Wettelijke rente per 1 januari 2016

De wettelijke rente voor handelstransacties wordt telkens vastgesteld voor periodes van een half jaar. Per 1 januari 2016 is de wettelijke rente voor handelstransacties bepaald op 8,05% per jaar. De wettelijke rente voor niet handelstransacties bedraagt 2% per jaar.

Handelstransactie

Een handelsovereenkomst ziet toe op een levering van goederen of dienst om baat, die één of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen. De overeenkomst dient daarnaast gesloten te zijn tussen één of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of om rechtspersonen. Ook personen die een vrij beroep uitoefenen vallen hieronder. Overeenkomsten met een consument c.q. particulier kunnen hierdoor nooit aangemerkt worden als een handelstransactie.

Wettelijke rente

De wettelijke rente is een bijzondere vorm van schadevergoeding op het moment dat een verbintenis tot betaling van een geldsom niet wordt nagekomen. De omvang van de daadwerkelijk gelden schade is irrelevant. De schuldeiser heeft minimaal en maximaal recht op het bedrag van de wettelijke rente.[1] Telkens na afloop van een jaar wordt het verschuldigde bedrag vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde wettelijke rente. Dit betekent dat telkens over de achterstallige rente van een vol jaar opnieuw de wettelijke rente mag worden gerekend (rente op rente).

Verzuim

Een debiteur is tot schadevergoeding verplicht over de periode dat hij met de voldoening van zijn geldschuld in verzuim is. Wanneer het verzuim ingaat, eindigt en eventueel wordt onderbroken, dient te worden vastgesteld conform de wet. RechtNet Advocaten kan hierbij helpen. In ieder geval is er geen wettelijke rente verschuldigd op het moment dat de schuldeiser zelf in verzuim is, dan wel de niet-nakoming niet aan de debiteur kan worden toegerekend. Daarnaast dient de schuld opeisbaar te zijn. Bij een factuur dient hiervoor de betalingstermijn te zijn verstreken (art. 6:83, sub a BW). Het verzuim treedt dan zonder ingebrekestelling in.

RechtNet Advocaten inschakelen: gratis advies!

Voor vragen over te berekenen rente, dan wel reeds in rekening gebrachte rente, mag u altijd vrijblijvend contact opnemen met één van 0nze ervaren incasso advocaten op nummer 073 – 615 43 11 of uw vraag stellen via ons webformulier aan de rechterzijde van deze pagina.

 

mr. C.A.M.H. (Casimir) Vink

[1] HR 14 januari 2005, NJ 2007, 481 (Ahold/Staat).