Overmachtsclausule belangrijk voor ondernemers in Coronacrisis

De Coronacrisis raakt steeds meer Nederlandse ondernemers. Veel bedrijven zijn eerder contractuele verplichtingen aangegaan, die zij door de gevolgen van Corona niet meer kunnen nakomen. Toch kunnen bedrijven die er door de Coronacrisis financieel slecht voorstaan zich vaak niet beroepen op overmacht. Tenzij dit contractueel is vastgelegd.

In de afgelopen maanden heeft een aantal Nederlandse rechters zich gebogen over een beroep op overmacht in het licht van het Coronavirus. In veel gevallen is daaruit naar voren gekomen dat een financieel verslechterde situatie van een bedrijf geen beroep op overmacht rechtvaardigt. Kort samengevat: er is géén sprake van overmacht indien door een later ingetreden verandering van omstandigheden het aanvankelijk bestaande evenwicht tussen de wederzijdse prestaties wordt verbroken. Het is dus niet eenvoudig voor rechters om te oordelen of het coronavirus een beroep op overmacht rechtvaardigt. Dit hangt per geval af van de specifieke omstandigheden.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Overmachtsclausule

Ondernemers kunnen ook zelf maatregelen treffen om de financiële gevolgen van Corona voor hun bedrijf te beperken door een goede overmachtsclausule op te nemen in hun overeenkomsten en algemene voorwaarden. In veel overeenkomsten en algemene voorwaarden is zo’n clausule opgenomen, maar de praktijk leert echter dat voor de inhoud van overmachtsclausules vaak (te) weinig aandacht is. Vaak wordt volstaan met een standaard overmachtsclausule, zonder dat de daarin benoemde overmachtsituaties zijn afgestemd op de behoeften van de contracterende partijen. Is in een overeenkomst of in de algemene voorwaarden geen regeling over overmacht opgenomen, dan zijn partijen op de wettelijke regelingen aangewezen. Dat is jammer, want met een overmachtsclausule in een overeenkomst kunnen partijen de omstandigheden die overmacht opleveren uitbreiden of beperken. Ook kan in zo’n clausule worden opgenomen wat de gevolgen van een overmachtsituatie zijn en hoe partijen moeten omgaan met een dreigende overmachtsituatie.

Bekijk hier onze incasso diensten

Overeenkomsten inventariseren

Het Coronavirus lijkt onze samenleving nog wel een tijdje in zijn greep te houden, dus wat nu? Voor bedrijven die veel hinder ondervinden van het Coronavirus is het aan te raden om hun huidige overeenkomsten te inventariseren. Belangrijk is om na te gaan of in de huidige overeenkomsten of algemene voorwaarden een regeling over overmacht opgenomen is en zo ja, hoe is deze regeling vormgegeven? 

Algemene voorwaarden afstemmen op organisatie

Verder is het aan te raden om in toekomstige overeenkomsten of algemene voorwaarden een passende clausule op te nemen over overmacht, die is afgestemd op de betreffende organisatie. Van belang is dat daarin duidelijk is vastgelegd welke omstandigheden zijn te kwalificeren als overmacht én welke gevolgen een overmachtsituatie heeft voor de verplichtingen van beide partijen of zelfs voor het voortbestaan van de overeenkomst. 

Meer weten over de niet-nakoming van contractuele verplichtingen of over overmacht? Of heb je behoefte aan juridische hulp van een specialist of een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Vragen? Neem contact met ons op