In huurovereenkomsten (bv. het ROZ-model) staan vaak bepalingen opgenomen over een jaarlijkse verhoging van de huurprijs. Dit wordt ook wel indexering van de huurprijs genoemd. Het komt voor dat de verhuurder vergeet deze indexering toe te passen. Het Gerechtshof Amsterdam heeft bevestigd, dat de verhuurder dit bedrag alsnog kan vorderen. Hiervoor geldt een termijn van vijf jaar. De huurder mag zich dus niet te snel rijk rekenen! [1]

Huurovereenkomst bedrijfsruimte (casus)

Partijen hebben hier een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte gesloten. Hierin staat dat de verhuurder de huurprijs jaarlijks mag verhogen, omdat de huurprijs de markt moet volgen. Deze verhoging vindt plaats aan de hand van de consumenten-prijsindex (CPI). In ROZ-modellen is dit een standaard bepaling. Dit staat dus in de meeste huurovereenkomsten.

De verhuurder is vergeten om de huur vanaf 2002 te indexeren. In 2013 heeft de verhuurder dit ontdekt. De verhuurder vordert het te weinig betaalde bedrag aan huur. De huurder weigert dit te voldoen. De huurder doet hierbij een beroep op rechtsverwerking. Zij stelt dat de verhuurder haar recht heeft verwerkt. De verhuurder heeft namelijk nooit aanspraak gemaakt op deze indexering.

Gerechtshof Amsterdam

Partijen hebben deze zaak eerst voorgelegd aan de kantonrechter te Amsterdam. De kantonrechter heeft de vordering van de verhuurder afgewezen. De verhuurder was het niet eens met dit vonnis. De verhuurder is dus in hoger beroep gegaan. In het hoger beroep wordt de vordering alsnog toegewezen. Het Hof overweegt hiertoe het volgende.

De huurovereenkomst is door de huurder ondertekend. Hiermee heeft de huurder de jaarlijkse indexering geaccepteerd. Hierdoor wordt de huurprijs elk jaar automatisch aangepast naar de geïndexeerde huurprijs. De huurder mag er niet op vertrouwen dat de verhuurder hier geen aanspraak meer op maakt. Zeker niet als de verhuurder vergeet om de huurprijs te indexeren. Van rechtsverwerking is slechts sprake onder bijzondere omstandigheden. Er rust op de huurder ook een eigen verantwoordelijkheid om de indexering in de gaten te houden. De huurder mocht er dus niet vanuit gaan, dat de indexering niet had plaatsgevonden.

Verjaring

Op grond hiervan komt het Hof tot het oordeel dat de verhuurder aanspraak kan maken op de geïndexeerde huurprijs. Het bedrag aan te weinig betaalde huur kan slechts worden teruggevorderd tot een termijn van vijf jaar. Het bedrag dat buiten deze termijn valt, is op grond van 3:308 Burgerlijk Wetboek (BW) verjaard. Dit bedrag kan dus niet gevorderd worden. De indexering zelf verjaart niet. De indexering start dus vanaf het begin van de huurovereenkomst.

RechtNet Advocaten

Bent u als verhuurder ook vergeten om de huurprijs te indexeren? Neem dan vrijblijvend contact op met RechtNet Advocaten. Wij berekenen ook direct hoeveel huur u heeft misgelopen. RechtNet Advocaten incasseert openstaande vorderingen kosteloos. Zij kan dus voor u aanspraak maken op deze achterstallige huur. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 073 – 615 43 11 of via de e-mail: info@rechtnet.nl

 

mr. Casimir Vink

[1] Gerechtshof Amsterdam 14-03-2017 (ECLI:NL:GHAMS:2017:836).

Toegewezen rente kan verjaren!

Vrijwel iedereen die nog geld tegoed heeft van een ander, hoopt dat hij dit ook krijgt terugbetaald. Liefst met rente. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Ook de toegewezen rente kan verjaren. Dit ondanks het behaalde vonnis. Indien een schuldeiser lange tijd geen actie onderneemt om zijn vordering te innen, verjaart deze. Daardoor kan de schuldeiser de vordering niet meer afdwingen.

Verjaringstermijn van 5 jaar.

Een vonnis is normaal gesproken 20 jaar lang uit te winnen. Er zijn ook vorderingen die slechts 5 jaar te innen zijn. Zie onderstaande voorbeelden.
• Een vordering tot nakoming van een overeenkomst tot een geven of een doen (bijvoorbeeld geldlening). De termijn gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is.
• Een vordering tot periodieke betaling. Voorbeelden zijn rente, huur en pacht en alles wat bij het jaar of een kortere termijn moet worden betaald. De verjaringstermijn gaat in vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is. Elke betalingstermijn afzonderlijk verjaart na verloop van 5 jaar.
• Een vordering uit onverschuldigde betaling. De termijn van 5 jaar gaat in vanaf het moment dat de schuldeiser zowel bekend is met het bestaan van zijn vordering als de persoon van de ontvanger. De vordering verjaart in ieder geval na 20 jaar nadat de vordering is ontstaan.
• Een vordering tot betaling van schade of een bedongen boete. De termijn van 5 jaar start in zo’n geval op de dag nadat zowel de schade als de dader bekend is, met een maximumtermijn van 20 jaar na de schadegebeurtenis. Bij schade als gevolg van bepaalde misdrijven gelden langere termijnen

Stuiting

De schuldeiser moet binnen de verjaringstermijn actie ondernemen. Zodra de schuldeiser dit doet, gaat de verjaringstermijn opnieuw lopen. Dit wordt stuiting genoemd. De nieuwe termijn heeft een maximum van 5 jaar. De verjaring treedt pas in als de oorspronkelijke termijn zonder stuiting is verstreken.

Uitspraak Hof

Het hof deed onlangs uitspraak in een langslepende kwestie in Rotterdam. In 1976 is ten behoeve van de gemeente Rotterdam een perceel onteigend. De gemeente heeft delen van dit perceel in erfpacht uitgegeven aan projectontwikkelaar Eurowoningen. De erven van de oorspronkelijke eigenaar hebben later met succes een vordering in het kader van de Onteigeningswet ingesteld, waardoor het perceel moest worden teruggeleverd.

Wettelijke rente

Eurowoningen had het perceel echter inmiddels deels bebouwd en het erfpachtrecht op delen van het perceel aan derden overgedragen. De erven hebben Eurowoningen daarop met succes aangesproken op een onrechtmatige daad, want op 30 september 1994 heeft de rechtbank Eurowoningen veroordeeld tot vergoeding van de schade die eisers hebben geleden door het handelen van Eurowoningen, inclusief de wettelijke rente. In een arrest van 15 oktober 1998 heeft hof Den Haag dit vonnis bekrachtigd.

In cassatie

In de onlangs in cassatie behandelde zaak ging het over de vraag of de tenuitvoerlegging van deze veroordeling is verjaard. De erven eisten de betaling van de wettelijke rente over de schadevergoeding over de periode van 14 mei 1991 tot 5 maart 2007. De rechtbank wees deze vordering toe. Het hof wees hem vervolgens af. Het hof stelde dat art. 3:324 lid 3 BW van toepassing is. Hierdoor verjaart de vordering na vijf jaar. Volgens het hof is de verjaringstermijn aangevangen met het arrest van 15 oktober 1998. In 2002 heeft een geldige stuitingshandeling plaatsgevonden. Daarna is de verjaring niet meer gestuit. Het Hof kwam daarom tot het oordeel dat de renteaanspraak van de erven inmiddels is verjaard. Tijdig stuiten is daarom noodzakelijk om verjaring van de toegewezen rente in een vonnis te voorkomen.

Vrijblijvend advies over toegewezen rente kan verjaren en/of tijdig stuiten?

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten.
Eén van onze ervaren advocaten kan u helpen met met uw vraagstukken. Neem voor een vrijblijvend advies direct contact op met 073 – 615 43 11 dan wel mail naar info@rechtnet.nl.