Vervalbeding in algemene voorwaarden kan grote gevolgen hebben

In veel algemene voorwaarden bij overeenkomsten is een vervalbeding opgenomen. Hierin wordt vaak een termijn opgenomen waarbinnen een partij een klacht kan indienen en ook hoe dit moet gebeuren. Wordt een klacht te laat ingediend, dan betekent dit vaak dat het recht om te klagen reeds is vervallen.

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed onlangs in een zaak uitspraak over de uitleg en toelaatbaarheid van een vervalbeding in algemene voorwaarden. Aanleiding hiervoor was een geschil tussen een agrarische onderneming en een accountantskantoor.

Bekijk hier onze rechtsgebieden

Tekortschieten in nakoming van overeenkomst

Beide partijen werkten al langere tijd samen. Het accountantskantoor verzorgde een aantal jaren administratieve diensten voor de agrarische onderneming, zoals het samenstellen van de jaarrekeningen, het verzorgen van de aangiften inkomstenbelasting en advisering over een samenwerkingsverband met een andere agrarische onderneming. Op een bepaald moment komt er echter een kink in de kabel. De onderneming vindt dat het accountantskantoor tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst. 

Vervalbeding bij opdrachtbevestiging

In de opdrachtbevestigingen heeft het accountantskantoor echter aangegeven dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze zijn bovendien bij de opdrachtbevestiging gevoegd. In de algemene voorwaarden is het volgende vervalbeding opgenomen:

‘Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.’

En:

‘Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.’

Geen schriftelijk bezwaar ingediend

De onderneming begint toch een rechtszaak tegen het accountantskantoor, omdat zij vindt dat het kantoor een aantal werkzaamheden niet goed heeft uitgevoerd. De rechtbank in Zwolle stelt het accountantskantoor in het gelijk en ook bij het gerechtshof vangt de agrarische onderneming bot. Het hof overweegt hierbij dat indien bezwaar wordt gemaakt na de ontdekking van gebreken, de onderneming moet aantonen dat zij die gebreken redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Volgens het hof is de agrarische onderneming hierin tekortgeschoten. Daarnaast geeft het hof aan dat de onderneming niet schriftelijk bezwaar heeft ingediend, terwijl zij hiertoe op grond van de algemene voorwaarden wel verplicht was.

Niet tijdig of niet op juiste wijze klagen

Uit deze zaak blijkt dat eens te meer dat het opnemen van een vervalbeding, waarbij de rechten van de protesterende partij vervallen indien niet tijdig of niet op de juiste wijze bezwaar wordt gemaakt, loont. De vraag in hoeverre het accountantskantoor haar werk in deze zaak naar behoren heeft verricht, is door het vervalbeding in de algemene voorwaarden van het kantoor niet eens aan bod gekomen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via info@rechtnet.nl of bel naar  073 – 615 43 11 .

Vragen? Neem contact met ons op