Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Appartement verhuren via Airbnb, hoe zit dat nu?

Veel eigenaren van appartementen verdienen een centje bij door hun onderkomen te verhuren aan toeristen. Vaak gebeurt dit via Airbnb. Zij moeten echter wel opletten of short stay verhuur mag op grond van de gemeentelijke regels en volgens de reglementen van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Is dit niet het geval, dan kan dit tot vervelende geschillen, en zelfs rechtszaken leiden. Neem daarom eerst contact op met een specialist van RechtNet Advocaten om te kijken of het verhuren via Airbnb in uw specifieke situatie is toegestaan.

Toestemming van gemeente

Om een appartement te verhuren via Airbnb is toestemming nodig van de gemeente waarin het appartement gevestigd is. De regels hierover staan voornamelijk in gemeentelijke verordeningen en beleidsnotities. Elke gemeente heeft op het gebied van Airbnb eigen regels. Hierin wordt onder meer het maximum aantal dagen vakantieverhuur per jaar of de oppervlakte voor Bed & Breakfast per woning vastgelegd.

Akte van splitsing

Maar zelfs als de gemeente toestemming geeft, dan moet ook de VvE nog toestemming geven om het appartement aan toeristen te verhuren. De regels van de VvE staan meestal in de akte van splitsing. Elke VvE heeft voor Airbnb dus eigen regels, zoals het maximum aantal dagen vakantieverhuur of de oppervlakte voor Bed & Breakfast. Deze regels gelden voor alle eigenaars en huurders binnen de betreffende VvE.

Verbodsbepalingen

Voor eigenaren is het dan ook belangrijk dat zij de inhoud van de Akte van splitsing kennen. In deze documenten staan vaak specifieke verbodsbepalingen op basis waarvan het gebruik van uw appartement voor kort verblijf activiteiten niet is toegestaan. Wanneer deze regels worden overtreden, dan kan de VvE maatregelen treffen en ook fikse boetes opleggen.

Toestemming van VvE

Als in de akte van splitsing niets is geregeld over Airbnb, dan geldt het uitgangspunt dat Airbnb mogelijk is na toestemming van de VvE. Doorgaans zal de vergadering van een VvE toestemming moeten verlenen. Het kan daarna zo zijn dat de splitsingsakte moet worden gewijzigd. Bijvoorbeeld om een verbod daarin weg te nemen of om de woonbestemming te verruimen. Bij sommige VvE’s is aktewijziging niet nodig, en is toestemming van de vergadering voldoende.

De regelgeving omtrent Airbnb in appartementen kan dus per gemeente en zelfs per VvE enorm verschillen. Heeft u plannen om uw appartement te gaan verhuren via Airbnb? Neem dan eerst contact op met Rechtnet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Hennepteelt in bedrijfspand betekent niet altijd sluiting

Mag een burgemeester tot sluiting overgaan van een pand waar een hennepkwekerij is aangetroffen, als de verhuurder niet van de hennepkwekerij op de hoogte is? Die vraag lag onlangs voor bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat is het geval? In een bedrijfspand in Helmond treft de politie op 16 juni 2017 een hennepkwekerij aan met 486 hennepplanten, 39 assimilatielampen en 5 koolstoffilters verdeeld over 4 ruimtes. De burgemeester van Helmond besluit op grond van artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet om het pand gedurende zes maanden te sluiten.

Bezwaar

De verhuurster is het niet eens met dit besluit en maakt bezwaar. Zij wist niets van de hennepkwekerij af en stelt dat haar geen verwijt kan worden gemaakt. Dit bezwaar wordt door de burgemeester ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing gaat de verhuurster in beroep bij de rechtbank. Deze oordeelt dat de burgemeester in redelijkheid van haar bevoegdheid om een pand te sluiten, heeft gehandeld en dat een sluiting van zes maanden niet disproportioneel is.

De verhuurster blijft bij haar standpunt dat haar geen verwijt treft en gaat opnieuw in beroep. Ditmaal bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Zij voert daarbij de volgende bijzondere omstandigheden aan:

 • De verhuurster heeft het pand niet zelf in gebruik, maar het pand was verhuurd;
 • Het pand is verhuurd met tussenkomst van een makelaar, die de identiteit van de huurder heeft vastgesteld;
 • De huur is per bank overgemaakt;
 • In de huurovereenkomst is een ontbindingsmogelijkheid opgenomen voor het geval dat het
  gehuurde pand gebruikt wordt voor illegale activiteiten;
 • De verhuurster heeft een andere vestiging van de huurder bezocht;
 • Eind maart 2017 heeft de verhuurster het hele pand gecontroleerd;
 • In april en mei 2017 is de verhuurster een aantal keren langs geweest om de huurder te leren   
   kennen, maar heeft toen niet het hele pand gecontroleerd.
 • Na de vondst van de hennepkwekerij heeft de verhuurster zelf de politie ingeschakeld, de
  huurovereenkomst laten ontbinden en de hennepkwekerij opgeruimd.

Controleren

Bovendien heeft de verhuurster gehandeld volgens de adviezen in de folder “Voorkom een hennepkwekerij in uw woning of bedrijfspand”, van de gemeente Helmond. In de folder wordt verhuurders geadviseerd om eens per kwartaal hun pand te controleren op de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij. Aan dit controle-advies heeft de verhuurster ruimschoots voldaan. De folder geeft tevens aan dat als er een hennepkwekerij wordt aangetroffen, of daartoe een vermoeden bestaat, direct contact moet worden opgenomen met de politie. Ook dat heeft de verhuurster gedaan. Wat kon er dan nog meer van haar worden verwacht?

Bijzondere omstandigheden

Anders dan de rechtbank is de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van mening dat de omstandigheden van verhuurster moeten worden aangemerkt als bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 4:84 van de Awb.

Onrechtmatige daad

De Afdeling stelt dat de gemeente zelf in een folder heeft aangegeven dat eens per kwartaal dient te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van hennepkwekerijen en verhuurster dat ook heeft gedaan. Daarbij heeft de verhuurster zelf de politie op de hoogte gesteld en vond de melding plaats in het stadium waarin nog geen oogst had plaatsgevonden. De burgemeester had in dit geval dus niet tot sluiting van het pand mogen overgaan. De gemeente Helmond kan mogelijk ook een schadevergoedingsclaim van de verhuurster tegemoet zien, op grond van onrechtmatige daad.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u advies over het huurrecht? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten