Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Faillissement na turboliquidatie, kan dat?

faillissement na turboliquidatie

Faillissement na turboliquidatie kan in sommige gevallen!

Als aandeelhouders van een vennootschap besluiten om deze bij de Kamer van Koophandel te laten ontbinden, noemt men dit turboliquidatie. Veelal wordt dit besluit genomen als er weinig of geen baten meer in de vennootschap zitten. De situatie is dusdanig uitzichtloos dat verder ondernemen niet veel zin meer heeft. Eventuele openstaande schulden dienen daarbij vereffend te worden. Indien er alleen maar schulden overblijven, moet wettelijk gezien door de aandeelhouders een faillissement worden aangevraagd. Een turboliquidatie is dus alleen mogelijk als er geen vereffening van baten en schulden hoeft plaats te vinden. Anders is een faillissement na turboliquidatie alsnog mogelijk.

Hoger beroep na faillissement na turboliquidatie

Dit werd onlangs bekrachtigd door een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in een vonnis van een zaak tussen de bedrijven Polydist en Agro Air Concepts. In hoger beroep stelde het hof dat de turboliquidatie van Agro geen beletsel vormt voor het alsnog uitspreken van het faillissement van dit bedrijf.

Ingebrekestelling

Polydist vroeg het faillissement van Agro Air Concepts aan. Dit omdat het bedrijf nog een vordering van verkochte en geleverde goederen op Agro heeft. Die vordering is, ondanks herhaalde aanmaningen en ingebrekestelling, nog altijd niet (geheel) betaald. In eerste instantie wees de rechtbank dit verzoek af. Zij achtte onvoldoende bewezen dat Agro niet meer in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Polydist gaat tegen deze uitspraak in beroep. Zij toont aan dat er meerdere partijen zijn die nog vorderingen hebben lopen op Agro. Ook de betalingsregeling die het bedrijf zelf met Agro is aangegaan om de openstaande vordering te innen, wordt niet nagekomen.

Ontbinding

Op de dag dat de zitting van het hoger beroep tussen de twee bedrijven plaatsvindt, stuurt Agro een fax. Daarin wordt aangegeven dat het bedrijf is uitgeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en dus feitelijk niet meer bestaat. Het gaat hier om een turboliquidatie, waarbij is geregistreerd dat er op het moment van ontbinding geen baten meer aanwezig zijn. Agro stelt dat behandeling van het hoger beroep door het gerechtshof hierdoor niet meer kan plaatsvinden.

Faillissement

Dat standpunt is volgens Polydist onjuist. Ook na ontbinding door middel van een turboliquidatie van een vennootschap, kan een rechtspersoon in staat van faillissement worden gesteld. Bovendien is er volgens Polydist geen sprake geweest van vereffening van de schulden. Het bedrijf stelt dat het besluit tot ontbinding van Agro bij de Kamer van Koophandel met geen ander doel is genomen dan te ontkomen aan het faillissement. De uitschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft bovendien pas plaatsgevonden nadat het faillissement van Agro door Polydist al is aangevraagd.

Alsnog failliet

Het hof gaat mee in de redenering van Polydist dat Agro ook na haar turboliquidatie in staat van faillissement kan worden verklaard. Er is voldoende vast komen te staan dat er sprake is van een aanzienlijke schuldenlast en dat geen vereffening van de schulden heeft plaatsgevonden. De turboliquidatie van Agro vormt in dit geval daarom geen beletsel voor het alsnog uitspreken van het faillissement van het bedrijf.

Vrijblijvend advies over faillissement na turboliquidatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.

 

Publiceer je jaarrekening tijdig!

Incassobureau Publiceer je jaarrekening tijdig

Publiceer je jaarrekening tijdig!

Artikel 2:394 lid 3 sub j onder lid 1 Burgerlijk Wetboek (=Bw) bepaalt dat een bestuurder van een vennootschap uiterlijk 13 maanden na het gesloten boekjaar de jaarrekening openbaar dient te maken. Dit openbaar maken geschied door deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Het niet tijdig publiceren leidt in een faillissementssituatie tot bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 Bw. Publiceer je jaarrekening tijdig om dit te voorkomen!

Bel voor vrijblijvend advies met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11

Waarvoor ben je aansprakelijk?

Publiceer je jaarrekening niet tijdig dan ben je in beginsel aansprakelijk voor het gehele tekort in de faillissementsboedel. Hier kan ik niet een echt verklaarbare en doordachte rechtvaardigingsgrond voor noemen. Er zijn redelijk wat mensen die kritiek hebben op deze regelggeving. Het ziet er echter niet naar uit dat deze regelgeving op korte termijn zal worden aangepast. Zo is de minister van Veiligheid en Justitie bezig om artikel 2:248 Bw te laten vervangen door een nieuw artikel 106a Faillissementswet met soortgelijke werking die echter nog ruimer is ingericht.

Wanneer is er sprake van een onbelangrijk verzuim?

Indien je kunt aantonen dat het het gaat om een onbelangrijk verzuim dat je je jaarrekening niet tijdig hebt gedeponeerd, ben je als bestuurder niet aansprakelijk voor het gehele boedeltekort. Wanneer is hier sprake van? Volgens de Hoge Raad dient er bij het beoordelen of er sprake is van een onbelangrijk verzuim te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. Meer in het bijzonder de redenen die hebben geleid tot de termijnoverschrijding. Het stellen en bewijzen dient door de bestuurder te geschieden. Het betreft hier een zware bewijslast.

Ontsnappingsmogelijkheid

De Hoge Raad heeft op 1 november 2013 nog een arrest gewezen waarbij een bestuurder werd aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid terwijl hij slechts drie weken als bestuurder werkzaam is geweest. Het ging hier om een holdingmaatschappij en twee dochterbedrijven waarbij de jaarrekeningen niet tijdig waren gedeponeerd. Zijn rol met betrekking tot het tijdig deponeren was derhalve te verwaarlozen. Volgens de Hoge Raad is het hierbij de vraag of het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Niet dient te worden gekeken naar de individuele invulling van zijn taak. Dus komt de Hoge Raad toch tot bestuurdersaansprakelijkheid! De bestuurder had wel een beroep kunnen doen op 2:248 lid BW door aan te tonen dat ter zake van de late publicatie hem geen verwijt kan worden gemaakt.

Vragen over publiceer je jaarrekening tijdig?

Heb je u vragen over het tijdig deponeren van een jaarrekening danwel ben je als bestuurder aansprakelijk gesteld en wil je hiertegen gedegen verweer voeren, stel dan gerust uw vraag aan één van onze ervaren advocaten. Dit is geheel vrijblijvend!

RechtNet Advocaten is op alle rechtsgebieden kundig! Dus voor al je andere juridische vragen kun je ook bij ons terecht.

Ben je geïnteresseerd in onze diensten? Contacteer ons dan via het webformulier. Dit is gratis.

Of chat met een ervaren advocaat en stel direct je vraag!

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten