Verweren tegen verzoekschrift of indienen verzoekschrift

Een verzoekschriftprocedure is een onderdeel van het civiele recht. Een aantal procedures beginnen niet met een dagvaarding, maar met het indienen van een verzoekschrift bij een rechtbank. De uitzonderingen in procedures die met een verzoekschrift moeten worden ingeleid, zijn wettelijk geregeld. Voorbeelden zijn beslaglegging, het ontbinden van een arbeidsovereenkomst of het aanvragen van een faillissement enzovoorts. Het inschakelen van een advocaat bij de rechtbank is verplicht. Bij deze procedure zal vervolgens de rechtbank de andere partij laten weten dat er een verzoek is ingediend. De rechtbank stelt die andere partij, aangeduid als verweerder, belanghebbende of gerequestreerde, in de gelegenheid om op het verzoekschrift te reageren met een verweerschrift. Nadat het verzoekschrift is ingediend zal de rechtbank een datum bepalen voor een zitting. Partijen worden voor die zitting uitgenodigd, maar zijn niet verplicht om te verschijnen. Een verweerder kan afzien van het indienen van een verweerschrift en alleen op de zitting mondeling verweer voeren. Tevens kunnen zaken in een verzoekschriftprocedure schriftelijk afgehandeld worden, afhankelijk van de omstandigheden.

Heeft u een vraag stel deze dan vrijblijvend aan één van onze ervaren advocaten op nummer 073 615 43 11 of vul het webformulier in op de rechterzijde van deze pagina!

Verschil verzoekschrift met dagvaarding

Een verzoekschrift procedure verschilt van een dagvaardingsprocedure. In plaats van aan de tegenpartij, richt het verzoekschrift zich tot de rechter, die eventuele belanghebbende kopieën doet toekomen en/of hen in de gelegenheid stelt te reageren. Er bestaat dus wel een “wederpartij” of “gedaagde”, die in rechte kan opkomen en de meeste rechten heeft die een normale tegenpartij ook heeft. In tegenstelling tot de dagvaardingsprocedure wordt bij niet-verschijnen van de tegenpartij (als die er überhaupt is) geen verstek verleend. Hoger beroep bij het gerechtshof is overigens wel mogelijk, en cassatie uiteraard ook. Ook in de verzoekschrift procedure hebben de partijen in beginsel recht op een schriftelijke en een mondelinge behandeling.
De verzoekschriftprocedure is vaak echter minder formeel, goedkoper, en verloopt veel sneller dan de dagvaardingsprocedure.

Relatieve bevoegdheid

De hoofdregel is dat de rechter van de woonplaats van de verzoeker bevoegd is te oordelen: dit is de rechtbank, onder welk arrondissement of ressort deze woonplaats valt. Deze bevoegdheid heet de relatieve bevoegdheid. Hierbij gelden nog wel een groot aantal uitzondering in de verzoekschriftprocedure die in de wet zijn opgenomen. Wanneer alle regels geen bevoegde rechtbank aanwijzen, is de rechtbank in Den Haag bevoegd.

Verloop verzoekschriftprocedure

De verzoekers en andere belanghebbenden worden door de griffier met een gewone (dus geen aangetekende) brief opgeroepen voor de zitting en personen die niet in de procedure zijn betrokken, worden echter wel met een aangetekende brief door de griffier opgeroepen. De tegenpartij van de verzoeker kan nog tot de aanvang van de zitting een verweerschrift indienen, en eventueel nog tijdens de zitting (als de rechter dit toestaat). Ten slotte zal de rechter een beslissing afgeven, die, in tegenstelling tot bij de dagvaardingsprocedure, geen vonnis maar een beschikking is.
Als de procedure speelt bij de sector kanton dan mag de partij zelf reageren, als het een procedure is bij de rechtbank dan moet de verwerende partij een advocaat inschakelen.

Vrijblijvend advies over verweren tegen verzoekschrift of indienen verzoekschrif

Ons advocatenkantoor in Den Bosch is u graag van dienst. Wenst u zich te verweren tegen een verzoekschrift of indienen van een verzoekschrift neem dan direct contact op met RechtNet Advocaten op nummer  073 – 615 43 11. Of mail naar info@rechtnet.nl