Werkgever draait op voor negatief verlofsaldo medewerker

Een medewerker van een luchtvaartbedrijf bouwt een negatief verlofsaldo op. Vervolgens wordt hij door zijn werkgever te laat geïnformeerd over het feit dat het aantal uren in zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar beneden wordt bijgesteld. Dit is reden voor de medewerker om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het luchtvaartbedrijf verrekent de teveel genoten verlofuren van de medewerker met zijn laatste maandloon. De medewerker gaat hier niet mee akkoord en stapt naar de kantonrechter.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De medewerker vraagt de rechter om het luchtvaartbedrijf te veroordelen tot betaling van een vergoeding wegens het niet tijdig nakomen van de aanzegverplichting en tot betaling van achterstallig salaris en vakantiegeld. De Rechtbank Noord-Holland stelt de medewerker in het gelijk.

Vakantiedagen

Wat speelt er in deze zaak? De medewerker heeft bij aanvang van zijn dienstverband afgesproken dat hij zes weken op reis gaat. Volgens hem is daarbij afgesproken dat deze dagen niet worden verrekend en ook niet als opgenomen vakantiedagen worden beschouwd. De werkgever betwist dit en stelt dat is afgesproken dat de medewerker de betreffende uren later zou inhalen.

Inlopen

De kantonrechter acht het vanwege het korte dienstverband onwaarschijnlijk dat het luchtvaartbedrijf en de medewerker voorafgaand aan het dienstverband hebben afgesproken dat de medewerker vrijwel direct zes weken betaald verlof mocht opnemen. Dat dit niet het geval is, blijkt ook uit het feit dat de medewerker uren zou inlopen op zaterdagen. In de praktijk is dit ook gebeurd en zijn deze uren door de werknemer apart vastgelegd in een document. Dit betekent dat de medewerker meer verlof heeft gekregen dan hij in eerste instantie had opgebouwd.

Bekijk hier onze incasso diensten

Eindafrekening

Mag de werkgever de teveel genoten verlofuren verrekenen bij de eindafrekening? Uitgangspunt is dat een werknemer niet meer verlof kan opnemen dan waarop de hij/zij op grond van de wet of overeenkomst recht heeft. In deze zaak was het luchtvaartbedrijf echter op de hoogte van het feit dat deze medewerker al kort na de indiensttreding meer verlof zou opnemen dan waar hij recht op had. De werkgever had ervoor moeten zorgen dat het negatief verlofsaldo van de medewerker na deze vakantie niet nog verder zou oplopen. Dit heeft het bedrijf echter verzuimd. Door toestemming te geven aan de medewerker om nog meer verlofdagen op te nemen, heeft het luchtvaartbedrijf er volgens de kantonrechter zelf voor gezorgd dat de teveel opgenomen verlofuren niet meer op een normale wijze kunnen worden ingehaald.

Niet tijdig geïnformeerd

De werkgever heeft de medewerker ook niet uiterlijk een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd schriftelijk geïnformeerd over het voortzetten of beëindigen van de arbeidsovereenkomst en onder welke voorwaarden. Daarom wordt de werkgever veroordeeld tot betaling van een bedrag aan loon voor één maand. De werkgever heeft de mogelijkheid voor de medewerker, om de teveel opgenomen verlofuren in te halen, verder beperkt door de arbeidsovereenkomst niet onder de oude voorwaarden te verlengen, maar de functie van de werknemer eenzijdig aan te passen. Omdat de gewijzigde overeenkomst nadeliger uitpakt voor de medewerker, heeft die de arbeidsovereenkomst vervolgens opgezegd. Hierdoor is de kans voor de medewerker om de te veel genoten verlofuren in te halen helemaal verdwenen. Dat de werknemer de negatieve verlofuren uiteindelijk niet volledig heeft ingehaald of heeft kunnen inhalen, komt volgens de kantonrechter daarom voor rekening van de werkgever. Die had in dit geval niet tot verrekening van de negatieve verlofuren mogen overgaan.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op