Vennoten van VOF kunnen ook hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld

Een schuldeiser met een vordering op een VOF kan zowel de vennoten als de VOF aansprakelijk stellen. Op grond van artikel 18 van het Wetboek van Koophandel zijn vennoten namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de schuld van de VOF. Dit kan voor een schuldeiser gunstiger zijn als de vennoot persoonlijk meer verhaalsmogelijkheden heeft dan de VOF.

Bij een vordering op een VOF kan een schuldeiser twee aparte vorderingen indienen: een vordering die verhaalbaar is op het vennootschapsvermogen en een vordering op de vennoten persoonlijk. Voorwaarde is wel dat beide partijen apart aansprakelijk worden gesteld.

Vordering kan verjaren!

Indien vergeten wordt om één van beide partijen aansprakelijk te stellen, dan kan een vordering op de vennootschap of op de vennoten verjaren. In zo’n geval kan de vordering enkel nog worden verhaald op de partij die wél aansprakelijk wordt gesteld.

Incassoprocedure

In 2017 diende voor de rechtbank in Limburg een casus waarbij een vennoot van een VOF geld had geleend van een aangetrouwd familielid. Samen hadden zij daarvoor een constructie opgezet waarbij de VOF een factuur stuurde voor de verkoop van een paard ter waarde van 35.000 euro. Deze werd vervolgens betaald aan de VOF. Een maand later stuurde het familielid een factuur terug naar de VOF voor de verkoop van een paard, maar nu ter waarde van 37.500 euro. Ondanks verschillende aanmaningen bleef de vennoot van de VOF vervolgens in gebreke met betalen. Ook een afgesloten betalingsregeling werd niet nagekomen. Daarom besloot het familielid een incassoprocedure te starten tegen hem.

Betalingsverplichting

Volgens eiser was er sprake van een schijnconstructie: hij zou 35.000 euro uitlenen en dat bedrag zou de VOF na een maand terugbetalen met 2.500 euro rente. Er is nooit een paard overgedragen en terug geleverd. De rechter stelt vast dat de VOF tekortgeschoten is in de nakoming van zijn betalingsverplichting jegens de eiser.

Hoofdelijk aansprakelijk

De gedaagde voert ter verdediging nog aan dat de eiser de overeenkomst niet met hem, maar met de VOF heeft gesloten. De rechter gaf de gedaagde hierin gelijk, maar stelt dat dit niet tot gevolg mag hebben dat de vordering van de eiser wordt afgewezen. Want een VOF heeft weliswaar een afgescheiden vermogen dat los staat van de vermogens van de individuele vennoten. Maar vennoten van een VOF zijn wel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Dit versterkt de positie van schuldeisers van een VOF, want zij kunnen hun vordering verhalen op het vermogen van de VOF én op het privévermogen van de vennoten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Rechtnet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073-6154311.