Rechten slachtoffer

Tijdens het strafproces heeft u als slachtoffer een aantal rechten. Rechten slachtoffer: ten eerste heeft u als slachtoffer recht op informatie. Als u bij uw aangifte heeft aangegeven dat u als slachtoffer op de hoogte wilt worden gehouden van het verloop van het strafproces, krijgt u als slachtoffer op belangrijke momenten informatie. Naast het recht op informatie heeft u als slachtoffer nog enkele andere rechten.

Bezwaar tegen niet verder vervolgen

De officier van justitie kan besluiten de zaak te seponeren. Dat betekent dat de strafrechtelijke procedure stopt en de verdachte niet verder vervolgd wordt. Als u het als slachtoffer daar niet mee eens bent, kunt u als slachtoffer middels tussenkomst van uw advocaat bezwaar maken bij het gerechtshof.

Nader verhoor of getuigen

U kunt als slachtoffer tijdens het strafproces voor nader verhoor of als getuige worden opgeroepen. U bent als getuige in het gerechtelijk vooronderzoek of op de rechtszitting verplicht te komen. U heeft als getuige echter ook een aantal rechten.

Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring

Als slachtoffer heeft u bij bepaalde zwaardere delicten het recht om tijdens de rechtszaak te vertellen wat de gevolgen van het delict voor u waren. Dit heet spreekrecht. Wilt u als slachtoffer niet de confrontatie met de verdachte aangaan op de rechtszitting, dan kunt u in een schriftelijke verklaring aangeven wat de gevolgen van het delict voor u zijn geweest. Uw verklaring als slachtoffer wordt aan het strafdossier toegevoegd en kan tijdens de zitting worden voorgelezen. Deze rechten als slachtoffer heeft u. Het slachtoffer van een ernstig misdrijf mag zich vanaf 1 juli 2016 ook uitlaten over de straf en het bewijs.

Gesprek met Officier van Justitie

Als u slachtoffer bent geworden van een ernstig misdrijf, kunt u in de gelegenheid worden gesteld om een persoonlijk gesprek met de officier van justitie te voeren. In dit gesprek kunnen allerlei zaken aan de orde komen, zoals de gevolgen voor u als slachtoffer van het misdrijf. Er is ook ruimte voor eventuele vragen. Net als bij het spreekrecht wordt een gesprek tussen de officier van justitie en u als slachtoffer alleen aangeboden bij bepaalde (zwaardere) delicten.

Voegen in het strafproces

Als u door het misdrijf schade heeft geleden, is het strafproces een belangrijke manier om schade als slachtoffer vergoed te krijgen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de officier van justitie beslist dat de verdachte voor de rechter moet verschijnen. Als u als slachtoffer heeft gevraagd om vergoeding van de schade in het strafproces, dan vraagt de officier van justitie de rechter om ook een uitspraak te doen over de toewijzing van de schade aan het slachtoffer. Dit wordt voegen genoemd. Dit behoort tot de rechten als slachtoffer die u heeft. Hieraan zijn voor het slachtoffer geen kosten verbonden. Mocht uw vordering door de strafrechter worden afgewezen, is het nog altijd mogelijk om een civiele dagvaardingsprocedure tegen de verdachte/veroordeelde op te starten.

Rechten slachtoffer: dadergesprek

Zowel voor, tijdens, als na de strafrechtelijke procedure heeft u de mogelijkheid een gesprek aan te gaan met de dader. Dit gesprek is niet verplicht en kan alleen plaatsvinden als zowel u als de dader ermee instemmen. Een gesprek tussen slachtoffer en dader vindt altijd plaats onder begeleiding van een professionele bemiddelaar van de organisatie Slachtoffer in Beeld.

Bijstand slachtoffer

In de wet is vastgelegd dat u als slachtoffer recht heeft op bijstand van een raadsman, op een tolk en op een correcte behandeling door politie en justitie. Vaak is dit kosteloos en krijgt u hiervoor een toevoeging.

Kennisname van processtukken

U heeft als slachtoffer het recht om kennis te nemen van processtukken. Zie artikel 51a lid 3 Sv. U mag ook stukken toevoegen aan het procesdossier. Tot de rechten als slachtoffer behoort zodoende het mogen inzien van het dossier.

Vrijblijvend advies over rechten slachtoffer

Onze advocaten in Den Bosch zijn u graag van dienst. Neem voor een vrijblijvend advies over uw rechten als slachtoffer direct contact op met 073 – 615 43 11 of info@rechtnet.nl

U kunt uw vraag ook online aan ons stellen via het webformulier.