenen helpt bij het vaststellen van de juiste zakelijke buitengerechtelijke incassokosten, conform het besluit tot vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Buitengerechtelijke incassokosten vorderen

Het buitengerechtelijke kosten vorderen is een cruciaal proces voor crediteuren. Om buitengerechtelijke incassokosten vorderen te kunnen, moet men de incassokosten staffel nauwkeurig volgen. Deze staffel is vooral belangrijk wanneer buitengerechtelijke incassokosten consument betrokken zijn, omdat het buitengerechtelijke kosten vorderen bij consumenten aan strikte regels gebonden is. Het correct toepassen van de incassokosten staffel zorgt ervoor dat het buitengerechtelijke incassokosten vorderen rechtmatig gebeurt.

Vragen over buitengerechtelijke incassokosten? 

Heeft u vragen over het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten of wenst u een voorbeeld van een wettelijke aanmaning? Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die een schuldeiser maakt om een vordering te innen zonder tussenkomst van de rechter. Deze kosten ontstaan door activiteiten zoals aanmaningen versturen en telefonisch contact, voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure. De hoogte is wettelijk genormeerd en afhankelijk van de hoofdsom.

    Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen