Ook schadevergoeding voor gemiste zwarte inkomsten

Een aansprakelijkheidsverzekeraar die weigert om ook zwarte inkomsten van het slachtoffer te vergoeden, is door de Hoge Raad in het ongelijk gesteld. Het slachtoffer heeft door de opgelopen schade niet meer hetzelfde verdienvermogen als voor het ongeval. Daarom kan de schade volgens de Hoge Raad niet worden beschouwd als schade aan een niet-rechtmatig belang. Dat het slachtoffer zelf een norm heeft geschonden jegens de belastingdienst door zwarte inkomsten te genereren en hierover geen belasting af te dragen, staat hier volgens de Hoge Raad los van.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

In deze zaak draait alles om een man met een eigen onderneming op het gebied van elektronica. Hij koopt en verkoopt elektronische producten en installeert deze ook. Dit doet hij grotendeels in het zwart. Als de man internetkabels aan het installeren is op een school, gaat het mis. Hij valt tijdens de werkzaamheden van een ladder en loopt enkelletsel op. In het kader van de schadeafwikkeling is een rapport opgesteld over de bedrijfsresultaten van de ondernemer. Het slachtoffer stelt dat hij naast de in dat rapport opgenomen inkomsten, ook inkomsten heeft gehad die niet in de administratie zijn verwerkt en waarover hij geen belasting heeft betaald.

Verlies van verdienvermogen

De aansprakelijkheidsverzekeraar van de school erkent aansprakelijkheid, maar weigert te voldoen aan het verzoek van het slachtoffer om ook diens zwarte inkomsten te vergoeden.

De verzekeraar verzoekt daarom bij de rechtbank dat zwarte inkomsten niet mogen worden meegenomen in de omvang van de schade van het slachtoffer, maar die wijst dit verzoek af, In hoger beroep vraagt de verzekeraar om zwart werk buiten beschouwing te laten bij het begroten van de omvang van het verlies van verdienvermogen van het slachtoffer.

Verder vordert de verzekeraar subsidiair dat de gederfde inkomsten uit zwart werk uitsluitend mogen worden betrokken bij de schade door het verlies van verdienvermogen indien het slachtoffer kan bewijzen dat hij deze inkomsten ook zou hebben genoten en zou blijven genieten als over die inkomsten ook belastingen en premies zouden worden betaald.

Bekijk hier onze incasso diensten

Niet-rechtmatig belang

Algemeen aanvaard is dat schade aan een niet-rechtmatig belang niet voor vergoeding in aanmerking komt. Bij schade aan een niet-rechtmatig belang moet worden gedacht aan het mislopen van inkomsten uit een verboden beroep of bedrijf, zoals drugshandel, handel in kinderporno of handel in gestolen zaken (heling). Het gaat hierbij om werkzaamheden die als zodanig verboden zijn – ze zijn in strijd met de wet – en daarmee om belangen die geen bescherming verdienen. Om die reden wordt gesproken van schade aan een niet-rechtmatig belang. Over de rechtsgrond waarop dergelijke schade niet voor vergoeding in aanmerking komt, bestaat geen eenduidigheid.

Dit is anders in geval van gederfde inkomsten uit zwart verrichte werkzaamheden die overigens legaal zijn. De werkzaamheden zijn op zichzelf toegestaan, maar ze worden fiscaal niet verantwoord en dat is verboden. Degene die schade lijdt doordat hij wegens letsel niet meer in staat is deze werkzaamheden te verrichten, wordt getroffen in een rechtens te beschermen belang, te weten het vermogen om met arbeid inkomsten te verwerven. Of de benadeelde in het verleden over die werkzaamheden belasting en premie heeft afgedragen, is daarbij op zichzelf niet relevant. Dit is wel een omstandigheid die in aanmerking moet worden genomen bij de begroting van de schade.

Arbeidsvermogen

De Hoge Raad vindt dat indien het gaat om werkzaamheden, die aan te merken zijn als rechtmatig, rekening moet worden gehouden met inkomsten uit zwart werk van het slachtoffer in de periode vóór het ongeval. Omdat het slachtoffer vóór het ongeval dergelijke inkomsten had, wijst alles erop dat hij door arbeid inkomen kan genereren. Dit zegt iets over zijn bestaande arbeidsvermogen ten tijde van het ongeval.

Voorts oordeelt de Hoge Raad dat indien het slachtoffer zwarte inkomsten had vóór het ongeval, er dient te worden beoordeeld of en in welke omvang het slachtoffer in de hypothetische situatie deze werkzaamheden zou hebben verricht en welk netto-inkomen het slachtoffer zou hebben ontvangen.

Het oordeel van de Hoge Raad komt er dus op neer dat gederfde inkomsten uit zwart werk in beginsel voor vergoeding in aanmerking komen. De Hoge Raad heeft, net als het hof, de vorderingen van de aansprakelijkheidsverzekeraar dan ook afgewezen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op