Informeer medewerkers tijdig over hun vakantiedagen

Werkgevers hebben een vergaande zorg- en informatieverplichting tegenover hun werknemers over hun vakantiedagen. Zij moeten hiervoor niet alleen een administratie bijhouden, maar moeten medewerkers ook aanmanen om vakantiedagen op te nemen. Doen zij dit niet, dan kan hen later worden verweten dat zij hun zorg- en informatieverplichting jegens hun medewerkers niet goed hebben uitgevoerd.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Het Gerechtshof Den Haag gaf in een uitspraak onlangs antwoord op de vraag wanneer wettelijke vakantiedagen vervallen dan wel verjaren.

Conflict over genoten vakantiedagen

In deze zaak gaat het om een werknemer die al sinds 2005 in dienst is van een advocatenkantoor. In die jaren heeft de werknemer 265,5 vakantiedagen opgebouwd, maar niet opgenomen. In 2018 ontstaat een conflict tussen werkgever en werknemer over het aantal genoten vakantiedagen. Dit escaleert zodanig dat de werkgever naar de kantonrechter stapt en verzoekt om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer vordert daarbij uitbetaling van alle opgebouwde, maar niet-genoten vakantiedagen. De kantonrechter gaat daar voor een deel in mee en veroordeelt de werkgever tot betaling van 22 vakantiedagen.

Werknemer vordert uitbetaling

Daarop gaat de werknemer in hoger beroep en vordert uitbetaling van de overige vakantiedagen. De werkgever stelt zich op het standpunt dat deze vakantiedagen zijn vervallen dan wel verjaard en de werknemer dus geen aanspraak kan maken op een vergoeding terzake van deze vakantiedagen. Op grond van artikel 7:640a BW vervalt de aanspraak op de wettelijke vakantiedagen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin zij zijn opgebouwd, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Daarnaast bepaalt artikel 7:642 BW dat onverminderd artikel 7:640a BW een rechtsvordering tot toekenning van vakantie verjaart door verloop van vijf jaren na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn opgebouwd.

Bekijk hier onze incasso diensten

Europese wet- en regelgeving

Maar op grond van Europese wet- en regelgeving heeft de werkgever een vergaande zorg- en daarmee samenhangende informatieverplichting jegens zijn werknemer opdat de werknemer gebruikmaakt van zijn of haar recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon. Zo moeten werkgevers volgens de Europese wetgeving hun werknemers tijdig en op transparante wijze informeren over hun openstaande vakantiedagen en wijzen op de gevolgen van het niet-opnemen hiervan, dat aanspraak op deze dagen na verloop van tijd komt te vervallen.  Indien medewerkers hiervan niet volledig op de hoogte zijn en hun vakantiedagen niet opnemen, dan heeft de werkgever zijn zorg- en informatieverplichting jegens de betreffende werknemer volgens het Europees recht veronachtzaamd.

Onvoldoende gestimuleerd

In deze zaak heeft de werkgever haar medewerker volgens het Gerechtshof onvoldoende gestimuleerd vakantie op te nemen en onvoldoende gewezen op de gevolgen van het niet-opnemen van vakantie. De werkgever stelt in haar verweer dat de medewerker zich wel degelijk bewust was van de gevolgen van niet-opnemen van vakantie. De medewerker was nota bene zelf advocaat. Maar het Gerechtshof gaat hier niet in mee en wijst de vordering van de werknemer toe. De werkgever moet daarom de niet genoten vakantiedagen en ook de bovenwettelijk opgebouwde vakantiedagen alsnog uitbetalen.

Tips voor werkgevers

Tot slot een aantal tips voor werkgevers:

– Informeer werknemers aan het begin van het kalenderjaar duidelijk over het aantal vakantiedagen;
– Wijs werknemers erop dat de vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin die dagen zijn opgebouwd.
– Bied werknemers concreet, proactief en tijdig de gelegenheid om vakantie op te nemen.
– Zet werknemers er zo nodig toe aan om hun opgebouwde verlof op te nemen.


Meer weten over dit onderwerp? N
eem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op