Concurrentiebeding

Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding, ook wel non-concurrentiebeding genoemd, is een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin wordt geregeld dat de werknemer ten opzichte van de werkgever verplicht is om niet tot concurrerende activiteiten te zullen overgaan. Een concurrentiebeding komt echter niet alleen voor in arbeidsovereenkomsten, maar ook in koopovereenkomsten bij overnames van bedrijven. RechtNet Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht en adviseert u graag over het concurrentiebeding. 

De regels van een concurrentiebeding

Een concurrentiebeding wordt vaak opgesteld ter bescherming van de werkgever. Deze wil natuurlijk voorkomen dat u na beëindiging van het dienstverband zijn kennis beschikbaar kan stellen bij de concurrent. In de praktijk komt dit erop neer dat u na het beëindigen van het dienstverband niet aan de slag mag gaan bij een directe concurrente. Vereisten voor een concurrentiebeding zijn: 

 • Dat het beding schriftelijk is overeengekomen
 • Dat het beding is aangegaan met een meerderjarige
 • Dat het beding betrekking heeft op gelijksoortige activiteiten
 • Dat het beding qua duur, tijd en straal beperkt is

Normaal gesproken wordt er een boete gekoppeld aan het concurrentiebeding. Wanneer het concurrentiebeding niet wordt nageleefd, mag deze boete dan worden ingevorderd. Om de boete te kunnen innen hoeft er alleen te kunnen worden aangetoond het concurrentiebeding is geschonden. De rechter heeft de bevoegdheid om de contractuele boete op verzoek van één van de partijen te matigen, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist.

Concurrentiebeding bij ontslag door werkgever of met wederzijds goedvinden

Er wordt vaak gedacht dat wanneer een werknemer wordt ontslagen, het concurrentiebeding niet meer geldig is. Dat is niet het geval. Zowel wanneer u ontslagen wordt als wanneer u ontslag krijgt met wederzijds goedvinden, geldt het concurrentiebeding. Meestal geldt een concurrentiebeding voor de duur van een jaar na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waarbij het dus niet van belang is op welke manier deze is beëindigd. 

Concurrentiebeding bij faillissement van de werkgever

Hoe zit het dan met de geldigheid van het concurrentiebeding wanneer het bedrijf waar u werkt of gewerkt heeft failliet gaat? Vaak wordt, ten onrechte, gedacht dat het concurrentiebeding vervalt wanneer het bedrijf failliet gaat. Zeker wanneer het failliete bedrijf een doorstart maakt. De curator van het failliete bedrijf kan een beroep doen op het concurrentiebeding. Dat kan niet altijd – de curator moet daar een redelijk belang bij hebben. Omdat werknemers door een faillissement al erg benadeeld worden, mogen zij namelijk ook niet zonder gegronde reden aan het concurrentiebeding gehouden worden. Per geval zal dit belang moeten worden afgewogen; een advocaat van RechtNet kan u daarbij helpen. 

Interesse in één van onze gespecialiseerde advocaten?

Neem contact met ons op

Concurrentiebeding verkoop onderneming & concurrentiebeding na overname

Wat gebeurt er met een concurrentiebeding na verkoop van een onderneming? Het is dan niet zo dat het beding niet meer geldig is. Er zijn een paar verschillende situaties waarin een concurrentiebeding na de verkoop van een onderneming blijft bestaan.

 • Overdracht van een beding: een concurrentiebeding kan na verkoop van een onderneming overdragen worden aan de nieuwe eigenaar. De voormalige eigenaar kan zijn concurrentiebeding afkopen, zodat hij er niet meer aan vastzit.
 • Heronderhandeling: er kan voor gekozen worden om opnieuw te onderhandelen over het concurrentiebeding na verkoop van een onderneming. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om de belangen van de nieuwe eigenaar te beschermen en tegelijkertijd rekening te houden met de belangen van de verkoper.
 • Duur en scope: de duur en scope van het concurrentiebeding kunnen na verkoop van de onderneming aangepast worden, afhankelijk van de aard van de verkoop. Vaak wordt de duur dan beperkt tot enkele jaren.

Het kan ook voorkomen dat het bedrijf niet wordt verkocht, maar wordt overgenomen. Dan spelen er weer andere zaken een rol:

 • Bescherming van de bedrijfswaarde: een concurrentiebeding na overname kan behouden worden of opnieuw vorm gegeven worden om te voorkomen dat de voormalige eigenaar of belangrijke personeelsleden concurrerende ondernemingen starten die de waarde van het overgenomen bedrijf kunnen verminderen.
 • Integratie werknemers: als werknemers overgaan naar de nieuwe onderneming, kan het bestaande concurrentiebeding na overname worden herzien of opnieuw worden onderhandeld om aanpassingen aan de nieuwe bedrijfsstructuur te weerspiegelen.
 • Wettelijke beperkingen: de wettigheid en afdwingbaarheid van een concurrentiebeding na overname kan variëren afhankelijk van de lokale wetgeving. In sommige rechtsgebieden zijn er strikte regels die de beperkingen binnen het concurrentiebeding na overname beperken. Een concurrentiebeding advocaat kan dan met je meekijken om de wettigheid te controleren.

Kun je het concurrentiebeding omzeilen als zzp?

Een concurrentiebeding te omzeilen als zzp is juridisch gezien aardig complex, maar niet onmogelijk. Het is aan te raden hulp in te roepen van een ervaren advocaat die alles weet van een concurrentiebeding. Er zijn echter wel een paar redeneringen die ervoor kunnen zorgen dat je het concurrentiebeding kunt omzeilen als zzp. 

