Gerechtshof mag te lange processtukken in civiele zaken weigeren

In april 2021 zijn in het Landelijk Procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven. nieuwe regels ingevoerd over de begrenzing van de lengte van processtukken. Een van de regels is dat processtukken in hoger beroep niet langer mogen zijn dan 25 pagina’s, behalve als de rechter hiervoor toestemming heeft gegeven. De Hoge Raad heeft onlangs in een uitspraak bekrachtigd dat deze limiet aan de lengte processtukken toelaatbaar is en dat te lange stukken mogen geweigerd worden door het gerechtshof.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Een aantal advocaten is het niet eens met deze regels en zij vorderden daarom in een kort geding dat de regels zouden worden ingetrokken. Maar volgens de Hoge Raad hebben de regels geen invloed op het recht op toegang tot de rechter of op het beginsel van hoor en wederhoor. Tegelijkertijd bieden de regels de gerechtshoven wel de mogelijkheid om deze te handhaven en processtukken die niet voldoen aan de eisen te weigeren.

Dossiers beheersbaar houden

Aanleiding om limieten te stellen aan de lengte van processtukken is om de omvang van de dossiers beheersbaar te houden. Volgens de Gerechtshoven zorgen langere processtukken ervoor dat de rechter meer tijd aan een zaak moet besteden om alle informatie door te nemen. Dit zorgt voor langere doorlooptijden.

Bekijk hier onze incasso diensten

Tijdige en zorgvuldige rechtspraak

Bovendien hebben lange processtukken mogelijk ook ongewenste gevolgen voor de procespartijen. Het principe van hoor en wederhoor kan bijvoorbeeld onder druk komen te staan als één van de partijen het zich financieel niet kan veroorloven om diens advocaat extra lang in te moeten zetten voor een reactie op een te lang processtuk. Kernachtige processtukken zijn daarom belangrijk om te komen tot tijdige, zorgvuldige rechtspraak voor alle betrokken partijen, zo vinden de gerechtshoven. In verreweg de meeste zaken is 25 pagina’s voldoende. Indien dit niet het geval is, dan kan toestemming worden gevraagd voor de indiening van een langer stuk. Hierbij zal worden afgewogen of dit noodzakelijk is voor een goed verloop van het proces en of de procedure hierdoor geen onredelijke vertraging oploopt.

Verstrekkende gevolgen

Weigering van een te lang processtuk kan verstrekkende gevolgen hebben voor de procespartij. Daarom moet deze partij voldoende gelegenheid krijgen om deze gevolgen te voorkomen. In het procesreglement is opgenomen dat een partij na een weigering van een te lang stuk, de gelegenheid krijgt om binnen twee weken een ingekort processtuk in te dienen. Verder staat in het reglement dat een weigering van een verzoek om een langer processtuk te mogen indienen, gemotiveerd moeten worden en in cassatie kan worden getoetst.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op