Beoordeling door klanten: 8,6/10 - 164 beoordelingen

Hof straft misbruik van turboliquidatie af

Als aandeelhouders van een vennootschap besluiten om deze bij de Kamer van Koophandel te laten ontbinden, wordt dit ook wel een turboliquidatie genoemd. Een turboliquidatie is alleen mogelijk als er geen vereffening van baten en schulden hoeft plaats te vinden. Bestuurders die misbruik proberen te maken van deze regels kunnen zelf hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld.

Openstaande schulden vereffend

Vaak wordt besloten tot een turboliquidatie als er weinig of geen baten meer in de vennootschap zitten en de situatie dusdanig uitzichtloos is dat verder ondernemen niet veel zin meer heeft. Eventuele openstaande schulden dienen daarbij vereffend te worden. Indien er alleen maar schulden overblijven, moet wettelijk gezien door de aandeelhouders een faillissement worden aangevraagd.

Aanwezige baten

Soms komt het echter voor dat onterecht tot turboliquidatie is overgegaan, omdat er nog sprake is van aanwezige baten die moeten worden vereffend met een schuldeiser. Zo’n geval deed zich onlangs voor bij een uitvaartonderneming. Dit bedrijf had een schuld van 170.000 bij een crediteur. Deze werd echter niet betaald. Vervolgens richtten de bestuurders van de uitvaartonderneming een nieuw bedrijf op. Het oude bedrijf met schuld werd niet veel later ontbonden via turboliquidatie, waardoor de schuldeiser kon fluiten naar zijn centen.

Schadevergoeding

De schuldeiser laat het er niet bij zitten en begint een rechtszaak. Daarbij vordert hij een schadevergoeding op de bestuurders van het oude bedrijf op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Hij voert aan dat door beëindiging van de winstgevende uitvaartonderneming en de voortzetting van de activiteiten in het nieuwe bedrijf de inkomsten sterk zijn afgenomen. Mede daardoor kan de schuld aan de crediteur niet worden voldaan. Hij stelt dat de bestuurders deze keuze bewust hebben gemaakt om de verhaalsmogelijkheden te frustreren.

Vooropgezet spel

De schuldeiser wordt door het hof in het gelijk gesteld. Het hof stelt dat in deze zaak niet is gebleken van bedrijfseconomische redenen om de oude uitvaartonderneming te liquideren en de exploitatie voort te zetten in het nieuwe bedrijf. Dat er geen baten meer aanwezig waren in het oude bedrijf, komt omdat de bestuurders vlak voor de ontbinding een aantal schuldeisers nog wel heeft betaald en daarnaast onverplichte onttrekkingen uit het vermogen zijn gedaan. Mede daardoor kan het bedrijf haar verplichtingen aan de bewuste schuldeiser niet nakomen en is hem ook niet de mogelijkheid geboden om verhaal te halen. Het hof oordeelt dat de bestuurders dit op voorhand wisten en aangenomen mag worden dat dit vooropgezet spel was. Dat is ook voldoende grond om de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te houden wegens onrechtmatige daad. In dit geval heeft het hof terecht opgetreden tegen misbruik van de mogelijkheid om turboliquidatie toe te passen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.

Faillissement na turboliquidatie, kan dat?

faillissement na turboliquidatie

Faillissement na turboliquidatie kan in sommige gevallen!

Als aandeelhouders van een vennootschap besluiten om deze bij de Kamer van Koophandel te laten ontbinden, noemt men dit turboliquidatie. Veelal wordt dit besluit genomen als er weinig of geen baten meer in de vennootschap zitten. De situatie is dusdanig uitzichtloos dat verder ondernemen niet veel zin meer heeft. Eventuele openstaande schulden dienen daarbij vereffend te worden. Indien er alleen maar schulden overblijven, moet wettelijk gezien door de aandeelhouders een faillissement worden aangevraagd. Een turboliquidatie is dus alleen mogelijk als er geen vereffening van baten en schulden hoeft plaats te vinden. Anders is een faillissement na turboliquidatie alsnog mogelijk.

Hoger beroep na faillissement na turboliquidatie

Dit werd onlangs bekrachtigd door een uitspraak van het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in een vonnis van een zaak tussen de bedrijven Polydist en Agro Air Concepts. In hoger beroep stelde het hof dat de turboliquidatie van Agro geen beletsel vormt voor het alsnog uitspreken van het faillissement van dit bedrijf.

Ingebrekestelling

Polydist vroeg het faillissement van Agro Air Concepts aan. Dit omdat het bedrijf nog een vordering van verkochte en geleverde goederen op Agro heeft. Die vordering is, ondanks herhaalde aanmaningen en ingebrekestelling, nog altijd niet (geheel) betaald. In eerste instantie wees de rechtbank dit verzoek af. Zij achtte onvoldoende bewezen dat Agro niet meer in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Polydist gaat tegen deze uitspraak in beroep. Zij toont aan dat er meerdere partijen zijn die nog vorderingen hebben lopen op Agro. Ook de betalingsregeling die het bedrijf zelf met Agro is aangegaan om de openstaande vordering te innen, wordt niet nagekomen.

Ontbinding

Op de dag dat de zitting van het hoger beroep tussen de twee bedrijven plaatsvindt, stuurt Agro een fax. Daarin wordt aangegeven dat het bedrijf is uitgeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en dus feitelijk niet meer bestaat. Het gaat hier om een turboliquidatie, waarbij is geregistreerd dat er op het moment van ontbinding geen baten meer aanwezig zijn. Agro stelt dat behandeling van het hoger beroep door het gerechtshof hierdoor niet meer kan plaatsvinden.

Faillissement

Dat standpunt is volgens Polydist onjuist. Ook na ontbinding door middel van een turboliquidatie van een vennootschap, kan een rechtspersoon in staat van faillissement worden gesteld. Bovendien is er volgens Polydist geen sprake geweest van vereffening van de schulden. Het bedrijf stelt dat het besluit tot ontbinding van Agro bij de Kamer van Koophandel met geen ander doel is genomen dan te ontkomen aan het faillissement. De uitschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft bovendien pas plaatsgevonden nadat het faillissement van Agro door Polydist al is aangevraagd.

Alsnog failliet

Het hof gaat mee in de redenering van Polydist dat Agro ook na haar turboliquidatie in staat van faillissement kan worden verklaard. Er is voldoende vast komen te staan dat er sprake is van een aanzienlijke schuldenlast en dat geen vereffening van de schulden heeft plaatsgevonden. De turboliquidatie van Agro vormt in dit geval daarom geen beletsel voor het alsnog uitspreken van het faillissement van het bedrijf.

Vrijblijvend advies over faillissement na turboliquidatie

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.

 

Publiceer je jaarrekening tijdig!

Incassobureau Publiceer je jaarrekening tijdig

Publiceer je jaarrekening tijdig!

Artikel 2:394 lid 3 sub j onder lid 1 Burgerlijk Wetboek (=Bw) bepaalt dat een bestuurder van een vennootschap uiterlijk 13 maanden na het gesloten boekjaar de jaarrekening openbaar dient te maken. Dit openbaar maken geschied door deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Het niet tijdig publiceren leidt in een faillissementssituatie tot bestuurdersaansprakelijkheid ex artikel 2:248 Bw. Publiceer je jaarrekening tijdig om dit te voorkomen!

Bel voor vrijblijvend advies met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 – 615 43 11

Waarvoor ben je aansprakelijk?

Publiceer je jaarrekening niet tijdig dan ben je in beginsel aansprakelijk voor het gehele tekort in de faillissementsboedel. Hier kan ik niet een echt verklaarbare en doordachte rechtvaardigingsgrond voor noemen. Er zijn redelijk wat mensen die kritiek hebben op deze regelggeving. Het ziet er echter niet naar uit dat deze regelgeving op korte termijn zal worden aangepast. Zo is de minister van Veiligheid en Justitie bezig om artikel 2:248 Bw te laten vervangen door een nieuw artikel 106a Faillissementswet met soortgelijke werking die echter nog ruimer is ingericht.

Wanneer is er sprake van een onbelangrijk verzuim?

Indien je kunt aantonen dat het het gaat om een onbelangrijk verzuim dat je je jaarrekening niet tijdig hebt gedeponeerd, ben je als bestuurder niet aansprakelijk voor het gehele boedeltekort. Wanneer is hier sprake van? Volgens de Hoge Raad dient er bij het beoordelen of er sprake is van een onbelangrijk verzuim te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. Meer in het bijzonder de redenen die hebben geleid tot de termijnoverschrijding. Het stellen en bewijzen dient door de bestuurder te geschieden. Het betreft hier een zware bewijslast.

Ontsnappingsmogelijkheid

De Hoge Raad heeft op 1 november 2013 nog een arrest gewezen waarbij een bestuurder werd aangesproken op grond van bestuurdersaansprakelijkheid terwijl hij slechts drie weken als bestuurder werkzaam is geweest. Het ging hier om een holdingmaatschappij en twee dochterbedrijven waarbij de jaarrekeningen niet tijdig waren gedeponeerd. Zijn rol met betrekking tot het tijdig deponeren was derhalve te verwaarlozen. Volgens de Hoge Raad is het hierbij de vraag of het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. Niet dient te worden gekeken naar de individuele invulling van zijn taak. Dus komt de Hoge Raad toch tot bestuurdersaansprakelijkheid! De bestuurder had wel een beroep kunnen doen op 2:248 lid BW door aan te tonen dat ter zake van de late publicatie hem geen verwijt kan worden gemaakt.

Vragen over publiceer je jaarrekening tijdig?

Heb je u vragen over het tijdig deponeren van een jaarrekening danwel ben je als bestuurder aansprakelijk gesteld en wil je hiertegen gedegen verweer voeren, stel dan gerust uw vraag aan één van onze ervaren advocaten. Dit is geheel vrijblijvend!

RechtNet Advocaten is op alle rechtsgebieden kundig! Dus voor al je andere juridische vragen kun je ook bij ons terecht.

Ben je geïnteresseerd in onze diensten? Contacteer ons dan via het webformulier. Dit is gratis.

Of chat met een ervaren advocaat en stel direct je vraag!

Vermogensuitkeringen bij de Flex-BV: aansprakelijke bestuurders

Sinds 1 oktober 2012 zijn de nieuwe regels omtrent de Flex-BV in werking getreden. Een belangrijke verandering die de invoering van de Flex-BV meebrengt, is het wegvallen van het minimaal in te brengen kapitaal ad € 18.000,00. Om het wegvallen van deze kapitaalbescherming op te vangen is onder andere de uitkeringstest van artikel 2:216 BW in het leven geroepen. Deze uitkeringstest wordt gecombineerd met mogelijke aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders waarbij het mogelijk is dat een bestuurder het ontstane tekort uit eigen zak terug moet te betalen.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.
De uitkeringstoets

Iedere keer als de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) besluit vermogen uit te keren dient door het bestuur van de vennootschap dat besluit te beoordelen en goed te keuren. Zonder goedkeuring heeft een besluit tot uitkering geen werking. Deze toetsingsverplichting geldt elke uitkering van eigen vermogen: uitkeringen van winst of reserves, terugbetaling op aandelen in het kader van een kapitaalvermindering of inkoop van eigen aandelen anders dan om niet. Het bestuur dient te toetsen of de vennootschap na het doen van de uitkering haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Deze beoordeling zal geschieden aan de hand van een balanstest en een betalingscapaciteitstoets. Bij de balanstest zal beoordeeld worden of het eigen vermogen groter of gelijk aan de wettelijke en statutaire reserves is. De betalingscapaciteitstoets moet beoordelen of de vennootschap kan voldoen  aan haar opeisbare schulden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante omstandigheden: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit maar ook verplichtingen jegens de bank, noodzakelijke investeringen, lopende procedures of dreigende claims. Hierbij zal een bestuurder één jaar vooruit moeten kijken.

Interne aansprakelijkheid

Indien een vennootschap na een goedgekeurde uitkering in ernstige betalingsproblemen komt, bestaat de mogelijkheid dat de bestuurders en aandeelhouders intern hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Een bestuurder of aandeelhouder die wist of behoorde te weten dat de vennootschap na de uitkering niet door zou kunnen gaan met het betalen van haar schulden, kan verplicht worden het tekort aan de vennootschap terug te betalen. De bestuurder moet in een dergelijk geval het bedrag van de gedane uitkeringen vergoeden. Aandeelhouders kunnen verplicht worden het ontvangen bedrag terug te betalen. Voor aandeelhouders is als extra vereiste gesteld dat de vennootschap binnen een jaar na de uitkeringen in staat van faillissement is verklaard. Het wetenschapsvereiste bij de aandeelhouder is gecreëerd als extra prikkel voor bestuurders om aandeelhouders te informeren over de afwegingen van de uitkeringstoets.

 

Casimir Vink

 

Bestuurdersaansprakelijkheid na aandelenverkoop aan B.V.-opkoper!

In beginsel blijven bestuurders van een besloten vennootschap met hun vermogen buiten schot, wanneer de vennootschap schulden heeft. Daar staat echter tegenover dat bestuurders hun bestuurstaak wel naar behoren moeten vervullen ex. artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek. Op het moment dat een bestuurder ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan hij mogelijk persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.

De Hoge Raad heeft reeds op 8 december 2006 bepaald dat er sprake is van persoonlijke aansprakelijkheid op het moment dat een bestuurder heeft bewerkstelligd of toegelaten dat de vennootschap haar wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt. Als maatstaf geldt hierbij dat het handelen of nalaten van de bestuurder ten opzichte van de schuldeiser in de gegeven omstandigheden zodanig onzorgvuldig is, dat hem daarvan persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Van een dergelijk ernstig verwijt zal in ieder geval sprake kunnen zijn als komt vast te staan dat de bestuurder wist of redelijkerwijze had behoren te begrijpen dat de door hem bewerkstelligde of toegelaten handelswijze van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat deze haar verplichtingen niet na zou komen en ook geen verhaal meer zou bieden.

De laatste tijd keert de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van besloten vennootschap weer regelmatig terug onder de hamer van de rechters. Deze zaken hadden meer in het bijzonder betrekking op aansprakelijkstelling van directeur – enig aandeelhouders, nadat deze zijn aandelen voor een symbolisch bedrag had verkocht aan een zogenaamde B.V.-opkoper. Deze B.V.-opkopers lieten vervolgens crediteuren onbetaald en lieten de gekochte vennootschap failliet gaan.

Reeds op 25 mei 2011 deed de Rechtbank Utrecht haar uitspraak in een dergelijke zaak. De rechter oordeelt onder rechtsoverweging 4.5 dat onder genoemde omstandigheden het handelen van de directeur – enige aandeelhouder ten opzichte van de schuldeiser zodanig onzorgvuldig is geweest, dat hem daarvan een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt. De directeur – enig aandeelhouder wist of had moeten begrijpen dat de verkoop van aandelen aan de B.V.-opkoper tot gevolg zou hebben dat de vennootschap haar verplichtingen niet (meer) zou nakomen en ook geen verhaal zou bieden. De vennootschap verkeerde immers in zwaar weer en de Belastingdienst had de inventaris reeds geveild. Aldaar meldde de B.V.-opkoper zich. De directeur – enig aandeelhouder had vervolgens serieus onderzoek moeten doen naar de motieven van de B.V.-opkoper om in ieder geval enige zekerheid te verkrijgen of de B.V.-opkoper voornemens was om de vennootschap uit de financiële problemen te krijgen en voort te zetten. Nu de directeur – enig aandeelhouder echter elke vorm van onderzoek achterwege heeft gelaten en slechts is afgegaan op een mededeling van de notaris, maakt dat de directeur – enig aandeelhouder aansprakelijk is voor de schade van de schuldeiser. Deze lijn is binnen de rechtspraak doorgetrokken. Zie bijvoorbeeld een uitspraak op 25 januari 2012 van de Rechtbank Amsterdam en een uitspraak op 5 maart 2012 van de kantonrechter te Middelburg. Het lijkt er dus op neer te komen dat de directeur – enig aandeelhouders steeds vaker in privé aansprakelijk gesteld worden op het moment dat de vennootschap na verkoop van aandelen failliet gaat. In ieder geval dient de verkopende partij onder bovengenoemde omstandigheden onderzoek te doen naar de B.V.-opkoper. Hierbij lijkt het voortaan uitgesloten dat vennootschappen voor een symbolisch bedrag worden verkocht aan B.V.-opkopers.

