Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Hennepteelt in bedrijfspand betekent niet altijd sluiting

Mag een burgemeester tot sluiting overgaan van een pand waar een hennepkwekerij is aangetroffen, als de verhuurder niet van de hennepkwekerij op de hoogte is? Die vraag lag onlangs voor bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat is het geval? In een bedrijfspand in Helmond treft de politie op 16 juni 2017 een hennepkwekerij aan met 486 hennepplanten, 39 assimilatielampen en 5 koolstoffilters verdeeld over 4 ruimtes. De burgemeester van Helmond besluit op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet om het pand gedurende zes maanden te sluiten.

Bezwaar

De verhuurster is het niet eens met dit besluit en maakt bezwaar. Zij wist niets van de hennepkwekerij af en stelt dat haar geen verwijt kan worden gemaakt. Dit bezwaar wordt door de burgemeester ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing gaat de verhuurster in beroep bij de rechtbank. Deze oordeelt dat de burgemeester in redelijkheid van haar bevoegdheid om een pand te sluiten, heeft gehandeld en dat een sluiting van zes maanden niet disproportioneel is.

De verhuurster blijft bij haar standpunt dat haar geen verwijt treft en gaat opnieuw in beroep. Ditmaal bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zij voert daarbij de volgende bijzondere omstandigheden aan:

 • De verhuurster heeft het pand niet zelf in gebruik, maar het pand was verhuurd;
 • Het pand is verhuurd met tussenkomst van een makelaar, die de identiteit van de huurder heeft vastgesteld;
 • De huur is per bank overgemaakt;
 • In de huurovereenkomst is een ontbindingsmogelijkheid opgenomen voor het geval dat het
  gehuurde pand gebruikt wordt voor illegale activiteiten;
 • De verhuurster heeft een andere vestiging van de huurder bezocht;
 • Eind maart 2017 heeft de verhuurster het hele pand gecontroleerd;
 • In april en mei 2017 is de verhuurster een aantal keren langs geweest om de huurder te leren   
   kennen, maar heeft toen niet het hele pand gecontroleerd.
 • Na de vondst van de hennepkwekerij heeft de verhuurster zelf de politie ingeschakeld, de
  huurovereenkomst laten ontbinden en de hennepkwekerij opgeruimd.

Controleren

Bovendien heeft de verhuurster gehandeld volgens de adviezen in de folder “Voorkom een hennepkwekerij in uw woning of bedrijfspand”, van de gemeente Helmond. In de folder wordt verhuurders geadviseerd om eens per kwartaal hun pand te controleren op de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij. Aan dit controle-advies heeft de verhuurster ruimschoots voldaan. De folder geeft tevens aan dat als er een hennepkwekerij wordt aangetroffen, of daartoe een vermoeden bestaat, direct contact moet worden opgenomen met de politie. Ook dat heeft de verhuurster gedaan. Wat kon er dan nog meer van haar worden verwacht?

Bijzondere omstandigheden

Anders dan de rechtbank is de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van mening dat de omstandigheden van verhuurster moeten worden aangemerkt als bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 van de Awb.

Onrechtmatige daad

De Afdeling stelt dat de gemeente zelf in een folder heeft aangegeven dat eens per kwartaal dient te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van hennepkwekerijen en verhuurster dat ook heeft gedaan. Daarbij heeft de verhuurster zelf de politie op de hoogte gesteld en vond de melding plaats in het stadium waarin nog geen oogst had plaatsgevonden. De burgemeester had in dit geval dus niet tot sluiting van het pand mogen overgaan. De gemeente Helmond kan mogelijk ook een schadevergoedingsclaim van de verhuurster tegemoet zien, op grond van onrechtmatige daad.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u advies over het huurrecht? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Het verbeuren van een dwangsom

 

Met het opleggen van een dwangsom kunnen overheden afdwingen dat bepaalde regels worden nageleefd. Hiervoor moet wel een wettelijke grondslag zijn. Bovendien moet een dwangsom verbeurd worden verklaard alvorens deze geïnd kan worden bij de overtreder.

Een dwangsom kan bijvoorbeeld worden opgelegd bij illegale bewoning van een vakantiewoning. In zo’n geval is er sprake van een permanente overtreding. Een gemeente kan dan onder last van een dwangsom eisen dat voor een gestelde datum de permanente bewoning van de recreatiewoning moet zijn gestaakt. Indien de recreatiewoning na de gestelde datum toch nog wordt bewoond, kan aan de overtreder een dwangsom worden opgelegd.

Dwangsom per overtreding

Er zijn verschillende mogelijkheden voor dwangsommen. In het ene geval kan het een geldbedrag zijn dat in één keer betaald moet worden. Een andere keer wordt een dwangsom opgelegd per week of per maand, waar op een bepaald moment een maximum aan wordt gesteld. Indien een horecagelegenheid langer open blijft dan toegestaan, kan om herhaling te voorkomen ook een dwangsom per overtreding worden opgelegd. Het verbeuren van een dwangsom betekent dat de overtreder verplicht is om te betalen aan de betreffende overheidsinstantie. De verbeurde dwangsom moet in zo’n geval wettelijk binnen zes weken worden betaald. Indien de dwangsom niet binnen deze termijn wordt betaald, dan is de overtreder vanaf het einde van die termijn in verzuim.

Invorderingsbeschikking

Toch betekent het verbeuren van een dwangsom in de praktijk niet altijd dat het bedrag ook daadwerkelijk wordt geïnd bij de overtreder. De betrokken overheidsinstantie moet via een invorderingsbeschikking laten weten dat een dwangsom is verbeurd. Hiertegen kan de overtreder in beroep gaan. Eerst kan hij bezwaar aantekenen bij het bestuursorgaan dat de dwangsom heeft opgelegd en vervolgens kan hij de kwestie nog voorleggen aan de rechter.

Verjaring

Bij een invorderingsbeschikking moet de overheidsinstelling bewijzen dat de dwangsom is verbeurd. Daarbij is enige snelheid noodzakelijk, want de bevoegdheid tot invordering verjaart een jaar nadat de dwangsom is verbeurd. Door een aanmaning te sturen kan de overheidsinstelling de verjaring stuiten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten