Griffierechten natuurlijke personen voor particulieren en eenmanszaken!

De Hoge Raad heeft op 8 juli jongstleden vastgesteld dat het lage tarief aan griffierechten voor natuurlijke personen niet van toepassing is voor een maatschap. Tot nu toe werden een eenmanszaak, VOF’s, commanditaire vennootschap of maatschap door de rechtbanken aangeslagen voor het lage tarief.
Het onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen dat de kern van het onderhavige geschil vormt, kwam in enigszins vergelijkbare vorm voor in de Wet Tarieven in Burgerlijke zaken (WTBZ). De eerste onderscheiding naar de hoedanigheid van natuurlijke persoon dateert van de Wet van 29/9/1988, S. 469; een wet die ertoe strekte, de in de WTBZ voorziene griffierechten aanmerkelijk te verhogen.

Ter tegemoetkoming aan bedenkingen van de kant van de Tweede Kamer, aanvaardde de Regering toen een amendement dat erin voorzag dat voor natuurlijke personen die als gedaagde of verweerder optraden, een maximum aan het te vorderen griffierecht werd gesteld.

Voor vragen over griffiechten bel vrijblijvend met één van onze ervaren advocaten op nummer  073 – 615 43 11 of vul rechts het webformulier in!!

Betekenis natuurlijk persoon!?

In de Parlementaire discussie die aan dit amendement voorafging was herhaaldelijk over de positie van natuurlijke personen als procespartij gedebatteerd. Daarbij blijkt regelmatig dat de debaters hier met “natuurlijke persoon” bedoelen: “particulier”. In deze discussie is klaarblijkelijk niet gedacht aan een eenmanszaak, VOF’s, commanditaire vennootschap of maatschap.
De in 1988 ingevoerde regel is inhoudelijk blijven gelden tot aan de intrekking van de WTBZ per 1 oktober 2010. In art. 2 WTBZ was echter intussen ook het onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen ingevoerd. Ook de wetsgeschiedenis die aan deze regeling voorafging roept het beeld op dat men bedoelt natuurlijke personen als particulieren, zijnde de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Wetsuitleg

Conform voornoemde wetuitsleg heeft de Hoge Raad dan ook bepaald dat alleen voor particulieren het lage griffierecht voor natuurlijke personen geldt en voor alle andere partijen het griffierecht voor rechtspersonen. Dus ook voor de niet rechtsersonen zoals een eenmanszaak, VOF’s, commanditaire vennootschap of maatschap. Recentelijk is bepaald dat ook de eenmanszaak wordt gezien als een natuurlijk peroon en derhalve het lage tarief aan griffierechten van toepassing is!

Gevolgen andere kwalificering?

Door deze grote wijziging met betrekking tot de kwalificatie welke partijen als natuurlijk persoon dienen te gelden, is het voor de kleinere partijen onbetaalbaar geworden om voor kleinere zaken nog een procedure op te starten. Dit is een kwalijke zaak omdat op deze manier een te hoge financiële drempel wordt opgeworden die ervoor zorgt dat de rechtsgang wordt belemmerd! De meeste incassobureau’s zullen hierdoor veel minder procedures hoeven te voeren, is de verwachting. Misschien worden de griffierechten louter verhoogd om het aantal procedures te laten afnemen in verband met het tekort aan rechters in Nederland.

Bel gratis voor vragen over te betalen griffierechten. De ervaren advocaten van RechtNet Advocaten uit Den Bosch helpen u graag verder.

auteur mr. C.A.M.H. Vink
073-6154311