Beslag leggen

Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen

Beslag laten leggen

Wanneer een handelspartner u geld schuldig is en weigert te betalen – ook na meerdere herinneringen – kunt u naar de rechter stappen om beslag te leggen op loon, een huis of de bankrekening. U kunt dus vragen om beslaglegging op de vermogensbestanddelen van uw debiteur. RechtNet Advocaten staat u bij in de procedure van beslaglegging zodat uw factuur of vordering straks betaald is, wij helpen u bij conservatoir beslag leggen en executoriaal beslag leggen.

Beslag leggen op huis en andere soorten beslaglegging

Beslaglegging gebeurt niet zomaar en u kunt niet op alles beslag laten leggen. U kunt wel beslag leggen op een huis, op loon of op een bankrekening. Beslaglegging op spullen is ook mogelijk, als deze spullen waarde hebben. Beslaglegging kan gebruikt worden om zeker te weten dat een openstaande vordering betaald wordt. Bij beslaglegging worden de activa van een debiteur als het ware bevroren. Bij beslag leggen op een huis betekent dit dat de debiteur wel in het huis kan blijven wonen, maar het huis mag niet zomaar verkocht worden. Bij het beslag leggen op een bankrekening, ook wel ‘bankbeslag’ genoemd, worden alle tegoeden van de debiteur bevroren. Hierdoor kan de debiteur geen geld meer pinnen of overboeken. Een gerechtelijke deurwaarder kan ook beslag leggen op loon, wanneer deze toestemming heeft van de rechter. Wilt u gebruik maken van beslaglegging, omdat een van uw debiteuren de openstaande rekeningen niet betaald? Dan zijn er twee mogelijke vormen van beslaglegging: conservatoir beslag leggen of executoriaal beslag leggen.

Conservatoir beslag leggen of executoriaal beslag laten leggen?

Wanneer u naar de rechter stapt om beslag te laten leggen, zijn er in principe twee opties: conservatoir of executoriaal beslag. Het verschil is dat bij executoriaal beslag gewacht moet worden op de uitspraak van de rechter om beslag te kunnen leggen. Bij conservatoir beslag mag er al beslag gelegd worden na toestemming van de rechter. 

Conservatoir beslag leggen

Voorafgaand aan een procedure of gedurende de procedure kan er een verzoek aan de bevoegde voorzieningenrechter worden gedaan om beslag te mogen leggen op de eigendommen van uw wederpartij. Na goedkeuring van de voorzieningenrechter mag hiertoe worden overgegaan. De incasso advocaten van RechtNet Advocaten kunnen voor u conservatoir beslag leggen op bijvoorbeeld een uitkering, een bankrekening, een opdrachtgever van uw wederpartij, onroerend goed, in bezit zijnde aandelen, roerende zaken, auto’s enzovoorts. De wanbetaler wordt van het beslag niet vooraf in kennis gesteld. Dit is slechts anders indien u beslag wenst te laten leggen op de handelsvoorraad of onder een periodieke uitkering van debiteur. Dan wordt de wederpartij eerst door de voorzieningenrechter gehoord op het verzoek tot het mogen leggen van beslag. Vaak komt het beslag dan ook onverwachts. Het beslag sorteert dan veel effect omdat alle tegoeden worden bevroren. Er wordt op deze wijze zekerheid van betaling gecreëerd.

Wat veelal na het conservatoir beslag leggen geschiedt,  is dat de debiteur de zaak met u in der minne poogt te regelen omdat al zijn tegoeden zijn bevroren. Hij kan ook overgaan tot vrijwillige betaling. Dit om verdere problemen te voorkomen.

Verweer tegen conservatoire beslaglegging

Het is altijd mogelijk om u tegen een conservatoire beslaglegging te verweren. Bij  conservatoir beslag leggen worden goederen bevroren, maar normaal gesproken niet in beslag genomen om zo betaling af te dwingen. De wederpartij kan een bankgarantie aanbieden om het beslag eraf te krijgen. Ook kan de wederpartij een kort geding aanspannen en verzoeken om opheffing van de gelegde beslagen. Hier moeten dan wel gegronde redenen voor zijn en deze zijn er veelal niet. Daarnaast is het mogelijk om pas in de bodemprocedure verweer te voeren, wat vaak gebeurt als er weinig druk van het conservatoire beslag uitgaat of wanneer er te weinig geld is om een kort geding aan te spannen. Incasso bureau Den Bosch: RechtNet Advocaten zijn specialisten in het voeren van verweer tegen de gevraagde opheffing van de gelegde conservatoire beslagen in een kort geding. Wij overtuigen de rechter dat het gelegde beslag geheel terecht is gelegd.

