Europese richtlijn heeft gevolgen voor studiekostenbeding

De Nederlandse overheid moet uiterlijk op 1 augustus 2022 de Europese richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ hebben geïmplementeerd. Deze richtlijn is opgesteld om de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de EU te verbeteren en iedereen minimumrechten te geven in het kader van scholing. De richtlijn zou tegelijkertijd wel eens voor een ingrijpende verandering in de Nederlandse wetgeving kunnen zorgen waar het gaat om het zogenaamde studiekostenbeding.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

In ons land komt het regelmatig voor dat werkgevers een studiekostenbeding opnemen in de arbeidsovereenkomst met een werknemer. Dit is een schriftelijke afspraak waarin partijen met elkaar afspreken dat de werknemer na het afronden van een (noodzakelijke) opleiding en/of cursus nog voor minimaal een bepaalde tijd in dienst blijft bij de werkgever. Indien de werknemer toch eerder uit dienst treedt, dan dient hij de studiekosten aan de werkgever terug te betalen. Naarmate de werknemer langer in dienst blijft, wordt deze terugbetaling geleidelijk afgebouwd.

Verplichte opleidingen kosteloos aanbieden

In artikel 13 van de Europese richtlijn ‘transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ staat geschreven:

‘De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer de werkgever op grond van het Unierecht of het nationale recht of collectieve overeenkomsten verplicht is zijn werknemers een opleiding te verstrekken om het werk waarvoor zij zijn aangeworven uit te voeren, deze opleiding kosteloos wordt aangeboden aan de werknemers, als arbeidstijd wordt beschouwd en, indien mogelijk, plaatsvindt tijdens de werkuren.’

Dit artikel duidt erop dat werkgevers verplichte opleidingen voor hun werknemers kosteloos moeten gaan aanbieden. Indien de medewerker na het afronden van de verplichte scholing dan toch bij een ander bedrijf gaat werken, dan mag de werkgever de gemaakte opleidingskosten niet op de medewerker verhalen. Dit houdt hoogstwaarschijnlijk in dat er in de toekomst geen studiekostenbeding voor een noodzakelijke opleiding meer wordt opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Als dit wel gebeurt, dan is het namelijk geen kosteloze opleiding voor de werknemer. Tegelijkertijd komt in het artikel duidelijk naar voren dat enkel verplichte opleidingen kosteloos moeten worden aangeboden aan medewerkers. Er wordt niets gemeld over opleidingen die een medewerker vrijwillig volgt op kosten van de baas. Mogelijk dat hiervoor nog wel afspraken kunnen worden gemaakt tussen werkgever en werknemer.

Bekijk hier onze incasso diensten

Arbeidsovereenkomst

De Europese richtlijn heeft niet direct een bindende werking. De Nederlandse overheid heeft dus nog enige ruimte om te bepalen hoe zij deze richtlijn gaat implementeren. Op dit moment is dus ook nog niet duidelijk hoe de nieuwe wet er in de toekomst uit zal gaan zien. De kans lijkt groot dat er een overgangsperiode wordt afgesproken. Werkgevers kunnen dan bekijken hoe zij moeten omgaan met medewerkers die nu een studiekostenbeding in hun arbeidsovereenkomst hebben staan. Daarnaast biedt zo’n overgangsperiode hen de kans om arbeidsovereenkomsten met toekomstige medewerkers alvast aan te passen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op