Turboliquidatie

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Turboliquidatie

Wanneer er bij een vennootschap een uitzichtloze situatie is ontstaan waarbij verder ondernemen niet zinvol wordt geacht en er vrijwel geen of zeer weinig baten in zitten, kan een ontbinding worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er wordt dan ook wel gesproken van turboliquidatie. Er wordt in strikte zin alleen gesproken over een turboliquidatie indien er geen vereffening van baten hoeft plaats te vinden. De vennootschap houdt dan vanaf het moment van ontbinding op te bestaan. 

Het verschil tussen turboliquidatie en reguliere ontbinding van de BV

Bij reguliere ontbinding houdt de BV pas op met bestaan na vereffening (liquidatie) van het vermogen. Eerst moeten alle schuldeisers worden voldaan, voordat de BV mag verdwijnen. Bij turboliquidatie is dit niet het geval. De vereffening wordt overgeslagen en de BV wordt ontbonden. Dat kan dus alleen wanneer er geen vermogen te verdelen is. Turboliquidatie is toegestaan wanneer er nog schulden zijn want om te bekijken of turboliquidatie is toegestaan, wordt alleen gekeken of er nog te verdelen vermogen is. 

Turboliquidatie van een BV met schulden

Turboliquidatie is dus toegestaan wanneer er nog schulden zijn. Dat kan betekenen dat u bijvoorbeeld nog geld krijgt van een BV die ontbonden is. Er zijn verschillende acties die u kunt ondernemen wanneer u nog geld krijgt van een BV dat geliquideerd is:

 • Een verzoek bij de rechtbank indienen om de vereffening van de BV te heropenen. De rechtbank zal dan een vereffenaar aanwijzen die overgaat tot het alsnog verdelen van eventueel vermogen. De eisen voor een dergelijk verzoek zijn niet streng. Er moet sprake zijn van “een opgekomen schuldeiser” of van “het blijken van een bate”. Strikt genomen hoeft de verzoeker niet aan te tonen dat er nog iets te verdelen valt. Indien echter het tegendeel blijkt, kan het verzoek worden afgewezen. 
 • Het is mogelijk om het faillissement aan te vragen van de ontbonden BV. Bij een faillissement zal de curator onderzoeken of er vermogen te verdelen is. De curator zal ook onderzoeken of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Een verzoek wordt toegewezen wanneer er sprake is van drie omstandigheden:
  • Er blijkt summierlijk van (potentiële) baten
  • Er bestaan meerdere schuldeisers
  • Er is sprake van “ophouden van baten”
 • Het is mogelijk om de bestuurder direct aan te spreken op grond van onrechtmatige daad, voor de geleden schade. Deze mogelijkheid is ingewikkeld, maar wel de optie met de potentieel hoogste opbrengst. U moet hiervoor aantonen dat u een vordering heeft en dat er sprake was van een bate. Ook moet u aantonen dat u schade heeft geleden door de turboliquidatie en dat u beter af geweest was met een vereffening of een faillissement van de BV. Het bewijzen hiervan blijkt vaak geen makkelijke opgave. 

RechtNet Advocaten is landelijk de beste Incassospecialist!

Wij werken als Incasso Advocaten op
‘No Win, No Fee’-basis

Turboliquidatie en bestuurdersaansprakelijkheid

Een niet goed uitgevoerde turboliquidatie kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurder kan bijvoorbeeld aansprakelijk worden gesteld als er is gehandeld in strijd met een persoonlijke zorgvuldigheidsnorm. Daarnaast gelden de beklamelnormen voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid. Hierin is bepaald dat indien een bestuurder wist of redelijkerwijze behoorde te weten, dat ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de openstaande vordering niet voldaan zou kunnen worden en de vennootschap geen verhaal biedt, de bestuurder aansprakelijk is als de bestuurder een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

Vrijblijvend advies over turboliquidatie

Heeft u advies nodig over turboliquidatie? Wij staan u graag te woord. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

  Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen