Verdachten die zich op vrije voeten bevinden kunnen een gratis gesprek met een advocaat krijgen. Dit noemen we een standaard consult. De verdachten kunnen dit consult voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie krijgen wegens de oplegging van een strafbeschikking (eerste en tweede lid van artikel 257c van het Wetboek van Strafvordering). Er vindt geen draagkrachttoets plaats en er wordt geen eigen bijdrage opgelegd. Vanaf 1 april 2021 wijst het Openbaar Ministerie (OM) in alle uitnodigingen voor een verhoor als hiervoor bedoeld, de verdachte op die mogelijkheid. Als een verdachte in aanmerking komt voor het standaard consult staat dit dus altijd in de brief vermeld die hij of zij ontvangt van het OM.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Speciaal telefoonnummer bij Centrale Piketafdeling

Om ervoor te zorgen dat een verdachte toegang kan krijgen tot een bij de Raad voor Rechtsbijstand (Raad) ingeschreven strafrechtadvocaat, heeft de Centrale Piketafdeling van de Raad met ingang van 1 april 2021 hiervoor een speciaal telefoonnummer opengesteld. Het OM vermeldt dit nummer in de uitnodiging voor de hoorzitting.

Bellers naar dit nummer krijgen na doorgifte van het parketnummer op basis van de postcode waarbinnen deze zaak zich afspeelt een naam door van de op die dag in die regio dienst hebbende piketadvocaat. Vanwege privacywetgeving geven wij alleen de naam van de advocaat en het telefoonnummer van zijn kantoor (zoals die ook op internet bekend is) door. Het is de verantwoordelijkheid van de verdachte zelf om contact op te nemen met de doorgegeven advocaat. Om deze reden informeren wij de betreffende advocaat niet.

Verdachten die al een advocaat hebben

De verdachte kan ook zelf, zonder tussenkomst van de Raad, een advocaat raadplegen.  De (jeugd)strafrechtadvocaat moet dan wel bij de Raad ingeschreven zijn.

Het consultatiegesprek

Het standaard consult moet ergens tussen het bekend zijn van de advocaat en de dag van de hoorzitting plaatsvinden. Voor het voeren van het gesprek is geen specifieke vorm vereist. Afhankelijk van de situatie kan dat gesprek telefonisch, via een beeldverbinding of face-to-face plaatsvinden.

Verlenen van rechtsbijstand bij verhoor

Voor het verlenen van rechtsbijstand bij het verhoor waar het OM voornemens is een strafbeschikking op te leggen (artikel 257c Sv) is niets gewijzigd. Hiervoor blijft het aanvragen van een toevoeging van toepassing en geldt de inkomenstoets met vaststelling eigen bijdrage.

Bekijk hier onze incasso diensten

Het declaratieproces

Voor het standaard consult verstrekt de Raad een forfaitaire vergoeding van 1 punt. Deze vergoeding declareert u via een apart formulier, tot het moment dat dit proces is geautomatiseerd.

U hoeft geen bewijsstukken met het declaratieformulier mee te sturen. Wel is het van belang dat u voorafgaand aan het consultatiegesprek er zelf voor zorgt dat u de voor de declaratie benodigde informatie vooraf van de verdachte heeft gekregen.

Al ontvangen strafbeschikking van CJT IB

Wellicht heeft u al vernomen dat de (demissionair) minister voor Rechtsbescherming dit standaard consult ook wil laten ingaan voor verdachten op vrije voeten die direct de strafbeschikking via het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) hebben ontvangen, zonder vooraf door het OM te zijn gehoord. Het standaard consult geldt in dit geval alleen voor verdachten die van een misdrijf worden verdacht en niet van een overtreding. Dit heeft te maken met de relatief eenvoudige aard van de strafbare feiten en de lichte straffen die daarbij worden opgelegd. Van dit voornemen is nog geen concrete invoeringsdatum bekend. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u via onze website en nieuwsbrief over de ontwikkelingen en de dan te volgen processen.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten op nummer 073 – 615 43 11  dan wel per mail naar info@rechtnet.nl.

Vragen? Neem contact met ons op

Bij koopovereenkomsten voor woningen wordt door makelaars vaak gewerkt met een boeteclausule. Hierin is opgenomen dat aan de betrokken partijen een boete van maximaal 10 procent van de koopsom kan worden opgelegd als één van hen zijn verplichtingen niet nakomt. Bij een woning met een verkoopprijs van 300.000 euro gaat het dan om een boete van 30.000 euro. Een rechter is echter bevoegd om in sommige gevallen de hoogte van zo’n boete aan te passen.

In de wet is opgenomen dat een rechter de boete pas mag aanpassen als oplegging van de volledige boete buitensporig en onaanvaardbaar is. De rechter wordt geacht om in deze procedures terughoudend te werk gaan en mag een boete niet te snel matigen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Werkelijke schade

Wanneer is matiging dan wel toegestaan? Dit hangt onder meer af van de werkelijke schade die partijen hebben geleden door het niet doorgaan van de verkoop en de hoogte van de boete. Maar ook van de aard van de gesloten overeenkomst en de omstandigheden waaronder het boetebeding in werking is getreden.

Goed onderbouwd

Belangrijk is in ieder geval dat een beroep op matiging goed onderbouwd wordt. Alleen een betoog dat de boete niet in verhouding staat met de aard van de tekortkoming of de hoogte van de door de eiser geleden schade is meestal niet voldoende om een rechter te overtuigen om de boete te matigen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Relevante omstandigheid

Wat zijn dan wel relevante omstandigheden voor de rechtbank? Een relevante omstandigheid kan zijn dat de partij die de boete eist, de woning ondertussen al voor een hoger bedrag heeft kunnen verkopen. In enkele recente rechtszaken zorgde dit ervoor dat de rechter tot de conclusie kwam dat de schade van de eisers niet in verhouding stond tot de gevorderde boete. Voor gedaagde partijen kan het dus zinvol zijn om uit te zoeken of de woning inmiddels al is verkocht en (indien dat het geval is) voor welke prijs.

Financiële situatie gedaagde

Een andere relevante omstandigheid kan de financiële situatie van de gedaagde zijn. Van een kale kip valt immers weinig te plukken. In een zaak die diende voor het gerechtshof had de gedaagde een bijstandsuitkering. Daarbij ging het in deze zaak om de verkoop van een woning tussen consumenten, waarvoor in de meeste gevallen een hypotheek wordt afgesloten. Het is niet erg waarschijnlijk dat een bank een lening verstrekt aan iemand, die daar daarmee vervolgens een boete gaat aflossen.

Juridische procedure

Indien een rechtbank of gerechtshof besluit tot matiging van een boete, dan kan dit leiden tot een flinke vermindering van het boetebedrag. In een recente zaak bedroeg de matiging zelfs 90 procent van het oorspronkelijke bedrag, zonder dat hier een duidelijke motivering voor werd gegeven. Een juridische procedure om een beroep te doen op matiging van de boete bij een koopovereenkomst met boeteclausule kan dus zeker lonend zijn.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten op nummer 073 – 615 43 11  dan wel per mail naar info@rechtnet.nl.

Vragen? Neem contact met ons op

Indien een hypotheekverstrekker een pand bij executie verkoopt en er hierna toch nog een restschuld overblijft, dan heeft de hypotheekverstrekker vijf jaar de tijd om deze restvordering geïnd te krijgen van de schuldenaar. Na die periode is de restvordering verjaard. Tijdige stuiting van de verjaringstermijn is daarom noodzakelijk om te voorkomen dat de vordering niet meer kan worden geïncasseerd.

Welke verjaringstermijn geldt voor een restvordering van een vastgoedfinanciering, nadat het hypotheekrecht op het vastgoed door middel van een rechtsvordering is overgenomen? Is dat de termijn van de hypotheek, of is dat de termijn van vijf jaar zoals die geldt voor een gewone vordering? De rechter deed hierover onlangs uitspraak in een zaak.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Hypotheekrecht als onderpand

In deze zaak heeft een bank een hypothecaire lening verstrekt voor de aankoop van een pand, waarbij zij als onderpand een hypotheekrecht op het pand krijgt. Na enkele jaren raakt de leningnemer in financiële problemen en kan hij zijn financiële verplichtingen aan de bank niet langer nakomen.

Executoriale verkoop

De bank houdt een veiling waarbij het pand executoriaal wordt verkocht voor 160.000 euro. Dan nog blijft er een restschuld van ruim 300.000 euro open staan. De bank vraagt de leningnemer om deze restvordering te betalen, maar dat gebeurt niet. Wel wordt vijf jaar lang periodiek geld geïnd bij de leningnemer door loonbeslag te leggen en via beslag bij de Belastingdienst. Tot op een bepaald moment de leningnemer een bericht stuurt naar de bank dat de restvordering is verjaard en dat het derdenbeslag moet worden gestopt. Er staat dan nog een bedrag van ruim 279.000 euro open.

Bekijk hier onze incasso diensten

Restvordering is verjaard

De bank is het hier niet mee eens en vindt dat er geen sprake is van verjaring van de restvordering. Daarom wordt de kwestie voorgelegd aan de rechtbank. Bij de rechter krijgt de bank echter geen gelijk. Een door hypotheek gedekte vordering verjaart de eerste twintig jaar niet. Maar dit geldt niet voor een geldlening zonder hypothecaire dekking. Die heeft in beginsel een verjaringstermijn van vijf jaar, gerekend vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is. De rechtbank beslist daarom dat de restvordering is verjaard. De bank moet de executoriale derdenbeslagen opheffen.  

