Stiekem opnemen van gesprekken juridisch geen goed idee

In het geheim een gesprek opnemen met je werkgever. Het komt in de praktijk regelmatig voor. Als vervolgens een kink in de kabel komt tussen de werknemer en werkgever, dan worden deze gesprekken vaak opgevoerd als bewijs. Eén van de partijen wordt daardoor achteraf op de hoogte gesteld van deze geheime opnames. Vaak valt dit niet in goede aarde en wordt het onderlinge vertrouwen hierdoor onherstelbaar beschadigd.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Bij de rechtbank Den Haag diende onlangs een zaak, waarbij een werkgever naar aanleiding van het stiekem opnemen van gesprekken door een werknemer, een ontbindingsverzoek heeft ingediend bij de rechter. Die oordeelde dat de arbeidsverhouding tussen partijen duurzaam en onherstelbaar verstoord is geraakt en wees daarom het ontbindingsverzoek toe.

Onderlinge verhoudingen

Het stiekem opnemen van gesprekken waarbij iemand zelf aanwezig is, is niet strafbaar en civielrechtelijk zijn deze opnames doorgaans ook te gebruiken als bewijs. Maar als dit gebeurt zonder medeweten van de overige aanwezigen, dan kan de arbeidsverhouding flink verstoord raken en kan dit zelfs leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet daarbij wel aannemelijk maken dat herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk is en moet aangeven welke pogingen hij heeft ondernomen om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Van de werkgever wordt verwacht dat hij alles in het werk heeft gesteld om de verhoudingen weer goed te krijgen, bijvoorbeeld door de inzet van een mediator.

Bekijk hier onze incasso diensten

Arbeidsrelatie verstoord

Als sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie en een werkgever wil een werknemer om deze reden ontslaan, dient de werkgever de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werkgever moet daarbij in ieder geval aangeven waardoor de arbeidsrelatie is verstoord, wat hij heeft gedaan om de arbeidsrelatie te verbeteren en wat hij heeft gedaan aan de herplaatsingsverplichting. De kantonrechter toetst vervolgens of de situatie dusdanig ernstig is dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevraagd het dienstverband te laten voortduren. In dit geval leidde het stiekem opnemen van de gesprekken tot ontslag van de werkneemster en ontving zij alleen een transitievergoeding.

Tegelijkertijd is het voor werkgevers belangrijk om zich ervan bewust te zijn dat dit kan gebeuren en zich daarop voor te bereiden. Onder andere door hierover afspraken te maken met de werknemer en geen toezeggingen te doen.

 

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar 073 – 615 43 11.

Vragen? Neem contact met ons op