Verjaringstermijnen van vorderingen

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Verjaringstermijnen van vorderingen

Schulden zijn onderhevig aan verjaring. Met verjaringstermijnen van vorderingen dient u zodoende goed op te letten. Als u naar zeer lange tijd nog met een vordering wordt geconfronteerd, is het derhalve nog maar de vraag of u deze moet voldoen. De termijn voor verjaring kan tussentijds door de schuldeiser worden gestuit.

Stuiten verjaringstermijnen van vorderingen

De termijn voor verjaring wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoud. Het dient een voldoende duidelijke waarschuwing aan de debiteur te zijn dat hij er, ook na het verstrijken van de termijn voor verjaring, rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsmateriaal, opdat hij zich tegen een dan mogelijkerwijs alsnog door de schuldeiser ingestelde vordering behoorlijk kan verweren.

Verschillende vormen van verjaring

De wet maakt onderscheidt in drie soorten van verjaring:
-De bevrijdende verjaring;
-De verkrijgende verjaring;
-De algemene verjaring;

Welke soorten verjaring zijn er?

-De bevrijdende verjaring houdt in dat u, maar ook de wederpartij, niet langer hoeven te voldoen aan de wettelijke verplichting, om een rechtsvordering na te komen. De rechten hierop zijn namelijk verloren gegaan. U bent daarvan verlost.
-De verkrijgende verjaring wil zeggen dat men na een bepaalde periode het eigendom verkrijgt.
-Voor de algemene verjaring geldt een verjaringstermijn van 20 jaren. De verplichting om een rechtsvordering na te komen, is dan komen te vervallen. Wanneer een vordering alsnog wordt nagekomen is dit niet onverplicht. Het vorderingrecht is dan alleen niet meer afdwingbaar. De algemene termijn voor verjaring van 20 jaren geldt ook voor een behaald vonnis.

RechtNet Advocaten is landelijk de beste Incassospecialist!

Wij werken als Incasso Advocaten op
‘No Win, No Fee’-basis

Snelle verjaring

Sommige vorderingen verjaren op nog kortere termijn. Hieronder volgen een aantal voorbeelden;
-termijn van verjaring voor contractuele vorderingen bedraagt 5 jaren (onder andere geldvordering/incasso, niet betaalde lening of huurvordering);
-termijn van verjaring invorderen wettelijke rente bedraagt vijf jaren;
-termijn van verjaring bij consumentenkoop bedraagt 2 jaren;
-termijn van verjaring wegens gebreken in opgeleverd werk bedraagt 2 jaren;
-termijn van verjaring voor vernietiging van een schenking bedraagt 1 jaar;
-termijn van verjaring opeisen cultuurgoederen bedraagt 1 jaar;
-termijn van verjaring personenvervoer bedraagt 1 jaar;
-termijn van verjaring vordering vakantiegeld bedraagt 2 jaren;
-termijn verjaring proces-verbaal bedraagt 2 jaren ex artikel 3:324 BW omdat het geen toewijzing in een rechterlijke uitspraak is.
Daar er zoveel verschillende korte termijnen voor verjaring zijn, is het in uw belang dat u uw vordering op tijd opeist. Bij het verstrijken van de verjaringstermijnen kunt u uw rechten namelijk niet meer afdwingen. Ons incassobureau dan wel de daar werkende incasso advocaten kunnen voor invordering en/of stuiting zorgdragen.

Geen verjaring onder erfgenamen

– Een vordering tot terugbetaling van een lening van de erflater die destijds aan de aan de (thans weigerachtige) deelgenoot is verstrekt, is vijf jaar na de laatste stuiting verjaard op grond van artikel 3:307 jo 3:319. In casu vindt er geen verlenging van de verjaringstermijn op grond van art. 3:321 lid 1 onder f plaats.

– De natuurlijke verbintenis die na verjaring resteert dient evenwel gedwongen te worden verrekend met het aan die deelgenoot toekomende erfdeel op grond van het bepaalde in artikel 6:131 en artikel 4:228 lid 1 (dat onmiddellijke toepassing vindt ook bij verdeling van vóór de inwerkingtreding van het nieuwe erfrecht opengevallen nalatenschappen).

Vrijblijvend advies over verjaringstermijnen van vorderingen of stuiting?

Mocht u omtrent de verjaring van een vordering en/of de stuiting daarvan vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact op via email info@rechtnet.nl of telefonisch op nummer 073 – 61 54 311. Een eerste telefonisch advies is altijd kosteloos.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen