Jaarrekening niet deponeren en dan?

Beroep op psychische overmacht mogelijk bij jaarrekening niet deponeren?

Het gerechtshof Amsterdam heeft op 19 oktober 2016 een opmerkelijke zaak behandeld. Het betreft de jaarrekening niet deponeren dan wel niet tijdig deponeren. In dit artikel wordt kort op dit onderwerp ingegaan. Voor veel ondernemers is het bekend dat de B.V. en de N.V. verplicht zijn om hun jaarrekeningen openbaar te maken. Voor de B.V. geldt dat de jaarrekening uiterlijk binnen dertien maanden na het boekjaar gedeponeerd moet worden. Dit geschied bij de Kamer van Koophandel.  Deze deponeringsplicht komt in mijn praktijk meestal ten sprake in het kader van eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.

Vermoeden onbehoorlijk bestuur

Artikel 2:248 lid 2 BW bepaalt namelijk dat door het niet tijdig deponeren van de jaarrekening, het vermoeden kan ontstaan dat er sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’. Dit speelt in faillissementssituaties. Wanneer de bestuurder de jaarrekening niet (tijdig) heeft gedeponeerd, dan wordt vermoed dat het faillissement te wijten is aan de bestuurder. Dit kan grote gevolgen hebben voor bestuurders. De kans bestaat namelijk dat zij in privé voor de faillissementsschulden moeten opdraaien.

Jaarrekening niet deponeren is tevens een economisch delict

Wat minder bekend is, althans onderbelicht blijft, is het feit dat het niet deponeren van de jaarrekeningen ook een economisch delict is. Op grond van artikel 1, sub 4 van de Wet op de economische delicten, is het niet tijdig deponeren van de jaarrekening een overtreding. Een ovetreding die bestraft wordt met een boete, taakstraf of hechtenis.

Houdt beroep op psychische overmacht stand?

In het genoemde arrest van 19 oktober jl. ging het ook om een onderneming die verzaakt had de jaarrekeningen (tijdig) te deponeren. De bestuurder verweerde zich echter met een beroep op ‘psychische overmacht’. Concreet zou hij de jaarrekeningen niet gedeponeerd hebben. Hij vond het risico te groot dat criminelen misbruik zouden maken van de gedeponeerde gegevens.

Uitspraak gerechtshof

Alhoewel creatief, ging het gerechtshof (zoals verwacht) niet mee in dit verweer. De bestuurder had namelijk eerder tegen een verbalisant verklaard ‘geen tijd te hebben gehad voor het deponeren’. Verder ging het gerechtshof nog kort in op de aangevoerde ‘angst voor misbruik’. Het gerechtshof legt uit dat het gebruikmaken van een B.V. nu eenmaal de plicht meebrengt om inzage te geven in de financiële positie. Deze plicht geldt ook voor de bestuurder in kwestie. De angst voor misbruik wordt niet als een valide argument beschouwd om af te mogen wijken van die plicht. Dit leverde de onderneming uiteindelijk een boete op van € 900,00. Hiervan was € 300,00 voorwaardelijk.

Vrijblijvend advies?

RechtNet Advocaten kan u adviseren over de gevaren (of mogelijkheden) van bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast kan een van onze strafrechtadvocaten u bijstaan in het geval uzelf geconfronteerd wordt met de Wet op de economische delicten in verband met de jaarrekening niet deponeren. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.

Of maak gebruik van ons online webformulier en stel uw vraag!