Tijdig stuiten

De uitspraak in deze zaak is belangrijk voor vastgoedbedrijven die te maken krijgen met situaties waarbij panden ‘onder water’ staan en de eigenaren hun financiële verplichtingen niet meer kunnen nakomen. De verjaringstermijn voor deze restvordering bedraagt slechts vijf jaar. Deze termijn moet tijdig worden gestuit om te voorkomen dat de vordering niet meer kan worden geïncasseerd. 

Ondubbelzinnige sommatie 

Er zijn meerdere manieren om een verjaringstermijn voor een restvordering te stuiten. Dit kan onder andere door het versturen van een ondubbelzinnige sommatie bij aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. Verder is stuiting mogelijk door het instellen van een rechtsvordering of het vragen van bindend advies. Na stuiting begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten op nummer 073 – 615 43 11  dan wel per mail naar info@rechtnet.nl.

Vragen? Neem contact met ons op

Sinds 2010 zijn NVM-makelaars verplicht om in de verkoopinformatie bij een woning de netto-woonoppervlakte (gebruiksoppervlakte) te vermelden op basis van de ‘Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580’. Of ze moeten uitdrukkelijk vermelden dat een andere meetmethode is gebruikt. Indien de netto-woonoppervlakte afwijkt van wat in de verkoopinformatie wordt gecommuniceerd, dan kan de NVM-makelaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld door de kopers.

In de praktijk blijkt dat veel makelaars de NEN-norm niet of niet goed hanteren. Zij rekenen bijvoorbeeld buitenruimte of ruimtes die lager zijn mee als woonoppervlakte. Of zij rekenen de ruimte onder de trap mee. De koper kan op die manier bedrogen uitkomen en meer vierkante meters denken te kopen dan in werkelijkheid het geval is. Hierover heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de makelaar zich niet zo eenvoudig kan onttrekken aan aansprakelijkheid.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Onrechtmatig gehandeld

Wat speelde er in deze zaak? Een medewerker van de makelaar meet in 2010 een woning in Amsterdam op  en komt daarbij uit op een bruto vloeroppervlakte van 77 m2. In de verkoopbrochure van de woning wordt vermeld: benedenhuis van 80 m2 met zonnige tuin. In de brochure is de tekst opgenomen dat aan de informatie geen rechten kunnen worden ontleend.  Een stel betaalt in 2010 uiteindelijk 415.000 euro voor de woning. In 2014 willen zij de woning weer verkopen. Dan komt bij het inmeten naar voren dat het gebruiksoppervlak van de woning maar 71,11 m2 bedraagt. De woning wordt uiteindelijk verkocht voor 374.000 euro. De verkopers stappen naar de rechter en eisen van de NVM-makelaar een vergoeding van ruim 50.000 euro, omdat deze volgens hen onrechtmatig heeft gehandeld jegens hen door in 2010 de woning aan te bieden onder vermelding van een onjuiste gebruiksoppervlakte en dat zij als gevolg hiervan schade hebben geleden.

Bescherming van de belangen

De rechtbank wijst deze eis in eerste instantie af, maar in hoger beroep veroordeelt het hof de NVM-makelaar wel tot betaling van een schadevergoeding van 10.000 euro. De NVM-makelaar gaat daarop in cassatie bij de Hoge Raad, maar wordt ook hier in het ongelijk gesteld. De Hoge Raad vindt eveneens de meetinstructie strekt tot bescherming van de belangen van aspirant-kopers en dat zij ervan uit mogen gaan dat de vermelde oppervlakte is gemeten met inachtneming van de meetinstructie en dus overeenkomt met het netto woonoppervlak van de woning.

Bekijk hier onze incasso diensten

Vertrouwen van de koper

De enkele vermelding in de verkoopbrochure dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend is volgens de Hoge Raad in dit verband onvoldoende. ‘Een dergelijke standaard mededeling is op zichzelf niet specifiek genoeg om afbreuk te kunnen doen aan het vertrouwen dat de aspirant-koper, die geïnteresseerd is in een woning die wordt aangeboden door een NVM-makelaar, aan het verplichte karakter van die meetinstructie mag ontlenen’, aldus de Hoge Raad.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op

Goed nieuws voor mensen met schulden. Met ingang van 1 januari 2021 treedt de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking, waardoor de berekening van de beslagvrije voet meer betrouwbaar wordt.

