Is een relatiebeding in het personeelsreglement voldoende?

Hoe legt u een relatiebeding goed vast?

Iedere werkgever krijgt er mee te maken: werknemers die voor zichzelf willen beginnen, of willen overstappen naar een concurrent. Om te voorkomen dat deze medewerkers klanten en/of gevoelige informatie meenemen, wordt vaak een concurrentie- of relatiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst of personeelsreglement. Om er zeker van te zijn dat aan alle vereiste voorwaarden is voldaan, is het verstandig om zo’n concurrentie- en/of relatiebeding vooraf te laten toetsen door onze arbeidsrechtspecialisten.
Volgens artikel 7:653 van het Burgerlijk Wetboek moet een concurrentiebeding schriftelijk worden overeengekomen. Dat geldt ook voor een relatiebeding. Indien werkgevers niet duidelijk communiceren over het concurrentie- en/of relatiebeding, is de kans groot dat dit door de rechter als niet rechtsgeldig wordt beoordeeld.

Rechtsgeldigheid

Voor de rechtsgeldigheid van een concurrentie- of relatiebeding moet het personeelshandboek bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst daadwerkelijk als bijlage bij die overeenkomst is gevoegd, of moet de werknemer in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk aangeven dat hij akkoord gaat met het beding welke is opgenomen in het personeelshandboek.

Motiveringsplicht

In de wet is een schriftelijkheidsvereiste opgenomen, zodat werknemers de gevolgen van een beding goed kunnen overwegen. Zij moeten zich bewust zijn van de impact van de afspraken in het concurrentie- of relatiebeding. Zo worden zij bijvoorbeeld beperkt om na het einde van de arbeidsovereenkomst met bepaalde relaties (zakelijke) contacten te hebben. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geldt sinds de invoering van de WWZ op 1 januari 2015 voor werkgevers tevens een motiveringsplicht. Daarbij moet het concurrentie-/relatiebeding door de werkgever uitgebreid worden omschreven en gemotiveerd in de arbeidsovereenkomst.

Aan de schriftelijkheidsvereiste is voldaan indien:

– de arbeidsvoorwaarden als bijlage bij de arbeidsovereenkomst zijn gevoegd én in de arbeidsovereenkomst naar de inhoud van die bijlage is verwezen.
– de werknemer in de arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk verklaard dat hij specifiek instemt met het concurrentiebeding in die bijlage.

Expliciete verwijzing

In een recent arrest boog de Hoge Raad zich over de vraag of een relatiebeding in een personeelshandboek een werknemer bindt. De werkgever had de werknemer namelijk wel een arbeidsovereenkomst aangeboden met daarin een expliciete verwijzing naar het personeelsreglement, waarin een relatiebeding was opgenomen. Maar dit beding was niet bijgevoegd bij de arbeidsovereenkomst en er was in de arbeidsovereenkomst ook niet expliciet op gewezen. De werkgever kon zich daarom volgens de Hoge Raad niet op het relatiebeding beroepen. Daarmee werden ook de door de werkgever gevorderde boetes kwijtgescholden.
Voor werknemers moet het dus duidelijk zijn wat de gevolgen van een beding zijn en zij moeten hiermee expliciet instemmen. Het is dus niet mogelijk een werknemer te binden aan een concurrentie- en/of relatiebeding door dit ‘te verstoppen’ in een personeelsreglement of handboek.

Vrijblijvend advies?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren arbeidsrecht advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 of mail naar info@rechtnet.nl.