Ontruimingsvonnissen opgeschort als gevolg van Corona

De gevolgen van de Corona crisis kunnen voor de rechtbank ook meewegen om de tenuitvoerlegging van ontruimingsvonnissen te schorsen of tijdelijk op te schorten. De rechtbank Rotterdam en het Gerechtshof Amsterdam schorsten recentelijk in twee zaken de tenuitvoerlegging van een ontruimingsvonnis, omdat de belangen van de huurders volgens de rechter in beide gevallen zwaarder wogen dan die van de verhuurders.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

De Hoge Raad heeft in 2019 een maatstaf gegeven voor toetsing van de vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging. Als geen rechtsmiddel meer openstaat tegen de uitvoerbaar bij voorraad verklaarde uitspraak, dan kan de uitvoerbaarheid bij voorraad alleen worden geschorst als de tenuitvoerlegging misbruik van bevoegdheid zou opleveren. Indien er wel een rechtsmiddel openstaat, kan alleen worden afgeweken van de uitvoerbaarheid bij voorraad indien de belangen van de geëxecuteerde zwaarder wegen dan de belangen van de andere partij.

Rechtvaardigen

Als de rechter al een gemotiveerde beslissing heeft gegeven over de uitvoerbaarheid bij voorraad, moet de partij die schorsing van de tenuitvoerlegging vordert feiten en omstandigheden naar voren brengen die bij de betreffende uitspraak niet in aanmerking konden worden genomen, omdat ze zich na de uitspraak hebben voorgedaan. Het moet dan wel gaan om feiten en omstandigheden die kunnen rechtvaardigen dat van die eerdere beslissing wordt afgeweken.

Ontruimingsvonnis

Dat gebeurde op 21 april bij de de tenuitvoerlegging van een ontruimingsvonnis in Rotterdam. De kantonrechter oordeelde op 5 februari dat een huurovereenkomst mocht worden ontbonden en dat de huurder de woning moest ontruimen. De huurder ging daarop in hoger beroep. Omdat de verhuurder toch besloot om de ontruiming van de huurwoning door te zetten, is de huurder een (executie-)kort geding gestart. De huurder kon door Corona niet terugkeren naar Marokko, waardoor hij dakloos dreigde te worden. Daarnaast was er voor de huurder een staaroperatie gepland.

Bekijk hier onze incasso diensten

Zwaarwegend belang

De rechtbank oordeelde dat het belang van de verhuurder bij tenuitvoerlegging van het vonnis niet in redelijke verhouding staat tot het zwaarwegende belang van de huurder bij behoud van de bestaande toestand. De persoonlijke perikelen van de huurder wogen volgens de rechtbank zwaarder dan het belang van de verhuurder, om te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van de schaarse voorraad sociale huurwoningen.

Dakloos

Ruim een week eerder, op 13 april, schorste het gerechtshof Amsterdam de tenuitvoerlegging van de veroordeling tot ontruiming van de woonboot en de ligplaats tot zes maanden na de dagtekening van het arrest. Het hof nam in eerste instantie als uitgangspunt dat de huurovereenkomst in november 2020 rechtsgeldig is geëindigd. De eigenaar van de woonboot heeft onder die omstandigheden daarom het recht weer over zijn eigendom te beschikken. Maar ook in dit geval woog het belang van de voormalige huurders volgens het gerechtshof zwaarder, omdat zij bij ontruiming dakloos zouden te worden. Eén van de bewoners heeft een coronabesmetting gehad en daarnaast ook last van COPD en astma. Deze persoon leeft daardoor al geruime tijd in thuis quarantaine en kon ook niet terecht bij familie of vrienden. Het hof overwoog dat verwacht mag worden dat over zes maanden de situatie in Nederland wat betreft het coronavirus zodanig is verbeterd, dat een ontruiming dan verantwoord kan plaatsvinden. 

De twee recente uitspraken laten zien dat schorsing van de tenuitvoerlegging van een ontruimingsvonnis in deze Corona tijd zeker mogelijk is, maar dat daarvoor wel verschillende juridische stappen moeten worden doorlopen. 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op