M.L.A. van Hurne
jurist

Bron: recht.nl

Faillissementsfraude groot probleem

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen eiste in debat met minister Opstelten Gesthuizen concrete voorstellen: ‘Faillissementsfraude blijft een enorm probleem. Zeker in deze tijden waarin meer bedrijven failliet gaan. De schatting is dat in een kwart van de gevallen wordt gefraudeerd, de jaarlijkse schade is anderhalf miljard euro! Opstelten belooft wel een stevigere aanpak, maar de aanpak van dit kabinet moet niet blijven steken bij goede voornemens en mooie woorden.’

Faillissementsfraude vindt plaats door bijvoorbeeld producten of diensten in te kopen en door te verkopen zonder dat er enige intenties is de leveranciers te betalen. Ook is er sprake van faillissementsfraude als bijvoorbeeld bezittingen van het bedrijf voor een te lage prijs wordt verkocht of als geld wordt onttrokken aan de onderneming. De vennootschap wordt gebruikt voor moedwillige benadeling van schuldeisers.

De pakkans van beroepsfraudeurs ligt tussen de 1 en 2% en dat is veel te laag. Er zijn mogelijkheden om de pakkans te vergroten zoals de melding van faillissementsfraude signalen door de Kamer van koophandel bij de politie. Daarnaast moet er meer capaciteit beschikbaar komen bij de politie voor de bestrijding van deze fraude. Ook moeten curatoren meer mogelijkheden krijgen de fraude te onderzoeken.

Heeft u een vraag bel dan met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of vul het webformulier aan de rechterzijde van deze pagina in!

 

 

mr. C.A.M.H. Vink

 

In 2011 nog veel bedrijven failliet

Helaas, de economische crisis laat ook in 2011 nog zijn sporen na. Volgen Graydon gaan er in 2011 net zoveel bedrijven failliet als in 2010 namelijk 9.500.
Het aantal schuldsaneringen in 2011 bedraagt naar verwachting 10.000. De totale schadepost voor de Nederlandse economie komt uit op tussen de 4 en 4,5 miljard Euro. wat moet u doen als uw klant failliet gaat?

Als uw klant failliet gaat

Als uw klant failliet gaat, moet u de uw vordering indienen bij de curator. De curator heeft o.a. als taak de bezittingen te gelde te maken om zoveel mogelijk schuldeisers alsnog te kunnen betalen. Schuldeisers worden in volgende volgorde uitbetaald:
– Preferente schuldeisers
– Concurrente schuldeisers
– Achtergestelde schuldeisers (bijvoorbeeld een achtergestelde lening)

Preferente schuldeisers

Eerst krijgen de preferente schuldeisers uitbetaald.Dit zijn zijn: werknemers met achterstallig salaris, het UWV en de Belastingdienst. De belastingdienst ontvangt dus eerst af te dragen BTW en loonbelasting alvorens andere schuldeisers worden betaald.

Concurrente schuldeisers

Concurrente schuldeisers zijn de ‘normale’ crediteuren, bedrijven zoals u die diensten of goederen hebben geleverd. Als er na uitbetaling van de preferente schuldeisers en de kosten van de curator nog een saldo overblijft, kunnen de concurrente schuldeisers naar rato worden uitbetaald. Zorg er dus altijd voor dat uw vordering ook rente en kosten bevat, zodat uw aandeel zo hoog als mogelijk is.

BTW terugvragen

Bewaar de correspondentie van de curator bij uw administratie. Op basis van deze correspondentie kunt de vordering inclusief BTW als (gedeeltelijk) oninbaar afboeken. De afgedragen BTW kunt u dan terugvorderen.

WSNP of andere sanering

Op welke wijze kunt u als natuurlijk persoon uw schulden het beste saneren!? Via toetreding tot de WSNP of buitengerechtelijke sanering. De Faillissementsrecht Advocaten van RechtNet Advocaten adviseren u hierin.

MEER INFORMATIE ONTVANGEN?

Vul het formulier in voor meer informatieSluiten