Privacyverklaring

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Privacyverklaring

RechtNet Advocaten, gevestigd te (5216 PP) Den Bosch aan het Pettelaarpark 87, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. RechtNet Advocaten waarborgt de privacy van gebruikers van deze website en gebruikers van haar diensten. Persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RechtNet Advocaten verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, op basis van een wettelijke grondslag, een gerechtvaardigd belang en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Afhankelijk van de door u afgenomen diensten bij RechtNetAdvocaten kunnen wij de volgende persoonsgegevens in onze administratie verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • huwelijkse staat
 • gegevens omtrent arbeidsovereenkomsten, arbeidsverleden
 • inkomensgegevens
 • uitgavengegevens
 • financiële gegevens
 • schulden
 • gegevens van direct betrokkenen (bijvoorbeeld beschermingsbewindvoerder, curator, mentor, budgetbeheerder)

RechtNet Advocaten verwerkt (alleen indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten on/of wettelijke taak) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • burgerservicenummer (BSN)
 • nationaliteit
 • medische gegevens
 • strafrechtelijk verleden
 • kredietwaardigheidscheck
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rechtnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • (gevoelige) gegevens met betrekking tot uw juridische zaak/rechtszaak
 • authentieke akte
 • gegevens omtrent sociale omstandigheden

Bij RechtNet Advocaten leveren wij juridische diensten alvorens u overgaat tot (volledige) betaling daarvan. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, kunnen wij uw kredietwaardigheid laten toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

RechtNet Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om diensten bij u af te leveren
 • uitoefening van een wettelijke taak
 • verzenden van een eventuele nieuwsbrief
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • social media sharing zoals fb, twitter en google+ etc.
 • marketingdoeleinden
 • het afhandelen van uw betaling
 • RechtNet Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • RechtNet Advocaten verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn opgegeven door de gebruiker van onze diensten en/of website. Wanneer u persoonsgegevens opgeeft, zullen deze bovendien uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

RechtNet Advocaten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en wettelijke bewaartermijnen. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden

RechtNet Avocaten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of ons kantoor daartoe verplicht is op grond van de wet, waaronder, maar niet uitsluitend de WWFT, of een rechterlijke uitspraak.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leverancier), sluiten wij verwerkingsovereenkomsten om te zorgen voor beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RechtNet  Advocaten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RechtNet Advocaten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door RechtNet Advocaten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RechtNet Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rechtnet.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RechtNet Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RechtNet Advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt RechtNet Advocaten gebruik van zogeheten SSL-encryptie (Secure Socket Layer) om uw gegevens te beschermen. U herkent het gebruik van deze SSL-encryptie aan de verandering van de protocolaanduiding voorafgaand aan het webadres van ‘http:’ in ‘https:’. De ‘s’ in ‘https’ staat voor ‘secure’ (‘beveiligd’). SSL-encryptie houdt in dat uw persoonlijke gegevens versleuteld worden, zodat deze niet door derden kunnen worden (in)gezien. Dat betekent dat als u met ons communiceert via de website dat op een veilige wijze gebeurt waarbij alleen u en wij de gegevens die u verstuurt kunnen inzien. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze kantoor via het emailadres info@rechtnet.nl.

Wijziging privacyverklaring

RechtNet Advocaten behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.

Vragen over privacy?

Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan dan kunt u contact opnemen met ons via emailadres info@rechtnet.nl. ”

Ik zou bij alle invulformulieren een aanvinkvakje maken dat er wordt ingestemd met onze Privacy verklaring…

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen