Procederen opnieuw voor de rijken!

De wetgever heeft de griffierechten voor het aanhangig maken van zaken per 1 november 2010 drastisch verhoogd, met name in zaken waarin de financiële belangen minder groot zijn. Hierover heeft ook nog eens een indexering plaatsgevonden op 1 januari 2011. De verhogingen van de griffierechten heeft er voor gezorgd dat in onze incassopraktijk veel minder snel tot dagvaarding wordt overgegaan. Zo wordt in ongeveer 29% van het aantal zaken met een financieel belang van minder dan € 2.000,00 op verzoek van schuldeisers tot sluiting van het dossier overgegaan. De reden van sluiting die genoemd wordt, zijn de te hoge griffierechten.

Alle rechtzaken kostendekkend

Thans wil de wetgever in 2013 alle rechtzaken kostendekkend maken. Hiermee zou er 240 miljoen euro in de schatkist moeten vloeien. Dit zal een explosieve groei van de griffierechten tot gevolg hebben. Voorzien wordt dat het aantal dagvaardingsprocedures nog sterker zal afnemen. Dit terwijl in Nederland niet veel wordt geprocedeerd. Door het opwerpen van dusdanige hoge financiële drempels wordt de toegang tot de rechter nog verder ontnomen. Met name voor burgers met een kleine beurs en kleinere bedrijven. Zij kunnen de hoge griffierechten niet betalen. Het kostendekkend maken van de griffierechten lijkt zodoende in strijdt te zijn met artikel 6 EVRM, hetgeen het recht van onbelemmerde toegang tot de rechter waarborgt.

Negatieve gevolgen drastische verhoging griffierechten

Het kostendekkend maken van de griffierechten brengt risico’s met zich mee voor de maatschappij. Als partijen hun gelijk niet via de rechter kunnen afdwingen, ligt het voor de hand dat er wordt gekozen voor andere oplossingen. Partijen zouden bijvoorbeeld eigenrichting kunnen gaan toepassen dan wel malafide incassobureaus inschakelen. Voorts zullen wanbetalers gaan speculeren dat partijen het er bij kleine belangen bij laten zitten. Al met al wordt strafbaar gedrag in de hand gewerkt. Dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling.

Het heeft er alle schijn van dat de wetgever bewust financiële drempels opwerpt om de druk op de rechterlijke macht, die te veel zaken krijgen aangeboden, te laten afnemen. Als bijkomend voordeel zou het tevens een grote kostenbesparing opleveren voor de overheid. Daarbij wordt echter uit het oog verloren welke risico’s dit met zich meebrengt en dat het procederen op deze wijze alleen nog aan de rijken is voorbehouden.

Auteur mr. C.A.M.H. Vink

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met RechtNet Advocaten te ’s-Hertogenbosch via nummer 073-6154311 of per email info@rechtnet.nl.