Zo is onderhandelen over de voorwaarden een van de eenvoudigste manieren om het concurrentiebeding te omzeilen als zzp. Je kunt het concurrentiebeding ook controleren op redelijkheid en billijkheid, en op geldigheid. Soms kan het beding een zzp’er onredelijk benadelen in zijn of haar mogelijkheden om werk te vinden. Laat je helpen door een concurrentiebeding advocaat; deze kan jouw belangen behartigen.

Naast onderhandelen, kun je het concurrentiebeding omzeilen als zzp door loopholes te vinden in het contract. Soms kan een beding onduidelijkheden of mazen bevatten die het mogelijk maken om bepaalde activiteiten uit te voeren die niet direct in strijd zijn met het beding. Dit vereist een zorgvuldige analyse van een concurrentiebeding advocaat. 

Concurrentiebeding bij een VOF

Een concurrentiebeding bij een VOF (Vennootschap onder Firma) dient om te voorkomen dat de vennoten activiteiten ondernemen die direct concurreren met de belangen van de VOF. Het concurrentiebeding bij een VOF is zowel geldig tijdens hun periode als bij vertrek. Het is van groot belang dat een concurrentiebeding bij een VOF specifiek en duidelijk wordt opgesteld, dat het concurrentiebeding naar redelijkheid en billijkheid en rechtsgeldigheid wordt opgesteld, dat er sancties in het beding worden opgenomen en dat het duidelijk is wanneer het beding eindigt. 

Een concurrentiebeding bij een VOF kan juridisch heel complex zijn. Het is raadzaam om advies in te winnen van een advocaat gespecialiseerd in het opstellen en controleren van een concurrentiebeding, specifiek van een concurrentiebeding bij een VOF. 

Een concurrentiebeding afkopen: kan dat?

Een concurrentiebeding kun je in bepaalde gevallen afkopen. Dit is voor een werknemer vaak voordelig, en voor een werkgever minder voordelig. Om ervoor te zorgen dat een concurrentiebeding afkopen op een goede manier verloopt die de belangen van beide partijen behartigt, is het aan te raden advies van een concurrentiebeding advocaat in te schakelen.

Doorgaans kun je een concurrentiebeding afkopen als je graag nieuwe kansen wil nastreven die anders in strijd zijn met het beding. Denk aan het starten van een eigen onderneming in hetzelfde vakgebied of graag willen werken voor een concurrent.

Omdat een concurrentiebeding afkopen erg nadelig kan zijn voor een werkgever, kan het juridisch lastig zijn om het afkopen te bewerkstelligen. Er spelen allerlei factoren mee, zoals het bepalen van een afkoopsom. Hierbij wordt rekening gehouden met de duur van het beding (hoe langer deze nog loopt, hoe hoger de som), de potentiële impact op het bedrijf en investeringen in de ontwikkeling van de werknemer. 

Laat je bij het onderhandelen ondersteunen door een goede concurrentiebeding advocaat. Deze kan de afkoopovereenkomst ook voor je opstellen zodra er duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Wanneer is een concurrentiebeding ongeldig? 

Een concurrentiebeding is in beginsel pas geldig wanneer voldaan is aan bovenstaande punten. Daarnaast is het belangrijk dat alles duidelijk en concreet wordt omschreven; onduidelijkheid in de formulering is ten nadele van de werkgever. Daarnaast is het concurrentiebeding in de volgende gevallen niet (meer) rechtsgeldig: 

 • Wanneer u al enige tijd uit dienst bent
 • Wanneer de werkgever geen belang (meer) heeft bij het nakomen van het concurrentiebeding
 • Wanneer het concurrentiebeding een te zware beperking voor u vormt
 • Wanneer er geen of een te grote geografische beperking is
 • Wanneer de duur van het concurrentiebeding te lang is. 

Concurrentiebeding aanvechten met een concurrentiebeding advocaat

Wanneer u in gesprek bent met een ander bedrijf, en u kunt worden aangezien als concurrent, doet u er verstandig aan het concurrentiebeding aanvechten. Wanneer u zich nog in de oriëntatiefase bevindt, kunt u een bodemprocedure beginnen bij de kantonrechter. De arbeidsrecht advocaten van RechtNet Advocaten helpen u hier graag bij. U moet dan een verzoek doen tot verklaring voor recht dat het concurrentiebeding ongeldig is. 

Echter wordt vaak pas een procedure begonnen wanneer duidelijk wordt dat de ex-werkgever u aan het concurrentiebeding wil houden. Een bodemprocedure is dan niet geschikt, omdat dit te veel tijd in beslag neemt. Er kan dan wel een kort geding aangespannen worden. Het voordeel hiervan is dat er snel een uitspraak is, het nadeel is dat er alleen gevraagd kan worden om schorsing van het concurrentiebeding. Wanneer er schorsing is, moet later in een bodemprocedure nog uitgewezen worden of het concurrentiebeding buiten werking wordt gesteld. Een van de meest voorkomende argumenten voor schorsing of buiten werking stellen van een concurrentiebeding is dat het nieuwe bedrijf geen directe concurrent is. 

Wordt u aan het concurrentiebeding gehouden of houdt u iemand aan het concurrentiebeding?

Wanneer u zelf aan het concurrentiebeding wordt gehouden of wanneer u zelf een werknemer aan het concurrentiebeding wilt houden, kunt u daar wel wat juridische hulp bij gebruiken. De arbeidsrecht advocaten van RechtNet Advocaten staan voor u klaar. Neem voor vrijblijvend advies contact met ons op via telefoonnummer 073 – 615 43 11 of door te mailen naar info@rechtnet.nl.

Ontvang vrijblijvend meer informatie

  Directe informatievoorziening Goedkope hulp/veel gratis! De beste juridische bijstand Begeleiding van A tot Z