Wettelijke aanmaning nader bekeken

Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op enkele prejudiciële vragen.[1] Deze vragen hadden betrekking op de wettelijke aanmaning (artikel 6:96, zesde lid BW). Dit wordt ook wel de veertiendagenbrief genoemd. In dit artikel zullen de belangrijkste ontwikkelingen ten gevolge van dit arrest aan het licht komen. Op aanvraag kan RechtNet Advocaten een gratis voorbeeld van een correcte aanmaning verstrekken.

De wettelijke regeling

Het is erg vervelend als een schuldenaar niet op tijd over gaat tot betaling van zijn schuld. De schuldeiser dient vaak extra stappen te nemen om betaling af te dwingen. Hierbij worden vaak kosten gemaakt. De schuldenaar kan aangesproken worden voor deze kosten. Indien de schuldenaar een consument is, dient deze wel eerst vergeefs te zijn aangemaand. Deze aanmaning moet aan enkele eisen voldoen. Zo dient aan hem een termijn van ten minste veertien dagen te worden gegund (art. 6:96, zesde lid Burgerlijk Wetboek). Na het verstrijken van deze termijn is de schuldenaar buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De hoogte van deze kosten dient eveneens in de brief te worden opgenomen.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in haar arrest antwoord gegeven op zeven vragen met betrekking tot de wettelijke aanmaning. De Hoge Raad geeft hierin duidelijke richtlijnen over onder meer de inhoud en de strekking van de wettelijke aanmaning. Daarnaast geeft de Hoge Raad een nader inzicht in de stelplicht en de bewijslast. Ten slotte geeft de Hoge Raad aan welk gevolg een incorrecte wettelijke aanmaning heeft.

Aanvang veertiendagentermijn

De wettelijke aanmaning dient een termijn van betaling te vermelden van ten minste veertien dagen. Deze termijn vangt pas aan op de dag na de dag van ontvangst van de brief door de schuldenaar. De stelplicht en bewijslast van deze datum van ontvangst, ligt bij de schuldeiser. RechtNet Advocaten geeft het advies om de wettelijke aanmaning altijd per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangst- en leesbevestiging te verzenden. Op deze manier kan het bewijs eenvoudig worden geleverd.

Vermelding van de termijn

Het is van enorm belang dat de termijn van veertien dagen op de juiste wijze wordt vermeld in de brief. Als een te korte termijn wordt vermeld, dan voldoet de wettelijke aanmaning niet aan de vereisten. De schuldenaar is dan geen buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd! Het moet voor de schuldenaar duidelijk zijn, dat de volle termijn van veertien dagen aan hem ter beschikking staat.

Ter voorkoming van misverstanden geeft de Hoge Raad een tweetal zinnen, die de wettelijke toets doorstaan. In de brief kan worden opgenomen dat incassokosten verschuldigd worden, indien niet betaald is “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”.

Gevolg van een incorrecte wettelijke aanmaning

De regeling van artikel 6:96, zesde lid BW is uitdrukkelijk in de wet opgenomen ter bescherming van consumenten tegen incassokosten. Het betreft hier een strikte regeling met een duidelijke uitkomst. Als de wet juist wordt gevolgd, is de consument direct kosten verschuldigd.

Daar staat tegenover dat de consument geen kosten verschuldigd is, indien de brief niet voldoet aan de wettelijke eisen. Een gebrek in de aanmaning kan niet hersteld worden. Als de brief incorrect is, dient deze opnieuw te worden verstuurd met een nieuwe termijn van veertien dagen. Pas na omloop van deze nieuwe termijn is de consument kosten verschuldigd.

Als de wettelijke aanmaning correct is, blijft deze correct. Een betaling van een deel van de vordering binnen de termijn van veertien dagen, verandert hier niets aan.  Het enige gevolg van een deelbetaling is dat de verschuldigde kosten naar rato moeten worden verlaagd. De hoogte van de kosten is immers afhankelijk van de hoogte van (het restant van) de vordering.

RechtNet Advocaten

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht of wenst u een voorbeeld te ontvangen van een juridisch correcte aanmaning? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de ervaren incasso advocaten van RechtNet Advocaten! U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

mr. Casimir Vink

[1] HR 25-11-2016, ECLI:NL:HR:2016:938.