Ook ZZP ervaringsjaren tellen mee bij loondienst inschaling conform cao

Bij het aannemen van nieuwe werknemers vergeten bedrijven nog weleens om te kijken naar het arbeidsverleden van zzp’ers. Toch is het belangrijk dat werkgevers hier oog voor hebben. Doen zij dit niet, dan kan zo’n werknemer met terugwerkende kracht diverse vorderingen indienen voor zaken als achterstallig salaris, vakantietoeslag en afdracht van de pensioenpremies.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch deed hierover onlangs een uitspraak in een zaak tussen een pakketbezorger en diens nieuwe werkgever. De pakketbezorger werkte eerder zo’n acht jaar als zzp’er op basis van een overeenkomst van opdracht zo’n acht jaar als pakketbezorger voor PostNL. Eind 2015 stopt hij hiermee, omdat hij niet goed kan rondkomen en niet meer voldoet aan bepaalde voorwaarden. De man schrijft zijn koeriersbedrijf uit bij de Kamer van Koophandel en komt in de bijstand terecht. Ongeveer een half jaar later tekent hij een arbeidsovereenkomst bij een koeriersbedrijf om daarvoor te gaan werken.

Onafgebroken ervaringsjaren

De arbeidsovereenkomst valt onder de CAO voor Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. In de CAO staat onder andere dat werknemers ‘bij indiensttreding worden ingeschaald in de bij hun functie behorende loonschaal op de trede, die overeenkomt met het aantal onafgebroken ervaringsjaren in eenzelfde of soortgelijke functie. Dit geldt zowel in deze als in andere bedrijfstakken, direct voorafgaande aan de indiensttreding. Bij de vaststelling van het aantal ervaringsjaren blijven onderbrekingen van minder dan twee jaar bovendien buiten beschouwing.’

Op het moment dat de werknemer in dienst treedt bij het koeriersbedrijf, houdt het bedrijf geen rekening met diens eerdere opgedane acht ervaringsjaren als zzp’er. De man spreekt het bedrijf daarop aan en wil dat zij overgaat tot betaling van het volgens hem achterstallige loon, inclusief vakantiebijslag, op grond van het inschalen in de verkeerde lagere loonschaal. Verder eist hij een correctie van zijn verlofsaldo en compensatie van zijn pensioenopbouw.

Het koeriersbedrijf is niet van plan om aan de verzoeken van de man tegemoet te komen. Volgens het bedrijf kunnen de jaren dat de man als zzp’er werkzaam was buiten beschouwing worden gelaten. omdat deze jaren alleen zouden meetellen als zij direct voorafgaand aan de indiensttreding zijn opgedaan. Nu de werknemer er zes maanden tussenuit is geweest, staat de teller aan ervaringsjaren volgens het koeriersbedrijf weer op nul.

Bekijk hier onze incasso diensten

Ervaringsjaren belonen

De kantonrechter is van mening dat CAO-bepaling niet strikt grammaticaal mag worden uitgelegd en dat ervaringsjaren van de man wel dienen te worden beloond. De voorwaarde dat sprake moet zijn van een directe indiensttreding, doet volgens de rechter afbreuk aan wat partijen voor ogen hadden met de CAO. Volgens de kantonrechter tellen de ervaringsjaren van werknemer die hij heeft opgedaan als zzp’er dus wél mee en had de werknemer in een hogere trede moeten worden ingeschaald.

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch is het eens met de kantonrechter. Volgens het hof heeft de kantonrechter terecht geoordeeld dat de letterlijke interpretatie van ‘direct voorafgaande aan de indiensttreding‘ tot onaannemelijke rechtsgevolgen zou leiden. Letterlijke interpretatie van de tekst in de CAO zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de werknemer al zijn ervaringsjaren zou verliezen op het moment dat er slechts één dag zou liggen tussen het eindigen van de ene arbeidsovereenkomst (of overeenkomst van opdracht) en het aangaan van de volgende arbeidsovereenkomst. De ervaringsjaren als zzp’er moeten bij zijn
indiensttreding als werknemer bij het koeriersbedrijf daarom wél worden meegenomen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op