Mensen met schulden, die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen, hebben recht om maandelijks een minimaal bedrag over te houden om in de kosten van hun dagelijks leven te kunnen voorzien. Dus om de vaste lasten en boodschappen van te betalen. Dit bedrag wordt ook wel de beslagvrije voet genoemd. De hoogte van de beslagvrije voet krijgen de mensen meestal per brief door van de beslaglegger.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Proces van beslaglegging

De nieuwe wet die per 1 januari ingaat, maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. Het proces van beslaglegging is zodanig ingericht dat schuldeisers beter op de hoogte zijn van elkaars beslagen. Volgens het Rijk mag het niet zo zijn dat mensen met schulden nog dieper in de problemen komen doordat zij maandelijks meer moeten terugbetalen dan zij kunnen. Zeker met het oog op de gevolgen van de Coronacrisis vindt het Rijk het belangrijk dat wordt voorkomen dat mensen verder in de knel komen door een verkeerd berekening van de belastingvrije voet.

Leefsituatie

De gegevens voor het vaststellen van de beslagvrije voet worden met de invoering van de nieuwe wet voortaan uit bestaande registraties gehaald. De beslagvrije voet kan in de meeste gevallen worden vastgesteld aan de hand van de leefsituatie, het inkomen van de persoon in kwestie en dat van diens eventuele partner.

Bekijk hier onze incasso diensten

Meerdere loonbeslagen

Tegelijk met de invoering van de Wet vereenvoudiging belastingvrije voet wordt ook de website www.uwbeslagvrijevoet.nl gelanceerd. Via deze website kunnen schuldenaren en hun hulpverleners snel en makkelijk informatie vinden en hun beslagvrije voet controleren. Bovendien krijgen burgers voortaan één centraal aanspreekpunt, de coördinerend deurwaarder, indien zij te maken hebben met meerdere loonbeslagen.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet; uw advocaat in Den Bosch via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op

Onder de noemer van Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak (MER) wordt op dit moment door de Raad voor de rechtspraak gewerkt aan een aantal innovaties binnen de Rechtspraak. Zo gaan in de toekomst waarschijnlijk meer online zittingen worden gehouden en komen er mogelijk meer mogelijkheden om rechtzaken via een livestream te gaan volgen. RechtNet Advocaten licht er een aantal ontwikkelingen uit.

Eén van de innovaties die in het oog springt, is dat wordt gestreefd naar een andere aanpak van rechtszaken over schulden en multiproblematiek, complexe echtscheidingen, toezicht op bewindvoerders en strafrechtelijke procedures. Rechters doen in de toekomst mogelijk niet alleen uitspraak in een zaak, maar proberen waar dat kan ook écht een oplossing te vinden voor het probleem dat partijen tegenover elkaar zet.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Keuzemenu

Een ander experiment is de mogelijkheid om een zitting achterwege te laten zonder toestemming van de partijen. Dit omdat in bepaalde zaken een zitting niet gemist zal worden. Verder wordt gedacht aan het invoeren van een soort keuzemenu waarbij partijen kunnen aangeven of zij snel een oordeel willen hebben. Indien dit het geval is, hoeft mogelijk geen zitting plaats te vinden en kan worden volstaan met een korte(re) motivering. Twee andere ideeën zijn het geven van verkorte uitspraken en meer wettelijke mogelijkheden om digitaal te communiceren.

Online zittingen

Tijdens de Coronacrisis heeft de Rechtspraak er alles aan gedaan om zoveel mogelijk zaken te laten doorgaan. De voorzieningen voor online zittingen (telefonische beeldverbindingen) zijn versneld uitgebreid. Op die manier konden allerlei soorten zaken toch worden behandeld zonder gezondheidsrisico’s voor de procesdeelnemers. Online zittingen zijn niet geschikt voor iedere zaak, maar in de afgelopen maanden is wel duidelijk geworden dat online rechtspraak kan bijdragen aan een maatschappelijk effectieve rechtspraak. Bovendien heeft het een gunstig effect op toegankelijkheid en laagdrempeligheid, bijvoorbeeld als het gaat om reistijd, de inspanning die nodig is voor beveiligde transporten of de impact van een zitting op jonge kinderen. De Rechtspraak onderzoekt daarom op hoe online zittingen ook in de toekomst aanvullend van meerwaarde kunnen zijn, naast de zittingen waarbij fysieke aanwezigheid in de rechtszaal noodzakelijk is.

Bekijk hier onze incasso diensten

Livestreamen van rechtszaken

In de Coronacrisis is het ook niet voor iedere belangstellende mogelijk om een zitting te volgen in de rechtszaal, terwijl bijna alle rechtszaken openbaar zijn. De afgelopen maanden is daarom een proef gehouden met het livestreamen van rechtszaken waar grote maatschappelijke impact/belangstelling voor is. Inmiddels zijn tientallen zittingen live online uitgezonden, soms voor een publiek van tienduizenden belangstellenden. Vanwege de positieve ervaringen gaat de Rechtspraak daarom de komende periode structureel verder met het livestreamen van rechtszaken.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op