RechtNet Advocaten is landelijk de beste Incassospecialist!

Wij werken als Incasso Advocaten op
‘No Win, No Fee’-basis

Executoriaal beslag leggen

Executoriaal beslag leggen is normaal gesproken het gevolg van het verkrijgen van een toewijzend vonnis. Wanneer de veroordeelde daar niet aan voldoet, kunt u een gerechtsdeurwaarder inschakelen om over te gaan tot het leggen van beslag. De gerechtsdeurwaarder zal eerst het vonnis betekenen en in naam der koning bevel doen om binnen een bepaalde termijn, meestal twee dagen, aan de inhoud van het vonnis te voldoen. Wanneer dit niet gebeurt, kan de gerechtsdeurwaarder zonder verdere interventie van een rechter op verzoek van de eisende partij overgaan tot het leggen van beslag op het gehele vermogen. Zowel conservatoir als executoriaal beslag leggen kan op (on)roerende zaken, inkomsten, derdenbeslag, beslag onder aandelen etcetera.

Beslag laten leggen op een huis

Wanneer een debiteur niet vrijwillig voldoet aan een vonnis, kan er beslag worden gelegd op de woning van de debiteur. Als het beslagleggen gebeurt op grond van een vonnis van een rechter, valt deze vorm beslaglegging onder ‘executoriaal beslag leggen’. Hiervoor wordt een proces-verbaal opgemaakt door de deurwaarder en dit wordt ingeschreven bij het Kadaster. Zo wordt openlijk kenbaar gemaakt dat er beslag is gelegd op de woning en de woning kan vanaf dat moment niet meer verkocht worden door de debiteur.

Beslag leggen op loon

Wilt u beslag laten leggen op een loon of uitkering? Dat mag alleen met gerechtelijke toestemming, of toestemming van de overheid. De debiteur ontvangt dan eerst een beschikking, vonnis of dwangbevel. De deurwaarder bezorgd de beschikking, het vonnis of het dwangbevel bij u thui, zodat u tijdig op de hoogte gesteld wordt. Is de uitspraak ‘uitvoerbaar bij voorraad’, dan mag de deurwaarder na het bezorgen van de uitspraak direct beginnen met de beslaglegging. Dit geldt ook wanneer u via hoger beroep nog de mogelijkheid heeft om te protesteren tegen het vonnis. Wanneer er niet ‘uitvoerbaar bij voorraad’ in het vonnis vermeld staat mag de deurwaarder pas na 8 dagen het vonnis uitvoeren.

Beslag laten leggen op een bankrekening van een bedrijf of hulp bij beslaglegging op een bankrekening

U kunt RechtNet Advocaten inschakelen om beslag te laten leggen, maar wij staan ook voor u klaar wanneer er op uw bankrekening of goederen beslag wordt gelegd. Bij een beslaglegging op een bankrekening of goederen heeft u dezelfde opties als hierboven beschreven zijn. RechtNet Advocaten adviseert u over het juiste verweer bij beslaglegging op uw bankrekening of goederen: een kort geding of verweer voeren in de bodemprocedure. Bij het niet tijdig opstarten van een procedure vervalt het gelegde beslag van rechtswege. Wanneer de procedure wel tijdig wordt opgestart en u hier hinder van ondervindt, kan er een kort geding worden gevoerd tegen de beslaglegger tot opheffing van het gelegde beslag. De advocaten van RechtNet Advocaten kunnen zo’n kort geding voor u aanspannen. De voorzieningenrechter dient dan te worden overtuigd dat het gelegde beslag ten onrechte is gelegd. 

Beslag laten leggen of beslag verweren? Neem contact op met RechtNet Advocaten!

Wilt u beslag laten leggen op het vermogen van een debiteur of wordt er juist beslag op u gelegd en wilt u zich tegen dit beslag verweren? RechtNet Advocaten staat met de nodige kennis voor u klaar. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

    In sommige gevallen kan dat wel als de procedure wordt opgestart met een beslaglegging voordat er een vonnis is behaald. In de overige gevallen is dat niet aan te raden. Het is een advocaat niet toegestaan rauwelijks te dagvaarden. Dit kan tot gevolg hebben dat jij als procespartij in de kosten van de procedure wordt veroordeeld.

    Al meer dan 6000 klanten succesvol bijgestaan Landelijk het hoogste slagingspercentage Direct actie in uw zaken! Uw zaken online volgen