Loondoorbetaling aan werknemer na ziekmelding wegens arbeidsconflict

Werknemers die door ziekte niet in staat zijn om te werken, hebben wettelijk recht op doorbetaling van 70 procent van hun loon. Maar bij schorsing van een werknemer door een werkgever, heeft de werknemer recht op doorbetaling van 100 procent van het loon.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De rechtbank Arnhem-Leeuwarden deed onlangs uitspraak in een langslepend conflict tussen een auto-onderdelen bedrijf en een werknemer die langdurig ziek was.

Second opinion

De werknemer meldt zich op 26 april 2016 ziek. Ruim een jaar later acht de bedrijfsarts hem weer volledig arbeidsgeschikt. Maar binnen vier weken na de werkhervatting meldt de medewerker zich opnieuw ziek en vraagt hij een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan. Deze bedrijfsarts oordeelt dat de beperkingen fors zijn toegenomen en geeft aan dat medisch herstel en duurzame re-integratie pas mogelijk zijn als de problemen in de arbeidsverhouding zijn opgelost. De eerste bedrijfsarts blijft van mening dat geen sprake is van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte.

Mediation poging

In de loop van het derde ziektejaar vindt een mediation poging plaats, maar dit leidt tot niets. De werknemer wordt vervolgens geschorst door de werkgever. Hij laat wel weten aan zijn werkgever dat hij bereid is om werkzaamheden te verrichten in lijn met de mogelijkheden die hij heeft in het kader van zijn arbeidsongeschiktheid. De werknemer vraagt daarop een WIA-uitkering aan het bij het UWV. Deze instantie legt daarop een loonsanctie op aan de werkgever. Hierdoor moet de werkgever ook tijdens het derde ziektejaar loon doorbetalen aan de werknemer. In zijn derde ziektejaar heeft de werknemer recht op doorbetaling van 70 procent van het loon, maar de werkgever betaalt hem 90 procent.

Bekijk hier onze incasso diensten

Schorsing

Na dit jaar wordt de werknemer door het UWV volledig geschikt geacht voor zijn eigen werk. Maar omdat hij door zijn werkgever is geschorst, is de werknemer niet aan het werk. Desondanks heeft hij tijdens zijn schorsing recht op doorbetaling van 100 procent van het loon. De kantonrechter ontbindt uiteindelijk op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst per 31 december 2021.

Verschil van mening

Na de beëindiging van de overeenkomst ontstaat tussen de werkgever en zijn voormalige werknemer een verschil van mening over de loondoorbetalingsverplichting tijdens en na het derde ziektejaar. Het gerechtshof doet hierover uitspraak. Volgens het hof hoefde de werkgever in het derde jaar maar 70 procent van het loon behoefde door te betalen, omdat de primaire oorzaak van het niet werken de arbeidsongeschiktheid was en niet de schorsing. Na 104 weken is de werkgever niet meer verplicht om 90 procent van het loon door te betalen. Maar omdat de werkgever tijdens de eerdere procedure bij de kantonrechter nagelaten heeft om terugbetaling van 20 procent van het loon te vorderen, wordt de vordering van de werkgever tot terugbetaling van het teveel betaalde loon toch afgewezen. Het hof stelt ook dat de werknemer in de periode na afloop van het derde ziektejaar niet meer arbeidsongeschikt was. Het UWV had hem immers volledig arbeidsgeschikt verklaard voor zijn eigen werk. Vanaf dat moment had de werknemer dan ook (ondanks zijn schorsing) recht op doorbetaling van 100 procent van het loon.

Recht op loon

De werkgever stelt dat de werknemer niet bereid was om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, maar dit wordt door het gerechtshof verworpen. De medewerker had zich immers bereid verklaard om wel werkzaamheden te verrichten conform zijn mogelijkheden in het kader van de gestelde arbeidsongeschiktheid. Bovendien wijst het Hof de werkgever erop dat hij de werknemer na de hersteldverklaring door het UWV ook niet meer heeft opgeroepen om te komen werken en dat de werknemer evenmin opnieuw beoordeeld is door de bedrijfsarts. De oorzaak van het niet werken in het derde ziektejaar moet volgens de rechter dan ook voor rekening en risico van de werkgever blijven.
Of zoals in de wet staat: ‘Als een werknemer niet werkt en de oorzaak van het niet-werken behoort redelijkerwijs voor rekening van de werkgever te komen, dan behoudt de werknemer in beginsel recht op loon. Een schorsing is zo’n oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen, zodat de werkgever ook tijdens een schorsing verplicht is tot doorbetaling van loon.’

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op