Vermogensuitkeringen bij de Flex-BV: aansprakelijke bestuurders

Sinds 1 oktober 2012 zijn de nieuwe regels omtrent de Flex-BV in werking getreden. Een belangrijke verandering die de invoering van de Flex-BV meebrengt, is het wegvallen van het minimaal in te brengen kapitaal ad € 18.000,00. Om het wegvallen van deze kapitaalbescherming op te vangen is onder andere de uitkeringstest van artikel 2:216 BW in het leven geroepen. Deze uitkeringstest wordt gecombineerd met mogelijke aansprakelijkheidssancties voor bestuurders en aandeelhouders waarbij het mogelijk is dat een bestuurder het ontstane tekort uit eigen zak terug moet te betalen.

Heeft u een vraag bel dan geheel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of stel uw vraag via ons webformulier op de rechterzijde van deze pagina.
De uitkeringstoets

Iedere keer als de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) besluit vermogen uit te keren dient door het bestuur van de vennootschap dat besluit te beoordelen en goed te keuren. Zonder goedkeuring heeft een besluit tot uitkering geen werking. Deze toetsingsverplichting geldt elke uitkering van eigen vermogen: uitkeringen van winst of reserves, terugbetaling op aandelen in het kader van een kapitaalvermindering of inkoop van eigen aandelen anders dan om niet. Het bestuur dient te toetsen of de vennootschap na het doen van de uitkering haar opeisbare schulden kan blijven betalen. Deze beoordeling zal geschieden aan de hand van een balanstest en een betalingscapaciteitstoets. Bij de balanstest zal beoordeeld worden of het eigen vermogen groter of gelijk aan de wettelijke en statutaire reserves is. De betalingscapaciteitstoets moet beoordelen of de vennootschap kan voldoen  aan haar opeisbare schulden. Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante omstandigheden: liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit maar ook verplichtingen jegens de bank, noodzakelijke investeringen, lopende procedures of dreigende claims. Hierbij zal een bestuurder één jaar vooruit moeten kijken.

Interne aansprakelijkheid

Indien een vennootschap na een goedgekeurde uitkering in ernstige betalingsproblemen komt, bestaat de mogelijkheid dat de bestuurders en aandeelhouders intern hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Een bestuurder of aandeelhouder die wist of behoorde te weten dat de vennootschap na de uitkering niet door zou kunnen gaan met het betalen van haar schulden, kan verplicht worden het tekort aan de vennootschap terug te betalen. De bestuurder moet in een dergelijk geval het bedrag van de gedane uitkeringen vergoeden. Aandeelhouders kunnen verplicht worden het ontvangen bedrag terug te betalen. Voor aandeelhouders is als extra vereiste gesteld dat de vennootschap binnen een jaar na de uitkeringen in staat van faillissement is verklaard. Het wetenschapsvereiste bij de aandeelhouder is gecreëerd als extra prikkel voor bestuurders om aandeelhouders te informeren over de afwegingen van de uitkeringstoets.

 

Casimir Vink