Misbruik van beslagrecht wordt steeds vaker aangenomen!

Als vaststaat dat voldoening van de vordering via een executie onmogelijk is, kan, als aan alle vereisten voor een rechtsgeldig beslag is voldaan, toch sprake zijn van misbruik van beslagrecht. Bij de voorlopige voorzieningenrechter kan de beslaglegende opheffing van het beslag vorderen. Recentelijk is er in opdracht voor de Raad van rechtspraak onderzoek gedaan naar de praktijk rondom het conservatoir beslag. Dit heeft tot aanbevelingen geleid op basis waarvan de beslag syllabus is aangepast. Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt dat een beslag dat als vexatoir/onrechtmatig kan worden beschouwd, het voortzetten van dat beslag altijd misbruik van bevoegdheid zal opleveren. In dat geval kan de voorzieningsrechter staking van de executie van een dergelijk onrechtmatig gelegd beslag kunnen bevelen.

Misbruik van beslagrecht bij executie van onroerend goed

Een schuldeiser maakt in beginsel misbruik van zijn bevoegdheid om tot verkoop van een onroerend goed over te gaan indien is te verwachten dat de opbrengst van het onroerend goed niet zal kunnen worden aangewend ter betaling van zijn vordering. Dit is slechts anders in het geval de schuldenaar andere verhaalsmogelijkheden heeft waarmee de vordering wel zou kunnen worden voldaan. Hier is bijvoorbeeld sprake van als debiteur afgezien van zijn huis zonder overwaarde, dure auto’s in zijn bezit heeft, waarmee de vordering na verkoop hiervan in zijn geheel kan worden voldaan.

Beslagleggingen voor een te hoog bedrag

Indien er geen enkele vordering wordt toegewezen is het evident dat dit tot misbruik van recht leidt. Indien de vordering voor een lager bedrag dan de begrote vordering wordt toegewezen, zal dit niet vaak kunnen leiden tot misbruik van beslagrecht. Als er beslag wordt gelegd, leidt dit vaak tot blokkering van grotere bedragen dan waarvoor verlof is verkregen. Door deze wijze zouden de meeste gelegde beslagen onrechtmatig geacht moeten worden. Dit zal niet snel worden aangenomen.

Misbruik van beslagrecht en vordering niet voortzetten

Er kan sprake zijn van misbruik van beslagrecht indien er na beslaglegging geen procedure wordt gevoerd dan wel deze ernstig wordt vertraagd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien een zaak op de parkeer rol blijft staan doordat de beslaglegger geen herstelexploot uitbrengt. De rechter kan dan de vordering tot opheffing van beslag toewijzen. Hier is ook sprake van indien een beslaglegger niet daadwerkelijk overgaat tot een schadestaatprocedure waardoor er een groot bedrag al zeer lange tijd geblokkeerd blijft staan. Dit levert misbruik van omstandigheden op conform artikel 3:13 BW. Het beslag mag derhalve worden opgeheven.

Vrijblijvend contact over misbruik van beslagrecht?

Heeft u vragen over misbruik van beslagrecht dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze ervaren beslagrechtadvocaten van RechtNet Advocaten op telefoonnummer 073 615 43 11 of uw vraag mailen naar info@rechtnet.nl.

 

 

mr. C.A.M.H. Vink