Rechter kan boete in koopovereenkomst in sommige gevallen matigen

Bij koopovereenkomsten voor woningen wordt door makelaars vaak gewerkt met een boeteclausule. Hierin is opgenomen dat aan de betrokken partijen een boete van maximaal 10 procent van de koopsom kan worden opgelegd als één van hen zijn verplichtingen niet nakomt. Bij een woning met een verkoopprijs van 300.000 euro gaat het dan om een boete van 30.000 euro. Een rechter is echter bevoegd om in sommige gevallen de hoogte van zo’n boete aan te passen.

In de wet is opgenomen dat een rechter de boete pas mag aanpassen als oplegging van de volledige boete buitensporig en onaanvaardbaar is. De rechter wordt geacht om in deze procedures terughoudend te werk gaan en mag een boete niet te snel matigen.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Werkelijke schade

Wanneer is matiging dan wel toegestaan? Dit hangt onder meer af van de werkelijke schade die partijen hebben geleden door het niet doorgaan van de verkoop en de hoogte van de boete. Maar ook van de aard van de gesloten overeenkomst en de omstandigheden waaronder het boetebeding in werking is getreden.

Goed onderbouwd

Belangrijk is in ieder geval dat een beroep op matiging goed onderbouwd wordt. Alleen een betoog dat de boete niet in verhouding staat met de aard van de tekortkoming of de hoogte van de door de eiser geleden schade is meestal niet voldoende om een rechter te overtuigen om de boete te matigen.

Bekijk hier onze incasso diensten

Relevante omstandigheid

Wat zijn dan wel relevante omstandigheden voor de rechtbank? Een relevante omstandigheid kan zijn dat de partij die de boete eist, de woning ondertussen al voor een hoger bedrag heeft kunnen verkopen. In enkele recente rechtszaken zorgde dit ervoor dat de rechter tot de conclusie kwam dat de schade van de eisers niet in verhouding stond tot de gevorderde boete. Voor gedaagde partijen kan het dus zinvol zijn om uit te zoeken of de woning inmiddels al is verkocht en (indien dat het geval is) voor welke prijs.

Financiële situatie gedaagde

Een andere relevante omstandigheid kan de financiële situatie van de gedaagde zijn. Van een kale kip valt immers weinig te plukken. In een zaak die diende voor het gerechtshof had de gedaagde een bijstandsuitkering. Daarbij ging het in deze zaak om de verkoop van een woning tussen consumenten, waarvoor in de meeste gevallen een hypotheek wordt afgesloten. Het is niet erg waarschijnlijk dat een bank een lening verstrekt aan iemand, die daar daarmee vervolgens een boete gaat aflossen.

Juridische procedure

Indien een rechtbank of gerechtshof besluit tot matiging van een boete, dan kan dit leiden tot een flinke vermindering van het boetebedrag. In een recente zaak bedroeg de matiging zelfs 90 procent van het oorspronkelijke bedrag, zonder dat hier een duidelijke motivering voor werd gegeven. Een juridische procedure om een beroep te doen op matiging van de boete bij een koopovereenkomst met boeteclausule kan dus zeker lonend zijn.

Meer weten over dit onderwerp of wilt u in contact komen met een advocaat in Den Bosch? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten op nummer 073 – 615 43 11  dan wel per mail naar info@rechtnet.nl.

Vragen? Neem contact met ons op